บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
ผู้เฝ้าประตูและผู้ดูแล
1 ฝ่ายกองเวรเฝ้าประตู จากคนโคราห์มีเมเชเลมิยาห์บุตรโคเร เป็นพงศ์พันธุ์ของอาสาฟ
2 และเมเชเลมิยาห์มีบุตร คือเศคาริยาห์บุตรหัวปี เยดียาเอลที่สอง เศบาดิยาห์ที่สาม ยาทนีเอลที่สี่
3 เอลามที่ห้า เยโฮฮานันที่หก เอลีโฮนัย ที่เจ็ด
4 และโอเบดเอโดมมีบุตร คือเชไมอาห์บุตรหัวปีเยโฮซาบาดที่สอง โยอาห์ที่สาม สาคาร์ที่สี่ เนธันเอลที่ห้า
5 อัมมีเอลที่หก อิสสาคาร์ที่เจ็ด เปอุลเลธัยที่แปด เพราะว่าพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่เขา
6 และแก่เชไมอาห์บุตรของเขาด้วย มีบุตรชายหลายคนเกิดแก่เขา เป็นผู้ปกครองในครัวเรือนบิดาของเขา เพราะเขาทั้งหลายเป็นคนมีความสามารถ
7 บุตรเชไมอาห์คือโอทนี เรฟาเอล โอเบดและเอลซาบาด ผู้ซึ่งพี่น้องของเขาเป็นคนสามารถ คือเอลีฮู และเสมาคิยาห์
8 คนเหล่านี้ทั้งหมดเป็นบุตรโอเบดเอโดมกับบุตรชายและพี่น้องเขา เป็นคนสามารถมีกำลังเหมาะแก่การปรนนิบัติเป็นของโอเบดเอโดมหกสิบสองคน
9 และเมเชเลมิยาห์มีบุตรชายและพี่น้องเป็นคนสามารถสิบแปดคน
10 และโฮสาห์ผู้เป็นพงศ์พันธุ์ของเมรารีมีบุตรคือชิมรีผู้เป็นหัวหน้า (เพราะถึงเขาจะไม่เป็นบุตรหัวปี บิดาของเขาก็ให้เขาเป็นหัวหน้า)
11 ฮิลคียาที่สอง เทบาลิยาห์ที่สาม เศคาริยาห์ ที่สี่ บุตรชายและพี่น้องของโฮสาห์ทั้งสิ้นมีสิบสามคน
12 กองเวรเฝ้าประตูเหล่านี้ตามคนผู้เป็นหัวหน้าของเขา มีหน้าที่เช่นเดียวกับพี่น้องของเขา ในการปรนนิบัติในพระนิเวศของพระเจ้า
13 และเขาจับฉลากกันตามตระกูลของเขา ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่เหมือนกัน สำหรับใครอยู่ประตูไหน
14 ฉลากสำหรับด้านตะวันออกตกแก่เชเลมิยาห์ เขาจับฉลากให้บุตรเศคาริยาห์ด้วย เขาเป็นที่ปรึกษาที่เฉลียวฉลาด และฉลากของเขาออกมาสำหรับด้านเหนือ
15 ของโอเบดเอโดมออกมาสำหรับด้านใต้ คลังพัสดุนั้นเขาจัดให้บุตรของเขาดูแล
16 ส่วนของชุปปิมและโฮสาห์ ออกมาสำหรับด้านตะวันตก ที่ประตูชัลเลเคท ตามถนนที่ขึ้นไป กำหนดยามตามยาม
17 ด้านตะวันออกมีคนเลวีหกคน ด้านเหนือมีสี่คนทุกวัน ด้านใต้วันละสี่คนทุกวัน และสองคู่ที่คลังพัสดุ
18 สำหรับระเบียงทางตะวันตกนั้น มีสี่คนที่ถนนและสองคนที่ระเบียง
19 คนเหล่านี้เป็นเวรเฝ้าประตูจากพงศ์พันธุ์โคราห์ และพงศ์พันธุ์เมรารี
20 จากคนเลวีนั้น อาหิยาห์ดูแลคลังพระนิเวศของพระเจ้า และคลังสิ่งของถวาย
21 บุตรหลานของลาดานคือบุตรหลานของคนเกอร์โชน ที่เป็นบุตรของลาดาน หัวหน้าตระกูลที่เป็นของลาดาน คนเกอร์โชน คือเยฮีเอลี
22 บุตรเยฮีเอลี คือเศธามและโยเอลน้องชายของเขา เป็นผู้ดูแลคลังพระนิเวศของพระเจ้า
23 จากคนอัมราม คนอิสฮาร์ คนเฮโบรน และคนอุสซีเอล
24 และเชบูเอลบุตรเกอร์โชมผู้เป็นบุตรโมเสส เป็นนายคลังใหญ่
25 พี่น้องของเขา คือจากเอลีเอเซอร์มีเรหับยาห์เป็นบุตร บุตรเรหับยาห์ คือเยชายาห์ บุตรเยชายาห์ คือโยรัม บุตรโยรัม คือศิครี บุตรศิครี คือเชโลโมท
26 เชโลโมทคนนี้และพี่น้องของเขาเป็นผู้ดูแลคลังของถวายทั้งสิ้น ซึ่งดาวิดพระราชา และบรรดาหัวหน้าตระกูล และนายพันนายร้อย และผู้บัญชาการกองทัพได้มอบถวายไว้
27 จากของที่ริบได้ซึ่งเขาได้ในสงคราม เขาทั้งหลายมอบถวายเพื่อแก่การซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้า
28 และซึ่งซามูเอลผู้ทำนาย และซาอูลบุตรคีช และอับเนอร์บุตรเนอร์และโยอาบบุตรนางเศรุยาห์ได้ถวายไว้ ของถวายทั้งสิ้นอยู่ในความดูแลของเชโลโมทและพี่น้องของเขา
29 จากคนอิสฮาร์ เคนานิยาห์ และบุตรของเขาได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ภายนอกสำหรับอิสราเอล ให้เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นผู้วินิจฉัย
30 จากคนเฮโบรนฮาชาบิยาห์และพี่น้องของเขาเป็นคนมีความสามารถหนึ่งพันเจ็ดร้อยคน ได้เป็นผู้ดูแลอิสราเอลทางฟากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน ในเรื่องกิจการทั้งสิ้นของพระเจ้า และราชการของพระราชา
31 จากคนเฮโบรน มี เยรียาห์เป็นหัวหน้าของคนเฮโบรน ตามชาตพันธุ์ตามตระกูล (ในปีที่สี่สิบของรัชกาลดาวิด เขาได้สำรวจและพบคนที่มีความสามารถ อย่างยิ่งที่ยาเซอร์ในเมืองกิเลอาด)
32 กษัตริย์ดาวิดได้ทรงแต่งตั้งให้ท่านและพี่น้องของท่าน คือคนที่มีความสามารถสองพันเจ็ดร้อยคนผู้เป็นหัวหน้าตระกูล ให้เป็นผู้ดูแลคนรูเบน คนกาด และคนเผ่ามนัสเสห์กึ่งหนึ่ง ในกิจธุระทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า และกิจธุระเกี่ยวกับพระราชา
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
1 Chronicles 26
1 Concerning the divisions of the porters: Of the Korhites [was] Meshelemiah the son of Kore, of the sons of Asaph.
2 And the sons of Meshelemiah [were], Zechariah the firstborn, Jediael the second, Zebadiah the third, Jathniel the fourth,
3 Elam the fifth, Jehohanan the sixth, Elioenai the seventh.
4 Moreover the sons of Obed-edom [were], Shemaiah the firstborn, Jehozabad the second, Joah the third, and Sacar the fourth, and Nethaneel the fifth,
5 Ammiel the sixth, Issachar the seventh, Peulthai the eighth: for God blessed him.
6 Also unto Shemaiah his son were sons born, that ruled throughout the house of their father: for they [were] mighty men of valour.
7 The sons of Shemaiah; Othni, and Rephael, and Obed, Elzabad, whose brethren [were] strong men, Elihu, and Semachiah.
8 All these of the sons of Obed-edom: they and their sons and their brethren, able men for strength for the service, [were] threescore and two of Obed-edom.
9 And Meshelemiah had sons and brethren, strong men, eighteen.
10 Also Hosah, of the children of Merari, had sons; Simri the chief, (for [though] he was not the firstborn, yet his father made him the chief;)
11 Hilkiah the second, Tebaliah the third, Zechariah the fourth: all the sons and brethren of Hosah [were] thirteen.
12 Among these [were] the divisions of the porters, [even] among the chief men, [having] wards one against another, to minister in the house of the LORD.
13 And they cast lots, as well the small as the great, according to the house of their fathers, for every gate.
14 And the lot eastward fell to Shelemiah. Then for Zechariah his son, a wise counsellor, they cast lots; and his lot came out northward.
15 To Obed-edom southward; and to his sons the house of Asuppim.
16 To Shuppim and Hosah [the lot came forth] westward, with the gate Shallecheth, by the causeway of the going up, ward against ward.
17 Eastward [were] six Levites, northward four a day, southward four a day, and toward Asuppim two [and] two.
18 At Parbar westward, four at the causeway, [and] two at Parbar.
19 These [are] the divisions of the porters among the sons of Kore, and among the sons of Merari.
20 And of the Levites, Ahijah [was] over the treasures of the house of God, and over the treasures of the dedicated things.
21 [As concerning] the sons of Laadan; the sons of the Gershonite Laadan, chief fathers, [even] of Laadan the Gershonite, [were] Jehieli.
22 The sons of Jehieli; Zetham, and Joel his brother, [which were] over the treasures of the house of the LORD.
23 Of the Amramites, [and] the Izharites, the Hebronites, [and] the Uzzielites:
24 And Shebuel the son of Gershom, the son of Moses, [was] ruler of the treasures.
25 And his brethren by Eliezer; Rehabiah his son, and Jeshaiah his son, and Joram his son, and Zichri his son, and Shelomith his son.
26 Which Shelomith and his brethren [were] over all the treasures of the dedicated things, which David the king, and the chief fathers, the captains over thousands and hundreds, and the captains of the host, had dedicated.
27 Out of the spoils won in battles did they dedicate to maintain the house of the LORD.
28 And all that Samuel the seer, and Saul the son of Kish, and Abner the son of Ner, and Joab the son of Zeruiah, had dedicated; [and] whosoever had dedicated [any thing, it was] under the hand of Shelomith, and of his brethren.
29 Of the Izharites, Chenaniah and his sons [were] for the outward business over Israel, for officers and judges.
30 [And] of the Hebronites, Hashabiah and his brethren, men of valour, a thousand and seven hundred, [were] officers among them of Israel on this side Jordan westward in all the business of the LORD, and in the service of the king.
31 Among the Hebronites [was] Jerijah the chief, [even] among the Hebronites, according to the generations of his fathers. In the fortieth year of the reign of David they were sought for, and there were found among them mighty men of valour at Jazer of Gilead.
32 And his brethren, men of valour, [were] two thousand and seven hundred chief fathers, whom king David made rulers over the Reubenites, the Gadites, and the half tribe of Manasseh, for every matter pertaining to God, and affairs of the king.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม