บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
ผู้ที่กลับมาจากกรุงบาบิโลน
1 ดังนั้นอิสราเอลทั้งปวงได้ขึ้นทะเบียนไว้ในสำมะโนครัว เชื้อสายและทะเบียนนี้ก็บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอล และยูดาห์ก็ถูกกวาดไปเป็นเชลยในบาบิโลน เพราะความไม่ซื่อสัตย์ของเขา
2 ฝ่ายพวกแรกที่เข้ามาอาศัยในที่กรรมสิทธิ์ของเขาอีก ในบรรดาหัวเมืองของเขานั้นคืออิสราเอล พวกปุโรหิต พวกเลวี และพวกคนใช้ประจำพระวิหาร
3 และในเยรูซาเล็มมีประชาชนบางคนในพวกยูดาห์ พวกเบนยามิน พวกเอฟราอิม และพวกมนัสเสห์ ได้อาศัยอยู่
4 คืออุธัยเป็นบุตรอัมมีฮูด ผู้เป็นบุตรอมรี ผู้เป็นบุตรอิมรี ผู้เป็นบุตรบานีในพวกบุตรเปเรศ ผู้เป็นบุตรยูดาห์
5 และจากคนชิโลห์ คืออาสายาห์บุตรหัวปี และบุตรของเขา
6 จากบุตรเศ-ราห์ คือเยอูเอล กับญาติของเขาเป็นหกร้อยเก้าสิบคน
7 จากพงศ์พันธุ์เบนยามิน คือสัลลูผู้เป็นบุตรเมชุลลาม เป็นบุตรโฮดาวิยาห์ ผู้เป็นบุตรหัสเสนูอาห์
8 อิบเนยาห์บุตรเยโรฮัมเอลาห์บุตรอุสซี ผู้เป็นบุตรมิครี และเมชุลลามบุตรเชฟาทิยาห์ ผู้เป็นบุตรเรอูเอล ผู้เป็นบุตรอิบนียาห์
9 และญาติของเขาตามชาตพันธุ์ของเขาเป็นเก้าร้อยห้าสิบหกคน ทั้งสิ้นนี้เป็นหัวหน้าตระกูลตามตระกูลของเขา
10 จากพวกปุโรหิต มีเยดายาห์ เยโฮยาริบ ยาคีน
11 และอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรฮิลคียาห์ ผู้เป็นบุตรเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรศาโดก ผู้เป็นบุตรเมราโยท ผู้เป็นบุตรอาหิทูบ เจ้าหน้าที่ปกครองของพระนิเวศแห่งพระเจ้า
12 และอาดายาห์ผู้เป็นบุตรเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรปาชเฮอร์ ผู้เป็นบุตรมัลคิยาห์และมาอาสัย ผู้เป็นบุตรอาดีเอล ผู้เป็นบุตรยาเซราห์ ผู้เป็นบุตรเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรเมชิลเลมิท ผู้เป็นบุตรอิมเมอร์
13 และญาติของเขา หัวหน้าตระกูลของเขา รวมเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบคน เป็นคนสามารถมากที่จะทำงานปรนนิบัติในพระนิเวศของพระเจ้า
14 จากคนเลวี มีเชไมอาห์ผู้เป็นบุตรหัสชูบ ผู้เป็นบุตรอัสรีคัม ผู้เป็นบุตรฮาซาบิยาห์เชื้อสายของเมรารี
15 กับบัคบัคคาร์ เฮเรช กาลาล และมัทธานิยาห์ ผู้เป็นบุตรมีคา ผู้เป็นบุตรศิครี ผู้เป็นบุตรอาสาฟ
16 และโอบาดีห์ ผู้เป็นบุตรเชไมอาห์ ผู้เป็นบุตรกาลาล ผู้เป็นบุตรเยดูธูน และเบเรคยาห์ผู้เป็นบุตรอาสา ผู้เป็นบุตรเอลคานาห์ ผู้อาศัยอยู่ในชนบทของชาวเนโทฟาห์
17 ผู้เฝ้าประตู คือชัลลูม อักขูบ ทัลโมน อาหิมาน และญาติของเขา (ชัลลูมเป็นหัวหน้า)
18 ประจำอยู่จนบัดนี้ที่พระทวารของพระราชาทางด้านตะวันออก คนเหล่านี้เป็นผู้เฝ้าประตูค่ายของคนเลวี
19 ชัลลูมเป็นบุตรโคเรผู้เป็นบุตรเอลียาสาฟ ผู้เป็นบุตรโคราห์ และญาติในตระกูลของเขา คือคนโคราห์ เป็นผู้ดูแลการงานปรนนิบัติ เป็นผู้เฝ้าธรณีประตูของเต็นท์ ดังบรรพบุรุษของเขาเป็นผู้ดูแลค่ายของพระเจ้า เป็นผู้ดูแลทางเข้า
20 และฟีเนหัสบุตรเอเลอาซาร์ เป็นผู้ครอบครองเหนือเขาในกาลก่อน พระเจ้าทรงสถิตกับเขา
21 เศคาริยาห์บุตรเมเชเลมิยาห์เป็นผู้เฝ้าทางเข้าประตูเต็นท์นัดพบ
22 ผู้ถูกเลือกเป็นผู้เฝ้าประตูที่ธรณีนั้นมีสองร้อยสิบสองคน เขาขึ้นทะเบียนสำมะโนครัวเชื้อสายไว้ในชนบทของเขา ดาวิดและซามูเอลผู้ทำนายได้สถาปนาเขาไว้ในตำแหน่งหน้าที่
23 ดังนั้นเขาและเชื้อสายของเขาจึงเป็นผู้ดูแลประตูรั้วพระนิเวศของพระเจ้า เป็นผู้เฝ้าประตูรั้วพระนิเวศคือเต็นท์
24 ผู้ดูแลประตูรั้วอยู่ทั้งสี่ด้าน คือด้านตะวันออก ตะวันตก เหนือ และใต้
25 และญาติของเขาซึ่งอยู่ในชนบทของเขาต้องเข้ามาทุกๆ เจ็ดวันตามเวลากำหนด เพื่อจะอยู่กับคนเหล่านี้
26 เพราะนายประตูรั้วทั้งสี่คน ผู้เป็นพวกเลวีนั้น มีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้ดูแลห้องและคลังของพระนิเวศแห่งพระเจ้า
27 และเขาพักอาศัยอยู่รอบพระนิเวศของพระเจ้า เพราะหน้าที่เฝ้าตกอยู่กับเขา และเขามีหน้าที่เปิดทุกเช้า
28 บางคนเป็นคนดูแลเครื่องใช้ในการปรนนิบัติ เพราะว่าจะเบิกออกไปหรือส่งเข้ามาต้องนับทุกครั้ง
29 และบางคนถูกแต่งตั้งให้ดูแลเครื่องใช้และดูแลเครื่องใช้บริสุทธิ์ทั้งสิ้น ดูแลยอดแป้ง เหล้าองุ่น น้ำมัน กำยาน และเครื่องเทศ
30 และบางคนซึ่งเป็นเชื้อสายของปุโรหิตก็เตรียมเครื่องเทศประสม
31 และมัททีธิยาห์คนเลวีคนหนึ่ง ผู้เป็นบุตรหัวปีของชัลลูม คนโคราห์มีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้ดูแลสิ่งที่ปิ้งในถาด
32 และญาติของเขาบางคนซึ่งเป็นคนโคฮาทเป็นผู้ดูแลขนมตั้งถวาย มีหน้าที่จัดเตรียมทุกวันสะบาโต
33 ต่อไปนี้เป็นนักร้อง คือหัวหน้าตระกูลคนเลวี ผู้อาศัยอยู่ในห้องในพระวิหารไม่ต้องทำการปรนนิบัติอย่างอื่น เพราะเขาอยู่เวรทั้งกลางวันและกลางคืน
34 คนเหล่านี้เป็นหัวหน้าตระกูลแห่งคนเลวี ตามชาตพันธุ์ของเขาเป็นชั้นหัวหน้า คนเหล่านี้อาศัยอยู่ที่เยรูซาเล็ม
วงศ์วานของซาอูล
35 ในกิเบโอนนั้นเยอีเอลบิดาของกิเบโอนอาศัยอยู่ และภรรยาของท่านชื่อมาอาคาห์
36 และบุตรชายหัวปีของท่านชื่ออับโดน แล้วก็มี ศูร์ คีช บาอัล เนอร์ นาดับ
37 เกโดร์ อาหิโย เศคาริยาห์ และมิกโลท
38 และมิกโลท เป็นบิดาของชิเมอัม และคนเหล่านี้อาศัยอยู่ตรงข้ามกับญาติของเขาในเยรูซาเล็มด้วย อยู่กับญาติของเขา
39 เนอร์เป็นบิดาของคีช คีชเป็นบิดาของซาอูล ซาอูลเป็นบิดาของโยนาธาน มัลคีชูวา อาบีนาดับ และเอชบาอัล
40 บุตรโยนาธานชื่อเมริบบาอัล และเมริบบาอัลเป็นบิดาของมีคาห์
41 บุตรมีคาห์คือปิโธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส
42 และอาหัสเป็นบิดาของยาราห์ และยาราห์เป็นบิดาของอาเลเมท อัสมาเวท และศิมรี และศิมรีเป็นบิดาของโมซา
43 โมซาเป็นบิดาของบิเนอา และบุตรบิเนอาคือเรไฟยาห์ บุตรเรไฟยาห์คือเอเลอาสาห์ บุตรเอเลอาสาห์คืออาเซล
44 อาเซลมีบุตรชายหกคน และต่อไปนี้เป็นชื่อของเขาทั้งหลายคืออัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และฮานัน เหล่านี้เป็นบุตรอาเซล
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
1 Chronicles 9
1 So all Israel were reckoned by genealogies; and, behold, they [were] written in the book of the kings of Israel and Judah, [who] were carried away to Babylon for their transgression.
2 Now the first inhabitants that [dwelt] in their possessions in their cities [were], the Israelites, the priests, Levites, and the Nethinims.
3 And in Jerusalem dwelt of the children of Judah, and of the children of Benjamin, and of the children of Ephraim, and Manasseh;
4 Uthai the son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, of the children of Pharez the son of Judah.
5 And of the Shilonites; Asaiah the firstborn, and his sons.
6 And of the sons of Zerah; Jeuel, and their brethren, six hundred and ninety.
7 And of the sons of Benjamin; Sallu the son of Meshullam, the son of Hodaviah, the son of Hasenuah,
8 And Ibneiah the son of Jeroham, and Elah the son of Uzzi, the son of Michri, and Meshullam the son of Shephathiah, the son of Reuel, the son of Ibnijah;
9 And their brethren, according to their generations, nine hundred and fifty and six. All these men [were] chief of the fathers in the house of their fathers.
10 And of the priests; Jedaiah, and Jehoiarib, and Jachin,
11 And Azariah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, the ruler of the house of God;
12 And Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashur, the son of Malchijah, and Maasiai the son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshillemith, the son of Immer;
13 And their brethren, heads of the house of their fathers, a thousand and seven hundred and threescore; very able men for the work of the service of the house of God.
14 And of the Levites; Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, of the sons of Merari;
15 And Bakbakkar, Heresh, and Galal, and Mattaniah the son of Micah, the son of Zichri, the son of Asaph;
16 And Obadiah the son of Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun, and Berechiah the son of Asa, the son of Elkanah, that dwelt in the villages of the Netophathites.
17 And the porters [were], Shallum, and Akkub, and Talmon, and Ahiman, and their brethren: Shallum [was] the chief;
18 Who hitherto [waited] in the king's gate eastward: they [were] porters in the companies of the children of Levi.
19 And Shallum the son of Kore, the son of Ebiasaph, the son of Korah, and his brethren, of the house of his father, the Korahites, [were] over the work of the service, keepers of the gates of the tabernacle: and their fathers, [being] over the host of the LORD, [were] keepers of the entry.
20 And Phinehas the son of Eleazar was the ruler over them in time past, [and] the LORD [was] with him.
21 [And] Zechariah the son of Meshelemiah [was] porter of the door of the tabernacle of the congregation.
22 All these [which were] chosen to be porters in the gates [were] two hundred and twelve. These were reckoned by their genealogy in their villages, whom David and Samuel the seer did ordain in their set office.
23 So they and their children [had] the oversight of the gates of the house of the LORD, [namely], the house of the tabernacle, by wards.
24 In four quarters were the porters, toward the east, west, north, and south.
25 And their brethren, [which were] in their villages, [were] to come after seven days from time to time with them.
26 For these Levites, the four chief porters, were in [their] set office, and were over the chambers and treasuries of the house of God.
27 And they lodged round about the house of God, because the charge [was] upon them, and the opening thereof every morning [pertained] to them.
28 And [certain] of them had the charge of the ministering vessels, that they should bring them in and out by tale.
29 [Some] of them also [were] appointed to oversee the vessels, and all the instruments of the sanctuary, and the fine flour, and the wine, and the oil, and the frankincense, and the spices.
30 And [some] of the sons of the priests made the ointment of the spices.
31 And Mattithiah, [one] of the Levites, who [was] the firstborn of Shallum the Korahite, had the set office over the things that were made in the pans.
32 And [other] of their brethren, of the sons of the Kohathites, [were] over the shewbread, to prepare [it] every sabbath.
33 And these [are] the singers, chief of the fathers of the Levites, [who remaining] in the chambers [were] free: for they were employed in [that] work day and night.
34 These chief fathers of the Levites [were] chief throughout their generations; these dwelt at Jerusalem.
35 And in Gibeon dwelt the father of Gibeon, Jehiel, whose wife's name [was] Maachah:
36 And his firstborn son Abdon, then Zur, and Kish, and Baal, and Ner, and Nadab,
37 And Gedor, and Ahio, and Zechariah, and Mikloth.
38 And Mikloth begat Shimeam. And they also dwelt with their brethren at Jerusalem, over against their brethren.
39 And Ner begat Kish; and Kish begat Saul; and Saul begat Jonathan, and Malchi-shua, and Abinadab, and Esh-baal.
40 And the son of Jonathan [was] Merib-baal: and Merib-baal begat Micah.
41 And the sons of Micah [were], Pithon, and Melech, and Tahrea, [and Ahaz].
42 And Ahaz begat Jarah; and Jarah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza;
43 And Moza begat Binea; and Rephaiah his son, Eleasah his son, Azel his son.
44 And Azel had six sons, whose names [are] these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan: these [were] the sons of Azel.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม