บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
เชื้อสายของเลวี
1 บุตรของเลวีคือเกอร์โชม โคฮาทและเมรารี
2 บุตรของโคฮาทชื่ออัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล
3 บุตรของอัมรามคืออาโรน โมเสส และนางมีเรียม บุตรอาโรน คือนาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์และอิธามาร์
4 เอเลอาซาร์เป็นบิดาของฟีเนหัส ฟีเนหัสเป็นบิดาของอาบีชูวา
5 อาบีชูวาเป็นบิดาของบุคคี บุคคีเป็นบิดาของอุสซี
6 อุสซีเป็นบิดาของเศ-ราหิยาห์ เศ-ราหิยาห์เป็นบิดาของเมราโยท
7 เมราโยทเป็นบิดาของอามาริยาห์ อามาริยาห์เป็นบิดาของอาหิทูบ
8 อาหิทูบเป็นบิดาของศาโดก ศาโดกเป็นบิดาของอาหิมาอัส
9 อาหิมาอัสเป็นบิดาของอาซาริยาห์ อาซาริยาห์เป็นบิดาของโยฮานัน
10 และโยฮานันเป็นบิดาของอาซาริยาห์ (ท่านนี้แหละที่ทำหน้าที่ปุโรหิตอยู่ในพระนิเวศ ซึ่งซาโลมอนทรงสร้างในเยรูซาเล็ม)
11 อาซาริยาห์เป็นบิดาของอามาริยาห์ อามาริยาห์เป็นบิดาของอาหิทูบ
12 อาหิทูบเป็นบิดาของศาโดก ศาโดกเป็นบิดาของชัลลูม
13 ชัลลูมเป็นบิดาของฮิลคียาห์ ฮิลคียาห์เป็นบิดาของอาซาริยาห์
14 อาซาริยาห์เป็นบิดาของเสไรอาห์ เสไรอาห์เป็นบิดาของเยโฮซาดัก
15 และเยโฮซาดักถูกกวาดไปเป็นเชลย เมื่อพระเจ้าได้ทรงให้ยูดาห์ และเยรูซาเล็มเข้าสู่การถูกกวาดไปเป็นเชลยด้วยหัตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์
16 บุตรของเลวี คือเกอร์โชม โคฮาท และเมรารี
17 ต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรของเกอร์โชม คือลิบนี และชิเมอี
18 บุตรของโคฮาทคืออัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล
19 บุตรเมรารีคือมาห์ลีและมูชี เหล่านี้เป็นตระกูลของคนเลวีตามพงศ์พันธุ์บิดาของเขา
20 บุตรของเกอร์โชม มีลิบนี บุตรของลิบนีคือยาหาท บุตรยาหาทคือศิมมาห์
21 บุตรศิมมาห์คือโยอาห์ บุตรโยอาห์คืออิดโด บุตรอิดโด คือเศ-ราห์ บุตรเศ-ราห์คือเยอาเธรัย
22 บุตรโคฮาทคืออัมมีนาดับ บุตรอัมมีนาดับคือโคราห์ บุตรโคราห์คืออัสสีร์
23 บุตรอัสสีร์คือเอลคานาห์ บุตรเอลคานาห์คือเอบียาสาฟ บุตรเอบียาสาฟ คืออัสสีร์
24 บุตรอัสสีร์คือทาหัท บุตรทาหัท คืออุรีเอล บุตรอุรีเอลคืออุสซียาห์ บุตรอุสซียาห์คือชาอูล
25 บุตรเอลคานาห์คืออามาสัยและอาหิโมท
26 บุตรเอลคานาห์คือโศฟัย บุตรโศฟัย คือนาหัท
27 บุตรนาหัทคือเอลีอับ บุตรเอลีอับคือเยโรฮัม บุตรเยโรฮัมคือเอลคานาห์
28 บุตรซามูเอลคือโยเอลบุตรหัวปีของเขา คนที่สองอาบียาห์
29 บุตรเมรารีคือมาห์ลี บุตรมาห์ลีคือลิบนี บุตรลิบนีคือชิเมอี บุตรชิเมอีคืออุสซาห์
30 บุตรอุสซาห์คือชิเมอี บุตรชิเมอีคือฮักกียาห์ บุตรฮักกียาห์คืออาสายาห์
ดาวิดทรงแต่งตั้งนักร้องประจำพระนิเวศ
31 เหล่านี้เป็นบุคคลที่ดาวิดทรงแต่งตั้งให้ดูแลการร้องเพลงในพระนิเวศของพระเจ้า หลังจากที่หีบพันธสัญญามาตั้งอยู่ที่นั่นแล้ว
32 เขาทั้งหลายทำการปรนนิบัติด้วยเพลง ข้างหน้าพลับพลาเต็นท์นัดพบ จนซาโลมอนได้ทรงสร้างพระนิเวศของพระเจ้าในเยรูซาเล็ม และเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ของเขาตามตำแหน่ง
33 ต่อไปนี้เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่พร้อมกับบุตรของเขา พวกบุตรคนโคฮาทคือเฮมาน นักร้องผู้เป็นบุตรโยเอล ผู้เป็นบุตรซามูเอล
34 ผู้เป็นบุตรเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรเอลีเอล ผู้เป็นบุตรโทอาห์
35 ผู้เป็นบุตรศูฟ ผู้เป็นบุตรเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรมาฮาท ผู้เป็นบุตรอามาสัย
36 ผู้เป็นบุตรเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรโยเอล ผู้เป็นบุตรอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรเศฟันยาห์
37 ผู้เป็นบุตรทาหัท ผู้เป็นบุตรอัสสีร์ ผู้เป็นบุตรเอบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรโคราห์
38 ผู้เป็นบุตรอิสฮาร์ ผู้เป็นบุตรโคฮาท ผู้เป็นบุตรเลวี ผู้เป็นบุตรอิสราเอล
39 กับอาสาฟพี่น้องของเขา ผู้ซึ่งยืนอยู่ข้างขาวมือของเขา คืออาสาฟบุตรเบเรคิยาห์ ผู้เป็นบุตรชิเมอา
40 ผู้เป็นบุตรมีคาเอล ผู้เป็นบุตรของบาอาเสยาห์ ผู้เป็นบุตรมัลคิยาห์
41 ผู้เป็นบุตรเอทนี ผู้เป็นบุตรเศ-ราห์ ผู้เป็นบุตรอาดายาห์
42 ผู้เป็นบุตรเอธาน ผู้เป็นบุตรศิมมาห์ ผู้เป็นบุตรชิเมอี
43 ผู้เป็นบุตรยาหาท ผู้เป็นบุตรเกอร์โชม ผู้เป็นบุตรเลวี
44 ที่ข้างซ้ายมือมีบุตรของเมรารี พี่น้องของเขา คือเอธานผู้เป็นบุตรคีชี ผู้เป็นบุตรอับดี ผู้เป็นบุตรมัลลุค
45 ผู้เป็นบุตรฮาชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตรอามาซิยาห์ ผู้เป็นบุตรฮิลคียาห์
46 ผู้เป็นบุตรอัมซี ผู้เป็นบุตรบานี ผู้เป็นบุตรเชเมอร์
47 ผู้เป็นบุตรมาห์ลี ผู้เป็นบุตรมูชี ผู้เป็นบุตรเมรารี ผู้เป็นบุตรเลวี
48 และคนเลวีพี่น้องของเขา ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานทุกอย่างของพลับพลาของพระนิเวศของพระเจ้า
เชื้อสายของอาโรน
49 แต่อาโรนกับบุตรชายของท่านถวายเครื่องบูชาบนแท่นเครื่องเผาบูชา และบนแท่นเครื่องหอม และปฏิบัติงานในอภิสุทธิสถาน และกระทำการลบมลทินบาปของอิสราเอล ตามอย่างที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้บัญชาไว้
50 ต่อไปนี้เป็นบุตรอาโรน คือเอเลอาซาร์ บุตรของเอเลอาซาร์ คือฟีเนหัส บุตรของฟีเนหัส คืออาบีชูวา
51 บุตรอาบีชูวาคือบุคคี บุตรของบุคคี คืออุสซี บุตรของอุสซีคือเศ-ราหิยาห์
52 บุตรของเศ-ราหิยาห์คือเมราโยท บุตรของเมราโยทคืออามาริยาห์ บุตรอามาริยาห์คืออาหิทูบ
53 บุตรอาหิทูบคือศาโดก บุตรศาโดกคืออาหิมาอัส
หัวเมืองของคนเลวี
54 ต่อไปนี้เป็นที่อาศัยของเขาตามภูมิลำเนาในเขตแดนของเขา คือพงศ์พันธุ์ของอาโรนตระกูลคนโคฮาท (เพราะฉลากตกเป็นของเขาก่อน)
55 เขาได้รับเมืองเฮโบรนในแผ่นดินยูดาห์ และทุ่งหญ้าซึ่งอยู่ล้อมรอบนั้น
56 แต่ทุ่งนา และตามชนบทของเมืองนั้น เขายกให้แก่คาเลบบุตรเยฟุนเนห์
57 เขาให้เมืองลี้ภัยแก่พงศ์พันธุ์ของอาโรน คือเมืองเฮโบรน เมืองลิบนาห์ กับทุ่งหญ้าเมืองยาททีร์ เมืองเอชเทโมอากับทุ่งหญ้า
58 ฮีเลนพร้อมกับทุ่งหญ้า เดบีร์พร้อมกับทุ่งหญ้า
59 อาชานพร้อมกับทุ่งหญ้า และเบธเชเมช พร้อมกับทุ่งหญ้า
60 และจากดินแดนเผ่าเบนยามินก็มอบเมืองเกบาพร้อมกับทุ่งหญ้า อาเลเมทพร้อมกับทุ่งหญ้า และอานาโธทพร้อมกับทุ่งหญ้า หัวเมืองทั้งสิ้นของเขาทุกตระกูลเป็นสิบสามหัวเมืองด้วยกัน
61 ส่วนคนโคฮาทที่เหลืออยู่นั้นได้รับส่วนมอบโดยฉลากที่ได้จากตระกูลของเผ่า จากเผ่ามนัสเสห์กึ่งหนึ่งมีสิบหัวเมือง
62 และมอบสิบสามหัวเมืองจากเผ่าอิสสาคาร์ เผ่าอาเชอร์ เผ่านัฟทาลี และจากเผ่ามนัสเสห์ในบาชานให้แก่คนเกอร์โชมตามตระกูลของเขา
63 และมอบสิบสองหัวเมืองจากเผ่ารูเบน เผ่ากาด และเผ่าเศบูลุนให้แก่คนเมรารี ตามตระกูลของเขา
64 ดังนี้แหละประชาชนอิสราเอลได้มอบหัวเมืองพร้อมกับทุ่งหญ้าให้แก่คนเลวี
65 และคนอิสราเอลได้จับฉลากให้หัวเมืองจากเผ่ายูดาห์ เผ่าสิเมโอน และเผ่าเบนยามิน ตามที่กล่าวชื่อไว้นั้นด้วย
66 และตระกูลคนโคฮาทบางตระกูลมีหัวเมืองอันเป็นดินแดนของเขาจากเผ่าเอฟราอิม
67 คนอิสราเอลได้ให้หัวเมืองลี้ภัย คือเมืองเชเคมพร้อมกับทุ่งหญ้าในถิ่นภูเขาเอฟราอิม เมืองเกเซอร์พร้อมกับทุ่งหญ้า
68 เมืองโยกเมอัมพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองเบธโฮโรนพร้อมกับทุ่งหญ้า
69 เมืองอัยยาโลนพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองกัทริมโมน พร้อมกับทุ่งหญ้า
70 และมอบเมืองจากเผ่ามนัสเสห์กึ่งหนึ่ง คือเมืองอาเนอร์พร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองบิเลอัมพร้อมกับทุ่งหญ้าให้แก่ตระกูลคนโคฮาทที่เหลืออยู่
71 ดินแดนของมนัสเสห์กึ่งเผ่าที่มอบให้แก่คนเกอร์โชม คือ โกลานในเมืองบาชานพร้อมกับทุ่งหญ้า และอัชทาโรท พร้อมกับทุ่งหญ้า
72 และจากเผ่าอิสสาคาร์ คือเมืองเคเดชพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองดาเบรัทพร้อมกับทุ่งหญ้า
73 และราโมทพร้อมกับทุ่งหญ้าและอาเนมพร้อมกับทุ่งหญ้า
74 จากเผ่าอาเชอร์ คือมาชาล พร้อมกับทุ่งหญ้า ฮับโดนพร้อมกับทุ่งหญ้า
75 หุกอกพร้อมกับทุ่งหญ้า และเรโหบพร้อมกับทุ่งหญ้า
76 และจากเผ่านัฟทาลี คือเคเดชในกาลิลีพร้อมกับทุ่งหญ้า ฮัมโมนพร้อมกับทุ่งหญ้า คีริยาธาอิมพร้อมกับทุ่งหญ้า
77 ส่วนคนเมรารีที่เหลืออยู่นั้นได้รับจากเผ่าเศบูลุน คือริมโมโนพร้อมกับทุ่งหญ้า ทาโบร์พร้อมกับทุ่งหญ้า
78 และฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นที่เยรีโค คือฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนนั้น จากเผ่ารูเบน คือเบเซอร์ในถิ่นทุรกันดาร พร้อมกับทุ่งหญ้า ยาซาห์พร้อมกับทุ่งหญ้า
79 เคเดโมทพร้อมกับทุ่งหญ้า และเมฟาอาทพร้อมกับทุ่งหญ้า
80 และจากเผ่ากาด คือราโมทในกิเลอาดพร้อมกับทุ่งหญ้า มาหะนาอิมพร้อมกับทุ่งหญ้า
81 เฮสโบนพร้อมกับทุ่งหญ้า ยาเซอร์พร้อมกับทุ่งหญ้า
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
1 Chronicles 6
1 The sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari.
2 And the sons of Kohath; Amram, Izhar, and Hebron, and Uzziel.
3 And the children of Amram; Aaron, and Moses, and Miriam. The sons also of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
4 Eleazar begat Phinehas, Phinehas begat Abishua,
5 And Abishua begat Bukki, and Bukki begat Uzzi,
6 And Uzzi begat Zerahiah, and Zerahiah begat Meraioth,
7 Meraioth begat Amariah, and Amariah begat Ahitub,
8 And Ahitub begat Zadok, and Zadok begat Ahimaaz,
9 And Ahimaaz begat Azariah, and Azariah begat Johanan,
10 And Johanan begat Azariah, (he [it is] that executed the priest's office in the temple that Solomon built in Jerusalem:)
11 And Azariah begat Amariah, and Amariah begat Ahitub,
12 And Ahitub begat Zadok, and Zadok begat Shallum,
13 And Shallum begat Hilkiah, and Hilkiah begat Azariah,
14 And Azariah begat Seraiah, and Seraiah begat Jehozadak,
15 And Jehozadak went [into captivity], when the LORD carried away Judah and Jerusalem by the hand of Nebuchadnezzar.
16 The sons of Levi; Gershom, Kohath, and Merari.
17 And these [be] the names of the sons of Gershom; Libni, and Shimei.
18 And the sons of Kohath [were], Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel.
19 The sons of Merari; Mahli, and Mushi. And these [are] the families of the Levites according to their fathers.
20 Of Gershom; Libni his son, Jahath his son, Zimmah his son,
21 Joah his son, Iddo his son, Zerah his son, Jeaterai his son.
22 The sons of Kohath; Amminadab his son, Korah his son, Assir his son,
23 Elkanah his son, and Ebiasaph his son, and Assir his son,
24 Tahath his son, Uriel his son, Uzziah his son, and Shaul his son.
25 And the sons of Elkanah; Amasai, and Ahimoth.
26 [As for] Elkanah: the sons of Elkanah; Zophai his son, and Nahath his son,
27 Eliab his son, Jeroham his son, Elkanah his son.
28 And the sons of Samuel; the firstborn Vashni, and Abiah.
29 The sons of Merari; Mahli, Libni his son, Shimei his son, Uzza his son,
30 Shimea his son, Haggiah his son, Asaiah his son.
31 And these [are they] whom David set over the service of song in the house of the LORD, after that the ark had rest.
32 And they ministered before the dwelling place of the tabernacle of the congregation with singing, until Solomon had built the house of the LORD in Jerusalem: and [then] they waited on their office according to their order.
33 And these [are] they that waited with their children. Of the sons of the Kohathites: Heman a singer, the son of Joel, the son of Shemuel,
34 The son of Elkanah, the son of Jeroham, the son of Eliel, the son of Toah,
35 The son of Zuph, the son of Elkanah, the son of Mahath, the son of Amasai,
36 The son of Elkanah, the son of Joel, the son of Azariah, the son of Zephaniah,
37 The son of Tahath, the son of Assir, the son of Ebiasaph, the son of Korah,
38 The son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, the son of Israel.
39 And his brother Asaph, who stood on his right hand, [even] Asaph the son of Berachiah, the son of Shimea,
40 The son of Michael, the son of Baaseiah, the son of Malchiah,
41 The son of Ethni, the son of Zerah, the son of Adaiah,
42 The son of Ethan, the son of Zimmah, the son of Shimei,
43 The son of Jahath, the son of Gershom, the son of Levi.
44 And their brethren the sons of Merari [stood] on the left hand: Ethan the son of Kishi, the son of Abdi, the son of Malluch,
45 The son of Hashabiah, the son of Amaziah, the son of Hilkiah,
46 The son of Amzi, the son of Bani, the son of Shamer,
47 The son of Mahli, the son of Mushi, the son of Merari, the son of Levi.
48 Their brethren also the Levites [were] appointed unto all manner of service of the tabernacle of the house of God.
49 But Aaron and his sons offered upon the altar of the burnt offering, and on the altar of incense, [and were appointed] for all the work of the [place] most holy, and to make an atonement for Israel, according to all that Moses the servant of God had commanded.
50 And these [are] the sons of Aaron; Eleazar his son, Phinehas his son, Abishua his son,
51 Bukki his son, Uzzi his son, Zerahiah his son,
52 Meraioth his son, Amariah his son, Ahitub his son,
53 Zadok his son, Ahimaaz his son.
54 Now these [are] their dwelling places throughout their castles in their coasts, of the sons of Aaron, of the families of the Kohathites: for their's was the lot.
55 And they gave them Hebron in the land of Judah, and the suburbs thereof round about it.
56 But the fields of the city, and the villages thereof, they gave to Caleb the son of Jephunneh.
57 And to the sons of Aaron they gave the cities of Judah, [namely], Hebron, [the city] of refuge, and Libnah with her suburbs, and Jattir, and Eshtemoa, with their suburbs,
58 And Hilen with her suburbs, Debir with her suburbs,
59 And Ashan with her suburbs, and Beth-shemesh with her suburbs:
60 And out of the tribe of Benjamin; Geba with her suburbs, and Alemeth with her suburbs, and Anathoth with her suburbs. All their cities throughout their families [were] thirteen cities.
61 And unto the sons of Kohath, [which were] left of the family of that tribe, [were cities given] out of the half tribe, [namely, out of] the half [tribe] of Manasseh, by lot, ten cities.
62 And to the sons of Gershom throughout their families out of the tribe of Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities.
63 Unto the sons of Merari [were given] by lot, throughout their families, out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, twelve cities.
64 And the children of Israel gave to the Levites [these] cities with their suburbs.
65 And they gave by lot out of the tribe of the children of Judah, and out of the tribe of the children of Simeon, and out of the tribe of the children of Benjamin, these cities, which are called by [their] names.
66 And [the residue] of the families of the sons of Kohath had cities of their coasts out of the tribe of Ephraim.
67 And they gave unto them, [of] the cities of refuge, Shechem in mount Ephraim with her suburbs; [they gave] also Gezer with her suburbs,
68 And Jokmeam with her suburbs, and Beth-horon with her suburbs,
69 And Aijalon with her suburbs, and Gath-rimmon with her suburbs:
70 And out of the half tribe of Manasseh; Aner with her suburbs, and Bileam with her suburbs, for the family of the remnant of the sons of Kohath.
71 Unto the sons of Gershom [were given] out of the family of the half tribe of Manasseh, Golan in Bashan with her suburbs, and Ashtaroth with her suburbs:
72 And out of the tribe of Issachar; Kedesh with her suburbs, Daberath with her suburbs,
73 And Ramoth with her suburbs, and Anem with her suburbs:
74 And out of the tribe of Asher; Mashal with her suburbs, and Abdon with her suburbs,
75 And Hukok with her suburbs, and Rehob with her suburbs:
76 And out of the tribe of Naphtali; Kedesh in Galilee with her suburbs, and Hammon with her suburbs, and Kirjathaim with her suburbs.
77 Unto the rest of the children of Merari [were given] out of the tribe of Zebulun, Rimmon with her suburbs, Tabor with her suburbs:
78 And on the other side Jordan by Jericho, on the east side of Jordan, [were given them] out of the tribe of Reuben, Bezer in the wilderness with her suburbs, and Jahzah with her suburbs,
79 Kedemoth also with her suburbs, and Mephaath with her suburbs:
80 And out of the tribe of Gad; Ramoth in Gilead with her suburbs, and Mahanaim with her suburbs,
81 And Heshbon with her suburbs, and Jazer with her suburbs.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม