บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
การนับชนอิสราเอลในโมอับ
1 ภายหลังภัยพิบัตินั้น พระเจ้าตรัสกับโมเสส และตรัสกับเอเลอาซาร์บุตรอาโรนปุโรหิตว่า
2 "จงทำสำมะโนครัวชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมด อายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปตามตระกูลของเขาทั้งหมดในอิสราเอลผู้ที่จะเข้าสงครามได้"
3 โมเสสกับเอเลอาซาร์ปุโรหิต ปราศรัยกับเขาทั้งหลายณทุ่งโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนที่เมืองเยรีโคว่า
4 "จงทำสำมะโนครัวประชาชน อายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป" ตามที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสและคนอิสราเอล ผู้ที่ออกจากแผ่นดินอียิปต์ คือ
5 รูเบน บุตรหัวปีของอิสราเอล บุตรของรูเบนคือฮาโนคคนตระกูลฮาโนค ปัลลูคนตระกูลปัลลู
6 เฮสโรนคนตระกูลเฮสโรน คารมีคนตระกูลคารมี
7 เหล่านี้เป็นตระกูลของคนรูเบน มีจำนวนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบคน
8 และบุตรของปัลลูคือ เอลีอับ
9 บุตรของเอลีอับคือ เนมูเอล ดาธาน และอาบีรัม นี่คือดาธาน และอาบีรัมที่เลือกจากชุมนุมชน เป็นผู้ขัดขวางโมเสสและอาโรน ในพรรคพวกโคราห์ เมื่อเขาขัดขวางพระเจ้า
10 และแผ่นธรณีได้อ้าปากออกกลืนเขาพร้อมกับโคราห์ เมื่อพรรคพวกนั้นถึงตาย เมื่อไฟเผาผลาญเสียสองร้อยห้าสิบคน และเขาทั้งหลายเป็นเรื่องเตือนใจ
11 แต่บุตรของโคราห์นั้นหาได้ตายไม่
12 บุตรของสิเมโอนตามตระกูลของเขา คือ เนมูเอลคนตระกูลเนมูเอล ยามีนคนตระกูลยามีน ยาคีนคนตระกูลยาคีน
13 เศ-ราห์คนตระกูลเศ-ราห์ ชาอูลคนตระกูลชาอูล
14 เหล่านี้เป็นตระกูลของสิเมโอน มีจำนวนสองหมื่นสองพันสองร้อยคน
15 บุตรของกาด ตามตระกูลของเขา คือเศโฟนคนตระกูลเศโฟน ฮักกีคนตระกูลฮักกี ชูนีคนตระกูลชูนี
16 โอสนีคนตระกูลโอสนี เอรีคนตระกูลเอรี
17 อาโรดคนตระกูลอาโรด อาเรลีคนตระกูลอาเรลี
18 เหล่านี้เป็นคนตระกูลของบุตรของกาดตามจำนวนของเขามีสี่หมื่นห้าร้อยคน
19 บุตรของยูดาห์คือ เอร์และโอนัน เอร์กับโอนันตายเสียในแผ่นดินคานาอัน
20 และบุตรของยูดาห์ตามครอบครัวของเขา คือเชลาห์คนตระกูลเชลาห์ เปเรศคนตระกูลเปเรศ เศ-ราห์คนตระกูลเศ-ราห์
21 และบุตรของเปเรศ คือ เฮสโรนคนตระกูลเฮสโรน ฮามูลคนตระกูลฮามูล
22 เหล่านี้เป็นตระกูลของยูดาห์ตามจำนวนของเขามีเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยคน
23 บุตรของอิสสาคาร์ตามตระกูลของเขาคือ โทลาคนตระกูลโทลา ปูวาห์คนตระกูลปูวาห์
24 ยาชูบคนตระกูลยาชูบ ชิมโรนคนตระกูลชิมโรน
25 เหล่านี้เป็นตระกูลของอิสสาคาร์ตามจำนวนของเขามีหกหมื่นสี่พันสามร้อยคน
26 บุตรของเศบูลุนตามตระกูลของเขาคือ เสเรดคนตระกูลเสเรด เอโลนคนตระกูลเอโลน ยาเลเอลคนตระกูลยาเลเอล
27 เหล่านี้เป็นตระกูลของคนเศบูลุน ตามจำนวนของเขามีหกหมื่นห้าร้อยคน
28 บุตรของโยเซฟตามตระกูลของเขาคือ มนัสเสห์และเอฟราอิม
29 บุตรของมนัสเสห์ คือ มาคีร์คนตระกูลมาคีร์ มาคีร์เป็นบิดาของกิเลอาด กิเลอาดคนตระกูลกิเลอาด
30 บุตรของกิเลอาด คือ อีเยเซอร์คนตระกูลอีเยเซอร์ เฮเลคคนตระกูลเฮเลค
31 และอัสรีเอลคนตระกูลอัสรีเอล เชเคมคนตระกูลเชเคม
32 และเชมิดาคนตระกูลเชมิดา เฮเฟอร์คนตระกูลเฮเฟอร์
33 ส่วนเศโลเฟหัดบุตรเฮเฟอร์ไม่มีบุตรชายมีแต่บุตรหญิง ชื่อ บุตรีของเศโลเฟหัดคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และทีรซาห์
34 เหล่านี้เป็นตระกูลของมนัสเสห์และจำนวนของเขามี ห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน
35 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเอฟราอิมตามตระกูลของเขาคือ ชูเธลาห์คนตระกูลชูเธลาห์ เบเคอร์คนตระกูลเบเคอร์ ทาหานคนตระกูลทาหาน
36 บุตรของชูเธลาห์คือ เอรานคนตระกูลเอราน
37 เหล่านี้เป็นตระกูลของบุตรเอฟราอิม ตามจำนวนของเขามีสามหมื่นสองพันห้าร้อยคน เหล่านี้เป็นพงศ์พันธุ์ของโยเซฟตามตระกูลของเขา
38 บุตรของเบนยามินตามตระกูลของเขา คือ เบ-ลา คนตระกูลเบ-ลา อัชเบลคนตระกูลอัชเบล อาหิรัมคนตระกูลอาหิรัม
39 เชฟูฟามคนตระกูลเชฟูฟาม หุฟามคนตระกูลหุฟาม
40 และบุตรของเบ-ลา คือ อาร์ด และนาอามานคนตระกูลอาร์ด นาอามานคนตระกูลนาอามาน
41 เหล่านี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเบนยามินตามตระกูลของเขา และจำนวนของเขาเป็นสี่หมื่นห้าพันหกร้อยคน
42 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของดานตามตระกูลของเขา คือ ชูฮัม คนตระกูลชูฮัม นี่เป็นตระกูลของดานตามตระกูลของเขา
43 ตระกูลทั้งหมดของคนชูฮัมตามจำนวนของเขา มีหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยคน
44 บุตรของอาเชอร์ตามตระกูลของเขา คืออิมนาห์คนตระกูลอิมนาห์ อิชวีคนตระกูลอิชวี เบรียาห์คนตระกูลเบรียาห์
45 บุตรของเบรียาห์คือ เฮเบอร์คนตระกูลเฮเบอร์ มัลคีเอล คนตระกูลมัลคีเอล
46 บุตรีของอาเชอร์คือเสราห์
47 เหล่านี้เป็นตระกูลของบุตรอาเชอร์ตามจำนวนของเขา มีห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยคน
48 บุตรของนัฟทาลีตามตระกูลของเขา คือ ยาเซเอลคนตระกูลยาเซเอล กูนีคนตระกูลกูนี
49 เยเซอร์คนตระกูลเยเซอร์ ชิลเลมคนตระกูลชิลเลม
50 เหล่านี้เป็นตระกูลของนัฟทาลีตามตระกูลของเขา และตามจำนวนของเขามีสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยคน
51 จำนวนคนอิสราเอล มีหกแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบคน
จับฉลากแบ่งแผ่นดิน
52 พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า
53 "ให้แบ่งแผ่นดินนั้นเป็นมรดกแก่คนเหล่านี้ตามจำนวนรายชื่อ
54 มรดกส่วนใหญ่ก็ให้แบ่งแก่คนเผ่าใหญ่ และมรดกส่วนน้อยก็ให้แบ่งแก่คนเผ่าย่อมทุกเผ่าจะได้รับส่วนมรดกตามจำนวนคน
55 แต่ให้จับฉลากแบ่งแผ่นดินนั้นตามรายชื่อเผ่าของปู่ย่าตายายของเขา
56 ให้จับฉลากแบ่งมรดกของเขานั้นตามส่วนเผ่าใหญ่และเผ่าย่อม"
เผ่าเลวี
57 ต่อไปนี้เป็นคนเลวีที่นับตามตระกูลของเขา คือเกอร์โชน คนตระกูลเกอร์โชน โคฮาทคนตระกูลโคฮาท เมรารีคนตระกูลเมรารี
58 ต่อไปนี้เป็นตระกูลของเลวี คือคนตระกูลลิบนีคนตระกูลเฮโบรน คนตระกูลมาลีคนตระกูลมูชี คนตระกูลโคราห์ และโคฮาทเป็นบิดาของอัมราม
59 ภรรยาของอัมรามคือโยเคเบดบุตรีของเลวีเกิดแก่เลวีที่อียิปต์ และนางมีบุตรกับอัมรามชื่อ อาโรนและโมเสส และมีเรียมพี่สาวของเขาทั้งสอง
60 และอาโรนมีบุตรชื่อนาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์และอิธามาร์
61 แต่นาดับและอาบีฮูนั้นได้เสียชีวิต เมื่อเขาบูชาด้วยไฟที่ต้องห้ามแด่พระเจ้า
62 และจำนวนของเขาเป็นสองหมื่นสามพันคน เป็นผู้ชายทุกคนอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป เพราะเขามิได้นับรวมไว้ในคนอิสราเอล เพราะไม่มีมรดกให้แก่เขาท่ามกลางคนอิสราเอล
คาเลบและโยชูวาเท่านั้นที่เหลืออยู่
63 จำนวนคนเหล่านี้โมเสสและเอเลอาซาร์ปุโรหิตได้นับไว้ ครั้งเมื่อนับคนอิสราเอลณทุ่งโมอับข้างแม่น้ำจอร์แดนตรงกันข้ามเมืองเยรีโค
64 แต่ตามรายชื่อเหล่านี้ไม่มีชายสักคนหนึ่งซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับไว้ ครั้งเมื่อนับคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารซีนาย
65 เพราะพระเจ้าตรัสเรื่องเขาเหล่านั้นว่า "เขาจะต้องตายในถิ่นทุรกันดาร" ไม่มีชายสักคนหนึ่งเหลืออยู่นอกจากคาเลบบุตรเยฟุนเนห์และโยชูวาบุตรนูน
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
Numbers 26
1 And it came to pass after the plague, that the LORD spake unto Moses and unto Eleazar the son of Aaron the priest, saying,
2 Take the sum of all the congregation of the children of Israel, from twenty years old and upward, throughout their fathers' house, all that are able to go to war in Israel.
3 And Moses and Eleazar the priest spake with them in the plains of Moab by Jordan [near] Jericho, saying,
4 [Take the sum of the people], from twenty years old and upward; as the LORD commanded Moses and the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt.
5 Reuben, the eldest son of Israel: the children of Reuben; Hanoch, [of whom cometh] the family of the Hanochites: of Pallu, the family of the Palluites:
6 Of Hezron, the family of the Hezronites: of Carmi, the family of the Carmites.
7 These [are] the families of the Reubenites: and they that were numbered of them were forty and three thousand and seven hundred and thirty.
8 And the sons of Pallu; Eliab.
9 And the sons of Eliab; Nemuel, and Dathan, and Abiram. This [is that] Dathan and Abiram, [which were] famous in the congregation, who strove against Moses and against Aaron in the company of Korah, when they strove against the LORD:
10 And the earth opened her mouth, and swallowed them up together with Korah, when that company died, what time the fire devoured two hundred and fifty men: and they became a sign.
11 Notwithstanding the children of Korah died not.
12 The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:
13 Of Zerah, the family of the Zarhites: of Shaul, the family of the Shaulites.
14 These [are] the families of the Simeonites, twenty and two thousand and two hundred.
15 The children of Gad after their families: of Zephon, the family of the Zephonites: of Haggi, the family of the Haggites: of Shuni, the family of the Shunites:
16 Of Ozni, the family of the Oznites: of Eri, the family of the Erites:
17 Of Arod, the family of the Arodites: of Areli, the family of the Arelites.
18 These [are] the families of the children of Gad according to those that were numbered of them, forty thousand and five hundred.
19 The sons of Judah [were] Er and Onan: and Er and Onan died in the land of Canaan.
20 And the sons of Judah after their families were; of Shelah, the family of the Shelanites: of Pharez, the family of the Pharzites: of Zerah, the family of the Zarhites.
21 And the sons of Pharez were; of Hezron, the family of the Hezronites: of Hamul, the family of the Hamulites.
22 These [are] the families of Judah according to those that were numbered of them, threescore and sixteen thousand and five hundred.
23 [Of] the sons of Issachar after their families: [of] Tola, the family of the Tolaites: of Pua, the family of the Punites:
24 Of Jashub, the family of the Jashubites: of Shimron, the family of the Shimronites.
25 These [are] the families of Issachar according to those that were numbered of them, threescore and four thousand and three hundred.
26 [Of] the sons of Zebulun after their families: of Sered, the family of the Sardites: of Elon, the family of the Elonites: of Jahleel, the family of the Jahleelites.
27 These [are] the families of the Zebulunites according to those that were numbered of them, threescore thousand and five hundred.
28 The sons of Joseph after their families [were] Manasseh and Ephraim.
29 Of the sons of Manasseh: of Machir, the family of the Machirites: and Machir begat Gilead: of Gilead [come] the family of the Gileadites.
30 These [are] the sons of Gilead: [of] Jeezer, the family of the Jeezerites: of Helek, the family of the Helekites:
31 And [of] Asriel, the family of the Asrielites: and [of] Shechem, the family of the Shechemites:
32 And [of] Shemida, the family of the Shemidaites: and [of] Hepher, the family of the Hepherites.
33 And Zelophehad the son of Hepher had no sons, but daughters: and the names of the daughters of Zelophehad [were] Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.
34 These [are] the families of Manasseh, and those that were numbered of them, fifty and two thousand and seven hundred.
35 These [are] the sons of Ephraim after their families: of Shuthelah, the family of the Shuthalhites: of Becher, the family of the Bachrites: of Tahan, the family of the Tahanites.
36 And these [are] the sons of Shuthelah: of Eran, the family of the Eranites.
37 These [are] the families of the sons of Ephraim according to those that were numbered of them, thirty and two thousand and five hundred. These [are] the sons of Joseph after their families.
38 The sons of Benjamin after their families: of Bela, the family of the Belaites: of Ashbel, the family of the Ashbelites: of Ahiram, the family of the Ahiramites:
39 Of Shupham, the family of the Shuphamites: of Hupham, the family of the Huphamites.
40 And the sons of Bela were Ard and Naaman: [of Ard], the family of the Ardites: [and] of Naaman, the family of the Naamites.
41 These [are] the sons of Benjamin after their families: and they that were numbered of them [were] forty and five thousand and six hundred.
42 These [are] the sons of Dan after their families: of Shuham, the family of the Shuhamites. These [are] the families of Dan after their families.
43 All the families of the Shuhamites, according to those that were numbered of them, [were] threescore and four thousand and four hundred.
44 [Of] the children of Asher after their families: of Jimna, the family of the Jimnites: of Jesui, the family of the Jesuites: of Beriah, the family of the Beriites.
45 Of the sons of Beriah: of Heber, the family of the Heberites: of Malchiel, the family of the Malchielites.
46 And the name of the daughter of Asher [was] Sarah.
47 These [are] the families of the sons of Asher according to those that were numbered of them; [who were] fifty and three thousand and four hundred.
48 [Of] the sons of Naphtali after their families: of Jahzeel, the family of the Jahzeelites: of Guni, the family of the Gunites:
49 Of Jezer, the family of the Jezerites: of Shillem, the family of the Shillemites.
50 These [are] the families of Naphtali according to their families: and they that were numbered of them [were] forty and five thousand and four hundred.
51 These [were] the numbered of the children of Israel, six hundred thousand and a thousand seven hundred and thirty.
52 And the LORD spake unto Moses, saying,
53 Unto these the land shall be divided for an inheritance according to the number of names.
54 To many thou shalt give the more inheritance, and to few thou shalt give the less inheritance: to every one shall his inheritance be given according to those that were numbered of him.
55 Notwithstanding the land shall be divided by lot: according to the names of the tribes of their fathers they shall inherit.
56 According to the lot shall the possession thereof be divided between many and few.
57 And these [are] they that were numbered of the Levites after their families: of Gershon, the family of the Gershonites: of Kohath, the family of the Kohathites: of Merari, the family of the Merarites.
58 These [are] the families of the Levites: the family of the Libnites, the family of the Hebronites, the family of the Mahlites, the family of the Mushites, the family of the Korathites. And Kohath begat Amram.
59 And the name of Amram's wife [was] Jochebed, the daughter of Levi, whom [her mother] bare to Levi in Egypt: and she bare unto Amram Aaron and Moses, and Miriam their sister.
60 And unto Aaron was born Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
61 And Nadab and Abihu died, when they offered strange fire before the LORD.
62 And those that were numbered of them were twenty and three thousand, all males from a month old and upward: for they were not numbered among the children of Israel, because there was no inheritance given them among the children of Israel.
63 These [are] they that were numbered by Moses and Eleazar the priest, who numbered the children of Israel in the plains of Moab by Jordan [near] Jericho.
64 But among these there was not a man of them whom Moses and Aaron the priest numbered, when they numbered the children of Israel in the wilderness of Sinai.
65 For the LORD had said of them, They shall surely die in the wilderness. And there was not left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม