บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
รายนามเชลยที่กลับ
1 ต่อไปนี้เป็นประชาชนแห่งมณฑลที่ขึ้นมาจากการเป็นเชลยในพวกที่ถูกกวาดไป ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนได้กวาดเอาไปเป็นเชลยยังบาบิโลน และกลับไปยังเยรูซาเล็มและยูดาห์ ต่างก็ไปยังเมืองของตน
2 เขาทั้งหลายมากับเศรุบบาเบล เยชูอา เนหะมีย์ เสไรอาห์ เรเอไลยาห์ โมรเดคัย บิลชาน มิสปาร์ บิกวัย เรฮูม และบาอานาห์ จำนวนประชาชนอิสราเอล คือ
3 พงศ์พันธุ์ปาโรช สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคน
4 พงศ์พันธุ์เชฟาทิยาห์ สามร้อยเจ็ดสิบสองคน
5 พงศ์พันธุ์อาราห์ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าคน
6 พงศ์พันธุ์ปาหัทโมอับ คือพงศ์พันธุ์ของเยชูอา และ โยอาบ สองพันแปดร้อยสิบสองคน
7 พงศ์พันธุ์เอลาม หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน
8 พงศ์พันธุ์ศัทธู เก้าร้อยสี่สิบห้าคน
9 พงศ์พันธุ์ศักคัย เจ็ดร้อยหกสิบคน
10 พงศ์พันธุ์บานี หกร้อยสี่สิบสองคน
11 พงศ์พันธุ์เบบัย หกร้อยยี่สิบสามคน
12 พงศ์พันธุ์อัสกาด หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองคน
13 พงศ์พันธุ์อาโดนีคัม หกร้อยหกสิบหกคน
14 พงศ์พันธุ์บิกวัย สองพันห้าสิบหกคน
15 พงศ์พันธุ์อาดีน สี่ร้อยห้าสิบสี่คน
16 พงศ์พันธุ์อาเทอร์ คือ ของเฮเซคียาห์ เก้าสิบแปดคน
17 พงศ์พันธุ์เบไซ สามร้อยยี่สิบสามคน
18 พงศ์พันธุ์โยราห์ หนึ่งร้อยสิบสองคน
19 พงศ์พันธุ์ฮาชูม สองร้อยยี่สิบสามคน
20 พงศ์พันธุ์กิบบาร์ เก้าสิบห้าคน
21 พงศ์พันธุ์ชาวเบธเลเฮม หนึ่งร้อยยี่สิบสามคน
22 ชาวเนโทฟาห์ ห้าสิบหกคน
23 ชาวอานาโธท หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน
24 พงศ์พันธุ์อัสมาเวท สี่สิบสองคน
25 พงศ์พันธุ์ชาวคีริยาทอาริม ชาวเคฟีราห์ และชาวเบเอโรท เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน
26 พงศ์พันธุ์ชาวรามาห์ และชาวเกบา หกร้อยยี่สิบเอ็ดคน
27 ชาวมิคมาส หนึ่งร้อยยี่สิบสองคน
28 ชาวเบธเอลและชาวอัย สองร้อยยี่สิบสามคน
29 พงศ์พันธุ์ชาวเนโบ ห้าสิบสองคน
30 พงศ์พันธุ์ชาวมักบีช หนึ่งร้อยห้าสิบหกคน
31 พงศ์พันธุ์เอลามอีกคนหนึ่ง หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน
32 พงศ์พันธุ์ชาวฮาริม สามร้อยยี่สิบคน
33 พงศ์พันธุ์ชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน เจ็ดร้อยยี่สิบห้าคน
34 พงศ์พันธุ์ชาวเยรีโค สามร้อยสี่สิบห้าคน
35 พงศ์พันธุ์เสนาอาห์ สามพันหกร้อยสามสิบคน
36 บรรดาปุโรหิต คือ พงศ์พันธุ์เยดายาห์ ตระกูลเยชูอา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน
37 พงศ์พันธุ์อิมเมอร์ หนึ่งพันห้าสิบสองคน
38 พงศ์พันธุ์ปาชเฮอร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน
39 พงศ์พันธุ์ฮาริม หนึ่งพันสิบเจ็ดคน
40 คนเลวี คือ พงศ์พันธุ์เยชูอา และขัดมีเอล ฝ่ายพงศ์พันธุ์โฮดาวิยาห์ เจ็ดสิบสี่คน
41 พวกนักร้อง คือ พงศ์พันธุ์อาสาฟ หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน
42 พงศ์พันธุ์คนเฝ้าประตู คือ พงศ์พันธุ์ชัลลูม พงศ์พันธุ์อาเทอร์ พงศ์พันธุ์ทัลโมน พงศ์พันธุ์อักขูบ พงศ์พันธุ์ฮาทิธา และพงศ์พันธุ์โชบัย รวมกันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าคน
43 คนใช้ประจำพระวิหาร คือพงศ์พันธุ์ศีหะ พงศ์พันธุ์ฮาสูฟา พงศ์พันธุ์ทับบาโอท
44 พงศ์พันธุ์เคโรส พงศ์พันธุ์สีอาฮา พงศ์พันธุ์พาโดน
45 พงศ์พันธุ์เลบานาห์ พงศ์พันธุ์ฮากาบาห์ พงศ์พันธุ์อักขูบ
46 พงศ์พันธุ์ฮากาบ พงศ์พันธุ์ชัมลัย พงศ์พันธุ์ฮานัน
47 พงศ์พันธุ์กิดเดล พงศ์พันธุ์กาฮาร์ พงศ์พันธุ์เรอายาห์
48 พงศ์พันธุ์เรซีน พงศ์พันธุ์เนโคดา พงศ์พันธุ์กัสซาม
49 พงศ์พันธุ์อุสซา พงศ์พันธุ์ปาเสอาห์ พงศ์พันธุ์เบสัย
50 พงศ์พันธุ์อัสนาห์ พงศ์พันธุ์เมอูนิม พงศ์พันธุ์เนฟิสิม
51 พงศ์พันธุ์บัคบูค พงศ์พันธุ์ฮาคูฟา พงศ์พันธุ์ฮารฮูร
52 พงศ์พันธุ์บัสลูท พงศ์พันธุ์เมหิดา พงศ์พันธุ์ฮารชา
53 พงศ์พันธุ์บารโขส พงศ์พันธุ์สิเสรา พงศ์พันธุ์เทมาห์
54 พงศ์พันธุ์เนซิยาห์ และพงศ์พันธุ์ฮาทิฟา
55 พงศ์พันธุ์ข้าราชการของซาโลมอน คือพงศ์พันธุ์โสทัย พงศ์พันธุ์หัสโสเฟเรท พงศ์พันธุ์เปรุดา
56 พงศ์พันธุ์ยาอาลาห์ พงศ์พันธุ์ดารโคน พงศ์พันธุ์กิดเดล
57 พงศ์พันธุ์เชฟาทิยาห์ พงศ์พันธุ์ฮัทธิล พงศ์พันธุ์โปเคเรทหัสซาบาอิม และพงศ์พันธุ์อามี
58 คนใช้ประจำพระวิหารและพงศ์พันธุ์ของข้าราชการของซาโลมอนทั้งสิ้น เป็นสามร้อยเก้าสิบสองคน
59 ต่อไปนี้เป็นบรรดาผู้ที่ขึ้นมาจากเทลเมลาห์ เทลหารชา เครูบ อัดดาน และอิมเมอร์ แม้เขาจะพิสูจน์ตระกูลของเขาหรือเชื้อสายของเขาไม่ได้ ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหรือไม่ คือ
60 พงศ์พันธุ์เดไลยาห์ พงศ์พันธุ์โทบีอาห์ และพงศ์พันธุ์เนโคดา รวมหกร้อยห้าสิบสองคน
61 และจากพงศ์พันธุ์ปุโรหิตด้วย คือ พงศ์พันธุ์ฮาบายาห์ พงศ์พันธุ์ฮักโขส และพงศ์พันธุ์บารซิลลัย (ผู้ได้ภรรยาจากธิดาของบารซิลลัย คนกิเลอาด จึงได้ชื่อตามนั้น)
62 คนเหล่านี้เมื่อค้นหาชื่อในทะเบียนที่เขาขึ้นไว้ในสำมะโนครัวเชื้อสายก็ไม่พบ จึงถือว่าเป็นคนสามัญ และถูกตัดออกจากพวกปุโรหิต
63 ผู้ว่าราชการเมืองสั่งเขามิให้รับอาหารบริสุทธิ์ที่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูรีมและ ทูมมีมเสียก่อน
64 ชุมนุมชนทั้งหมดรวมกันมี สี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบคน
65 นอกเหนือจากคนใช้ชายหญิงซึ่งมีอยู่เจ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนักร้องชายหญิงสองร้อยคน
66 ม้าของเขามีเจ็ดร้อยสามสิบหกตัว ล่อสองร้อยสี่สิบห้าตัว
67 อูฐของเขาสี่ร้อยสามสิบห้าตัว และลาของเขาหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบตัว
68 หัวหน้าครอบครัวบางคน เมื่อเขามาถึงที่พระนิเวศของพระเจ้า ซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มได้ถวายตามใจสมัครเพื่อพระนิเวศของพระเจ้า เพื่อจะสร้างพระนิเวศขึ้นในที่เดิม
69 เขาถวายตามกำลังของเขาแก่กองทรัพย์เพื่อพระราชกิจ เป็นทองคำหกหมื่นหนึ่งพันดาริค เงินห้าพันมาเน และเครื่องแต่งกายปุโรหิตหนึ่งร้อยตัว
70 บรรดาปุโรหิต คนเลวี และประชาชนส่วนหนึ่งอาศัยในเยรูซาเล็ม และที่บริเวณล้อมรอบ และนักร้องคนเฝ้าประตู และคนใช้ประจำพระวิหารอยู่ตามเมืองของตน และอิสราเอลทั้งปวงอยู่ตามเมืองของเขา
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
Ezra 2
1 Now these [are] the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;
2 Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:
3 The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
4 The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
5 The children of Arah, seven hundred seventy and five.
6 The children of Pahath-moab, of the children of Jeshua [and] Joab, two thousand eight hundred and twelve.
7 The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
8 The children of Zattu, nine hundred forty and five.
9 The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
10 The children of Bani, six hundred forty and two.
11 The children of Bebai, six hundred twenty and three.
12 The children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two.
13 The children of Adonikam, six hundred sixty and six.
14 The children of Bigvai, two thousand fifty and six.
15 The children of Adin, four hundred fifty and four.
16 The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
17 The children of Bezai, three hundred twenty and three.
18 The children of Jorah, an hundred and twelve.
19 The children of Hashum, two hundred twenty and three.
20 The children of Gibbar, ninety and five.
21 The children of Beth-lehem, an hundred twenty and three.
22 The men of Netophah, fifty and six.
23 The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
24 The children of Azmaveth, forty and two.
25 The children of Kirjath-arim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three.
26 The children of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one.
27 The men of Michmas, an hundred twenty and two.
28 The men of Beth-el and Ai, two hundred twenty and three.
29 The children of Nebo, fifty and two.
30 The children of Magbish, an hundred fifty and six.
31 The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
32 The children of Harim, three hundred and twenty.
33 The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five.
34 The children of Jericho, three hundred forty and five.
35 The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty.
36 The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
37 The children of Immer, a thousand fifty and two.
38 The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
39 The children of Harim, a thousand and seventeen.
40 The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy and four.
41 The singers: the children of Asaph, an hundred twenty and eight.
42 The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, [in] all an hundred thirty and nine.
43 The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,
44 The children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,
45 The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,
46 The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan,
47 The children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,
48 The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,
49 The children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,
50 The children of Asnah, the children of Mehunim, the children of Nephusim,
51 The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
52 The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,
53 The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah,
54 The children of Neziah, the children of Hatipha.
55 The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda,
56 The children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,
57 The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Ami.
58 All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, [were] three hundred ninety and two.
59 And these [were] they which went up from Tel-melah, Tel-harsa, Cherub, Addan, [and] Immer: but they could not shew their father's house, and their seed, whether they [were] of Israel:
60 The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two.
61 And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name:
62 These sought their register [among] those that were reckoned by genealogy, but they were not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
63 And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and with Thummim.
64 The whole congregation together [was] forty and two thousand three hundred [and] threescore,
65 Beside their servants and their maids, of whom [there were] seven thousand three hundred thirty and seven: and [there were] among them two hundred singing men and singing women.
66 Their horses [were] seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty and five;
67 Their camels, four hundred thirty and five; [their] asses, six thousand seven hundred and twenty.
68 And [some] of the chief of the fathers, when they came to the house of the LORD which [is] at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in his place:
69 They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.
70 So the priests, and the Levites, and [some] of the people, and the singers, and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม