บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
บุตรอิสราเอล
1 ต่อไปนี้เป็นบุตรอิสราเอล คือรูเบน สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ เศบูลุน
2 ดาน โยเซฟ เบนยามิน นัฟทาลี กาด และอาเชอร์
เชื้อสายของยูดาห์
3 บุตรยูดาห์ชื่อ เอร์ โอนัน และเชลาห์ ทั้งสามคนนี้นางบัทชูวาคนคานาอันมีให้แก่ท่าน ฝ่ายเอร์บุตรหัวปีของยูดาห์นั้นชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้า และพระองค์ทรงประหารท่านเสีย
4 ทามาร์บุตรสะใภ้ของท่านก็คลอดเปเรศ และเศ-ราห์ให้ท่านด้วย ยูดาห์มีบุตรชายห้าคนด้วยกัน
5 บุตรเปเรศชื่อเฮสโรน และฮามูล
6 บุตรเศ-ราห์คือศิมรี เอธาน เฮมาน คาลโคล์ และดาราห้าคนด้วยกัน
7 บุตรคารมีชื่ออาคาน์ผู้นำความเดือดร้อนให้แก่อิสราเอล ผู้ละเมิดในเรื่องของที่ต้องห้ามนั้น
8 และบุตรเอธานชื่ออาซาริยาห์
9 บุตรเฮสโรนซึ่งเกิดแก่ท่านนั้น คือเยราเมเอล ราม และเคลุบัย
10 รามเป็นบิดาของอัมมีนาดับ และอัมมีนาดับเป็นบิดาของนาโชน เจ้านายในบุตรของยูดาห์
11 นาโชนเป็นบิดาของสัลมา สัลมาเป็นบิดาของโบอาส
12 โบอาสเป็นบิดาของโอเบด โอเบดเป็นบิดาของเจสซี
13 เจสซีเป็นบิดาของเอลีอับบุตรหัวปีของท่าน อาบีนาดับที่สอง ชิเมอาที่สาม
14 นาธันเอลที่สี่ รัดดัยที่ห้า
15 โอเซมที่หก ดาวิดที่เจ็ด
16 และพี่สาวของเขาคือเศรุยาห์ และอาบีกายิล บุตรนางเศรุยาห์ชื่ออาบีชัย โยอาบ และอาสาเฮล สามด้วยกัน
17 อาบีกายิลมีอามาสา และบิดาของอามาสาชื่อเยเธอร์ คนอิชมาเอล
18 คาเลบบุตรเฮสโรนมีบุตรกับอาซุบาห์ภรรยาของตน และกับเยรีโอท ต่อไปนี้เป็นบุตรของนาง คือเยเชอร์ โชบับ และอารโดน
19 เมื่ออาซุบาห์สิ้นชีพ คาเลบก็แต่งงานกับเอฟราธาห์ผู้มีเฮอร์ ให้แก่ท่าน
20 เฮอร์เป็นบิดาของอุรี และอุรีเป็นบิดาของเบซาเลล
21 ภายหลังเฮสโรนได้เข้าหาธิดาของมาคีร์บิดาของกิเลอาด และได้แต่งงานด้วยเมื่อท่านมีอายุหกสิบปี และนางก็มีบุตรให้ท่านชื่อเสกุบ
22 และเสกุบเป็นบิดาของยาอีร์ ผู้มีหัวเมืองยี่สิบสามหัวเมืองในแผ่นดินกิเลอาด
23 แต่จากหัวเมืองเหล่านั้นเกชูร์กับอารัมได้ยึดหัวเมืองฮาวโฮทยาอีร์ และหัวเมืองเคนาทกับบรรดาชนบทของหัวเมืองหกสิบชนบทด้วยกัน ทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นเชื้อสายของมาคีร์บิดาของกิเลอาด
24 ภายหลังเฮสโรนสิ้นชีพในคาเลบเอฟราธาห์ แล้วอาบียาห์ภรรยาของเฮสโรนก็มีอัชฮูร์ให้แก่เขาเป็นบิดาของเทโคอา
25 บุตรเยราเมเอลบุตรหัวปีของเฮสโรน คือราม บุตรหัวปีของท่าน บุนาห์ โอเรน โอเซม และอาหิยาห์
26 เยราเมเอลมีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่ออาทาราห์ นางเป็นมารดาของโอนัม
27 บุตรรามบุตรหัวปีของเยราเมเอลชื่อมาอัส ยามีน และเอเคอร์
28 บุตรโอนัมชื่อชัมมัยและยาดา บุตรชัมมัย ชื่อนาดับ และอาบีชูร์
29 ภรรยาของอาบีชูร์ชื่ออาบีฮาอิล และนางมีอัคบาน และโมลิดให้ท่าน
30 บุตรนาดับชื่อเสเลด และอัปปาอิมและเสเลดได้สิ้นชีพ ไม่มีบุตร
31 บุตรอัปปาอิมชื่ออิชอี บุตรอิชอีชื่อเชชัน บุตรเชชันชื่ออัคลัย
32 บุตรยาดา น้องชายของชัมมัยชื่อเยเธอร์ และโยนาธาน และเยเธอร์สิ้นชีพไม่มีบุตร
33 บุตรโยนาธานชื่อเปเลธ และศาซา เหล่านี้เป็นเชื้อสายของเยราเมเอล
34 ฝ่ายเชชันไม่มีบุตรชายมีแต่บุตรหญิง แต่เชชันมีทาสชาวอียิปต์ อยู่คนหนึ่งชื่อยารฮา
35 เชชันจึงยกบุตรหญิงของตนให้เป็นภรรยาของยารฮา ทาสของตน และนางก็มีบุตรให้เขาชื่ออัททัย
36 อัททัยเป็นบิดาของนาธัน และนาธันเป็นบิดาของศาบาด
37 ศาบาดเป็นบิดาของเอฟลาล และเอฟลาลเป็นบิดาของโอเบด
38 โอเบดเป็นบิดาของเยฮู และเยฮูเป็นบิดาของอาซาริยาห์
39 อาซาริยาห์เป็นบิดาของเฮเลส และเฮเลสเป็นบิดาของเอลาอาสาห์
40 เอลาอาสาห์เป็นบิดาของสิสะมัย และสิสะมัยเป็นบิดาของชัลลูม
41 ชัลลูมเป็นบิดาของเยคามิยาห์ และเยคามิยาห์เป็นบิดาของเอลีชามา
42 บุตรคาเลบน้องชายของเยราเมเอล ชื่อมาเรชาห์บุตรหัวปีของท่าน เป็นบิดาของศีฟ บุตรมาเรชาห์ คือเฮโบรน
43 บุตรเฮโบรนชื่อโคราห์ ทัปปูวาห์ เรเคม และเชมา
44 เชมาเป็นบิดาของราฮัม ผู้เป็นบิดาของโยรเคอัม และเรเคมเป็นบิดาของชัมมัย
45 บุตรชัมมัยคือมาโอน และมาโอนเป็นบิดาของเบธซูร์
46 เอฟาห์ภรรยาน้อยของคาเลบมีฮาราน โมซาและกาเซส และฮารานเป็นบิดาของกาเซส
47 บุตรยาดัยชื่อเรเกม โยธาม เกชาน เปเลท เอฟาห์ และชาอัฟ
48 มาอาคาห์ ภรรยาน้อยของคาเลบมีเชเบอร์และทีรหะนาห์
49 นางมีชาอัฟบิดาของมัดมันนาห์ เชวาบิดาของมัคเบนาห์ และบิดาของกิเบอาด้วย บุตรหญิงของคาเลบชื่ออัคสาห์
50 เหล่านี้เป็นเชื้อสายของคาเลบ บุตรเฮอร์ บุตรหัวปีของเอฟราธาห์ ชื่อโชบาล บิดาของคีริยาทเยอาริม
51 สัลมาบิดาของเบธเลเฮม และฮาเรฟ บิดาของเบธกาเดอร์
52 โชบาลบิดาของคีริยาทเยอาริมมีบุตรอีกชื่อฮาโรเอห์ กึ่งหนึ่งของตระกูลเมนูโหท
53 และตระกูลของคีรียาทเยอาริม คือตระกูลอิทไรต์ ตระกูลปุไท ตระกูลชุมัท ตระกูลมิชรา จากคนเหล่านี้บังเกิดชาวโศราห์ และชาวเอชทาโอล
54 บุตรสัลมาคือเบธเลเฮม ชาวเนโทฟาห์ อัทโรทเบธโยอาบ และกึ่งหนึ่งของตระกูลเมนูโหท ผู้เป็นชาวโศราห์
55 ทั้งตระกูลของอาลักษณ์ซึ่งอยู่ ณ เมืองยาเบสคือตระกูลทิราไธต์ ตระกูลชิเมอี และตระกูลสุคาเหล่านี้เป็นคนเคไนต์ผู้มาจากฮัมมัท บิดาของเชื้อสายเรคาบ
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
1 Chronicles 2
1 These [are] the sons of Israel; Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, and Zebulun,
2 Dan, Joseph, and Benjamin, Naphtali, Gad, and Asher.
3 The sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah: [which] three were born unto him of the daughter of Shua the Canaanitess. And Er, the firstborn of Judah, was evil in the sight of the LORD; and he slew him.
4 And Tamar his daughter in law bare him Pharez and Zerah. All the sons of Judah [were] five.
5 The sons of Pharez; Hezron, and Hamul.
6 And the sons of Zerah; Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara: five of them in all.
7 And the sons of Carmi; Achar, the troubler of Israel, who transgressed in the thing accursed.
8 And the sons of Ethan; Azariah.
9 The sons also of Hezron, that were born unto him; Jerahmeel, and Ram, and Chelubai.
10 And Ram begat Amminadab; and Amminadab begat Nahshon, prince of the children of Judah;
11 And Nahshon begat Salma, and Salma begat Boaz,
12 And Boaz begat Obed, and Obed begat Jesse,
13 And Jesse begat his firstborn Eliab, and Abinadab the second, and Shimma the third,
14 Nethaneel the fourth, Raddai the fifth,
15 Ozem the sixth, David the seventh:
16 Whose sisters [were] Zeruiah, and Abigail. And the sons of Zeruiah; Abishai, and Joab, and Asahel, three.
17 And Abigail bare Amasa: and the father of Amasa [was] Jether the Ishmeelite.
18 And Caleb the son of Hezron begat [children] of Azubah [his] wife, and of Jerioth: her sons [are] these; Jesher, and Shobab, and Ardon.
19 And when Azubah was dead, Caleb took unto him Ephrath, which bare him Hur.
20 And Hur begat Uri, and Uri begat Bezaleel.
21 And afterward Hezron went in to the daughter of Machir the father of Gilead, whom he married when he [was] threescore years old; and she bare him Segub.
22 And Segub begat Jair, who had three and twenty cities in the land of Gilead.
23 And he took Geshur, and Aram, with the towns of Jair, from them, with Kenath, and the towns thereof, [even] threescore cities. All these [belonged to] the sons of Machir the father of Gilead.
24 And after that Hezron was dead in Caleb-ephratah, then Abiah Hezron's wife bare him Ashur the father of Tekoa.
25 And the sons of Jerahmeel the firstborn of Hezron were, Ram the firstborn, and Bunah, and Oren, and Ozem, [and] Ahijah.
26 Jerahmeel had also another wife, whose name [was] Atarah; she [was] the mother of Onam.
27 And the sons of Ram the firstborn of Jerahmeel were, Maaz, and Jamin, and Eker.
28 And the sons of Onam were, Shammai, and Jada. And the sons of Shammai; Nadab, and Abishur.
29 And the name of the wife of Abishur [was] Abihail, and she bare him Ahban, and Molid.
30 And the sons of Nadab; Seled, and Appaim: but Seled died without children.
31 And the sons of Appaim; Ishi. And the sons of Ishi; Sheshan. And the children of Sheshan; Ahlai.
32 And the sons of Jada the brother of Shammai; Jether, and Jonathan: and Jether died without children.
33 And the sons of Jonathan; Peleth, and Zaza. These were the sons of Jerahmeel.
34 Now Sheshan had no sons, but daughters. And Sheshan had a servant, an Egyptian, whose name [was] Jarha.
35 And Sheshan gave his daughter to Jarha his servant to wife; and she bare him Attai.
36 And Attai begat Nathan, and Nathan begat Zabad,
37 And Zabad begat Ephlal, and Ephlal begat Obed,
38 And Obed begat Jehu, and Jehu begat Azariah,
39 And Azariah begat Helez, and Helez begat Eleasah,
40 And Eleasah begat Sisamai, and Sisamai begat Shallum,
41 And Shallum begat Jekamiah, and Jekamiah begat Elishama.
42 Now the sons of Caleb the brother of Jerahmeel [were], Mesha his firstborn, which was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron.
43 And the sons of Hebron; Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema.
44 And Shema begat Raham, the father of Jorkoam: and Rekem begat Shammai.
45 And the son of Shammai [was] Maon: and Maon [was] the father of Beth-zur.
46 And Ephah, Caleb's concubine, bare Haran, and Moza, and Gazez: and Haran begat Gazez.
47 And the sons of Jahdai; Regem, and Jotham, and Gesham, and Pelet, and Ephah, and Shaaph.
48 Maachah, Caleb's concubine, bare Sheber, and Tirhanah.
49 She bare also Shaaph the father of Madmannah, Sheva the father of Machbenah, and the father of Gibea: and the daughter of Caleb [was] Achsa.
50 These were the sons of Caleb the son of Hur, the firstborn of Ephratah; Shobal the father of Kirjath-jearim,
51 Salma the father of Beth-lehem, Hareph the father of Beth-gader.
52 And Shobal the father of Kirjath-jearim had sons; Haroeh, [and] half of the Manahethites.
53 And the families of Kirjath-jearim; the Ithrites, and the Puhites, and the Shumathites, and the Mishraites; of them came the Zareathites, and the Eshtaulites.
54 The sons of Salma; Beth-lehem, and the Netophathites, Ataroth, the house of Joab, and half of the Manahethites, the Zorites.
55 And the families of the scribes which dwelt at Jabez; the Tirathites, the Shimeathites, [and] Suchathites. These [are] the Kenites that came of Hemath, the father of the house of Rechab.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม