บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
เชื้อสายของอาดัม
1 อาดัม เสท เอโนช 2 เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด 3 เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค 4 โนอาห์ เชม ฮาม ยาเฟท
เชื้อสายของบุตรโนอาห์
5 บุตรยาเฟท ชื่อ โกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส
6 บุตรโกเมอร์ ชื่อ อัชเคนัส ดีฟัท และโทการมาห์
7 บุตรยาวาน ชื่อ เอลีชาห์ ทารชิช คิทธิม และโรดานิม
8 บุตรฮาม ชื่อ คูช อียิปต์ พูต และคานาอัน
9 บุตรคูช ชื่อ เสบา ฮาวิลาห์ สับทา ราอามา และสับเทคา บุตรราอามา ชื่อ เชบา และเดดาน
10 คูช เป็นบิดาของนิมโรดผู้เป็นคนแรกที่แกล้วกล้าในแผ่นดินโลก
11 อียิปต์เป็นบิดาของลูดิม อานามิน เลหะบิม นัฟทูฮิม
12 ปัทรุสิม คัสลูฮิม (เป็นต้นเผ่าคนฟีลิสเตีย) และคนคัฟโทร์
13 คานาอัน เป็นบิดาของไซดอน บุตรหัวปี และเฮท
14 และคนเยบุส คนอาโมไรต์ คนเกอร์กาชี
15 คนฮีไวต์ คนอารคา และคนสินี
16 คนอารวัด คนเศเมอร์ และคนฮามัท
17 บุตรเชม ชื่อ เอลาม อัสชูร อารปัคชาด ลูด อารัม อูส ฮูล เกเธอร์ และเมเชค
18 อารปัคชาด เป็นบิดาของเชลาห์ และเชลาห์เป็นบิดาของเอเบอร์
19 บุตรชายสองคนเกิดให้แก่เอเบอร์ คนหนึ่งชื่อ เปเลก (มีการแบ่งแผ่นดินกันในสมัยของเขา) และน้องชายของเขาชื่อ โยกทาน
20 โยกทานเป็นบิดาของอัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท และเยราห์
21 ฮาโดรัม อุซาล และดิคลาห์
22 เอบาล อาปีมาเอล เชบา
23 โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ เหล่านี้เป็นบุตรโยกทาน
เชื้อสายของเชม
24 เชม อารปัคชาด เชลาห์
25 เอเบอร์ เปเลก เรอู
26 เสรุก นาโฮร์ เทราห์
27 อับราม คืออับราฮัม
เชื้อสายของอิชมาเอลและเคทูราห์
28 บุตรอับราฮัม ชื่อ อิสอัค และอิชมาเอล
29 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเขา บุตรหัวปีของอิชมาเอล คือเนบาโยท และเคดาร์ อัดเบเอล มิบสัม
30 มิชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด เทมา
31 เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์ เหล่านี้เป็นบุตรของอิชมาเอล
32 บุตรเคทูราห์ ภรรยาน้อยของอับราฮัม คือนางมีศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบาก และชูอาห์ และบุตรโยกชาน ชื่อ เชบา และเดดาน
33 บุตรมีเดียน ชื่อ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์ ทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นเชื้อสายของเคทูราห์
เชื้อสายของเอซาว
34 อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค บุตรอิสอัค ชื่อ เอซาว และอิสราเอล
35 บุตรเอซาว ชื่อ เอลีฟัส เรอูเอล เยอูส ยาลาม และโคราห์
36 บุตรเอลีฟัส ชื่อ เทมาน โอมาร์ เศฟี กาทาม เคนัส ทิมนาและอามาเลข
37 บุตรเรอูเอล ชื่อ นาหัท เศ-ราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์
38 บุตรเสอีร์ชื่อ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน
39 บุตรโลทาน ชื่อ โฮรี และโฮมัม และน้องสาวของโลทาน คือทิมนา
40 บุตรโชบาล ชื่อ เอลียัน มานาฮาท เอบาล เชฟี และโอนัม บุตรศิเบโอน ชื่อ อัยยาห์ และอานาห์
41 บุตรอานาห์ชื่อ ดีโชน บุตรดีโชน ชื่อ ฮัมราน เอชบาน อิธรานและเคราน
42 บุตรเอเซอร์ ชื่อ บิลฮาน ศาวาน และยาอาคาน บุตรดีโชน ชื่อ อูส และอารัน
43 ต่อไปนี้เป็นพระราชาผู้ทรงครอบครองอยู่ในแผ่นดินเอโดม ก่อนที่มีพระราชาครอบครองอยู่เหนือคนอิสราเอล คือเบลาบุตรเบโอร์ เมืองของท่านชื่อ ดินฮาบาห์
44 เมื่อเบลาสิ้นพระชนม์ โยบับบุตรเศ-ราห์แห่งเมืองโบสราห์ได้ขึ้นครอบครองแทนท่าน
45 เมื่อโยบับสิ้นพระชนม์ หุชามแห่งแผ่นดินของคนเทมาน ก็ขึ้นครอบครองแทนท่าน
46 เมื่อหุชามสิ้นพระชนม์ ฮาดัดบุตรเบดัดผู้รบชนะมีเดียน ในดินแดนโมอับ ได้ขึ้นครอบครองแทนท่าน และเมืองของท่านชื่อ อาวีท
47 เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์สัมลาห์แห่งเมืองมัสเรคาห์ก็ขึ้นครอบครองแทนท่าน
48 เมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์ ชาอูลแห่งเมืองเรโหโบทที่แม่น้ำยูเฟรติสได้ขึ้นครอบครองแทนท่าน
49 เมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์ บาอัลฮานันบุตรอัคโบร์ได้ขึ้นครอบครองแทนท่าน
50 เมื่อบาอัลฮานันสิ้นพระชนม์ ฮาดัดได้ขึ้นครอบครองแทนท่าน และเมืองของท่านชื่อปาอี และมเหสีของท่านมีพระนามว่า เมเหทาเบล ธิดาของมัทเรด ธิดาของเมซาหับ
51 และฮาดัดก็สิ้นพระชนม์ เจ้านายของเอโดมคือเจ้าทิมนา เจ้าอาลียาห์ เจ้าเยเธท
52 เจ้าโอโฮลีบามาห์ เจ้าเอลาห์ เจ้าปิโนน
53 เจ้าเคนัส เจ้าเทมาน เจ้ามิบซาร์
54 เจ้ามักดีเอล เจ้าอิราม เหล่านี้เป็นเจ้านายของเอโดม
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
1 Chronicles 1
1 Adam, Sheth, Enosh, 2 Kenan, Mahalaleel, Jered, 3 Henoch, Methuselah, Lamech, 4 Noah, Shem, Ham, and Japheth.
5 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.
6 And the sons of Gomer; Ashchenaz, and Riphath, and Togarmah.
7 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.
8 The sons of Ham; Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.
9 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabta, and Raamah, and Sabtecha. And the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.
10 And Cush begat Nimrod: he began to be mighty upon the earth.
11 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,
12 And Pathrusim, and Casluhim, (of whom came the Philistines,) and Caphthorim.
13 And Canaan begat Zidon his firstborn, and Heth,
14 The Jebusite also, and the Amorite, and the Girgashite,
15 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,
16 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.
17 The sons of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.
18 And Arphaxad begat Shelah, and Shelah begat Eber.
19 And unto Eber were born two sons: the name of the one [was] Peleg; because in his days the earth was divided: and his brother's name [was] Joktan.
20 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,
21 Hadoram also, and Uzal, and Diklah,
22 And Ebal, and Abimael, and Sheba,
23 And Ophir, and Havilah, and Jobab. All these [were] the sons of Joktan.
24 Shem, Arphaxad, Shelah,
25 Eber, Peleg, Reu,
26 Serug, Nahor, Terah,
27 Abram; the same [is] Abraham.
28 The sons of Abraham; Isaac, and Ishmael.
29 These [are] their generations: The firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam,
30 Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,
31 Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.
32 Now the sons of Keturah, Abraham's concubine: she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan; Sheba, and Dedan.
33 And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Henoch, and Abida, and Eldaah. All these [are] the sons of Keturah.
34 And Abraham begat Isaac. The sons of Isaac; Esau and Israel.
35 The sons of Esau; Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jaalam, and Korah.
36 The sons of Eliphaz; Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.
37 The sons of Reuel; Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.
38 And the sons of Seir; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezer, and Dishan.
39 And the sons of Lotan; Hori, and Homam: and Timna [was] Lotan's sister.
40 The sons of Shobal; Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. And the sons of Zibeon; Aiah, and Anah.
41 The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
42 The sons of Ezer; Bilhan, and Zavan, [and] Jakan. The sons of Dishan; Uz, and Aran.
43 Now these [are] the kings that reigned in the land of Edom before [any] king reigned over the children of Israel; Bela the son of Beor: and the name of his city [was] Dinhabah.
44 And when Bela was dead, Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.
45 And when Jobab was dead, Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.
46 And when Husham was dead, Hadad the son of Bedad, which smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city [was] Avith.
47 And when Hadad was dead, Samlah of Masrekah reigned in his stead.
48 And when Samlah was dead, Shaul of Rehoboth by the river reigned in his stead.
49 And when Shaul was dead, Baal-hanan the son of Achbor reigned in his stead.
50 And when Baal-hanan was dead, Hadad reigned in his stead: and the name of his city [was] Pai; and his wife's name [was] Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.
51 Hadad died also. And the dukes of Edom were; duke Timnah, duke Aliah, duke Jetheth,
52 Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,
53 Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,
54 Duke Magdiel, duke Iram. These [are] the dukes of Edom.
อ่านบทต่อไป
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม