บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
บรรดานายทัพนายกองของราชอาณาจักร
1 ต่อไปนี้เป็นรายชื่อประชาชนอิสราเอลตามจำนวน คือบรรดาหัวหน้าตระกูล บรรดานายพันนายร้อย และบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้รับใช้พระราชาในราชการทุกอย่างที่เกี่ยวกับกองเวรที่เข้ามาและออกไป เดือนแล้วเดือนเล่าตลอดปี กองเวรหนึ่งๆ มีจำนวนสองหมื่นสี่พันคน
2 คือยาโชเบอัมบุตรศับดีเอล เป็นผู้ดูแลกองเวรที่หนึ่งในเดือนต้น ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
3 เขาเป็นเชื้อสายของเปเรศ และเป็นหัวหน้าผู้บัญชาการกองทัพทั้งสิ้นในเดือนต้น
4 โดดัยตระกูลอาโหอาห์ เป็นผู้ดูแลกองเวรของเดือนที่สอง ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
5 ผู้บังคับบัญชาการกองทัพคนที่สามสำหรับเดือนที่สาม คือเบไนยาห์บุตรเยโฮยาดาปุโรหิตเป็นหัวหน้าในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
6 เบไนยาห์นี้คือผู้ที่เป็นทแกล้วทหารในสามสิบคน และเป็นผู้บัญชาการของสามสิบคนนั้น อัมมีซาบาดบุตรของเขาเป็นผู้ดูแลกองเวรของเขา
7 อาสาเฮลน้องชายของโยอาบเป็นเวรที่สี่ สำหรับเดือนที่สี่และเศบาดิยาห์บุตรของเขาดูแลต่อจากเขา ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
8 ผู้บัญชาการคนที่ห้า สำหรับเดือนที่ห้า คือชัมหุทตระกูลอิสราห์ ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
9 คนที่หก สำหรับเดือนที่หก คืออิราบุตรอิกเขชชาวเทโคอา ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
10 คนที่เจ็ด สำหรับเดือนที่เจ็ด คือเฮเลสคนเปโลน เป็นพงศ์พันธุ์ของเอฟราอิม ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
11 คนที่แปด สำหรับเดือนที่แปด คือสิบเบคัยตระกูลหุชาแห่งตระกูลเศ-ราห์ ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
12 คนที่เก้าสำหรับเดือนที่เก้า คืออาบีเอเซอร์ ชาวอานาโธท คนเบนยามิน กองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
13 คนที่สิบ สำหรับเดือนที่สิบ คือมาหะรัยชาวเนโทฟาห์ จากตระกูลเศ-ราห์ กองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
14 คนที่สิบเอ็ด สำหรับเดือนที่สิบเอ็ด คือเบไนยาห์ ชาวปิราโธน จากพงศ์พันธุ์เอฟราอิม ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
15 คนที่สิบสองสำหรับเดือนที่สิบสอง คือเฮลดัยชาวเนโทฟาห์ จากตระกูลโอทนีเอล ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
16 เหนือเผ่าต่างๆของอิสราเอล คือสำหรับคนรูเบน มีเอลีเอเซอร์บุตรศิครีเป็นประมุข สำหรับคนสิเมโอนมีเชฟาทิยาห์บุตรอาคาห์
17 สำหรับคนเลวี มีฮาชาบิยาห์บุตรเคมูเอล สำหรับอาโรนมีศาโดก
18 สำหรับยูดาห์มีเอลีฮู พี่ชายคนหนึ่งของดาวิด สำหรับอิสสาคาร์มีอมรีบุตรมีคาเอล
19 สำหรับเศบูลุน มีอิชมัยอาห์บุตรโอบาดีห์ สำหรับนัฟทาลี มีเยรีโมทบุตรอัสรีเอล
20 สำหรับคนเอฟราอิมมีโฮเชยาบุตรอาซาซิยาห์ สำหรับมนัสเสห์กึ่งเผ่า มีโยเอลบุตรเปดายาห์
21 สำหรับมนัสเสห์กึ่งเผ่าในกิเลอาด มีอิดโดบุตรเศคาริยาห์ สำหรับเบนยามิน มียาอาซีเอลบุตรอับเนอร์
22 สำหรับดานมีอาซาเรล บุตรเยโรฮัม คนเหล่านี้เป็นประมุขของเผ่าต่างๆแห่งอิสราเอล
23 ดาวิดมิได้ทรงนับจำนวนคนที่อายุต่ำกว่ายี่สิบปี เพราะพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะกระทำให้อิสราเอลมากเหมือนดาวแห่งท้องฟ้า
24 โยอาบบุตรนางเศรุยาห์ได้ตั้งต้นนับ แต่ไม่สำเร็จ ถึงกระนั้น พระพิโรธก็มาเหนืออิสราเอลในเรื่องนี้และจำนวนนั้นก็มิได้ลงไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์ดาวิด
25 อัสมาเวทบุตรอาดีเอลเป็นเจ้ากรมพระคลังนครหลวง และโยนาธานบุตรของอุสซียาห์เป็นเจ้ากรมคลังนอกนคร ในหัวเมืองในชนบทและในป้อม
26 เอสะรีบุตรเคลูบ เป็นผู้ดูแลบรรดาผู้ที่ทำไร่นาหลวง
27 ชิเมอีชาวรามาห์ดูแลสวนองุ่น และศับดีชาวเชฟามดูแลผลิตผลของสวนองุ่นสำหรับห้องเก็บเหล้าองุ่น
28 บาอัลฮานัน ชาวเกเดอร์เป็นผู้ดูแลต้นมะกอกเทศ และต้นมะเดื่อที่ในถิ่นเนินเชเฟลาห์ โยอาชดูแลคลังน้ำมัน
29 ชิตรัยชาวชาโรน ดูแลฝูงโคซึ่งหากินอยู่ในชาโรน ชาฟัทบุตรอัดลัยดูแลฝูงโคในที่ลุ่มทั้งหลาย
30 และโอบิลคนอิชมาเอลดูแลอูฐ เยดายาห์ชาวเมโรโนทดูแลลา ยาซีสชาวฮาการ์ดูแลฝูงแพะแกะ
31 เหล่านี้เป็นพนักงานดูแลทรัพย์สมบัติของกษัตริย์ดาวิด
32 โยนาธานลุงของดาวิดเป็นที่ปรึกษา เป็นคนที่มีความเข้าใจและเป็นอาลักษณ์ และเยฮีเอลบุตรฮัคโมนีเป็นผู้เลี้ยงดูราชบุตร
33 อาหิโธเฟลเป็นที่ปรึกษาของพระราชา และหุชัยตระกูลอารคีเป็นพระสหายของพระราชา
34 เยโฮยาดาบุตรเบไนยาห์ และอาบียาธาร์เป็นผู้ทำงานต่อจากอาหิโธเฟล โยอาบเป็นผู้บัญชาการกองทัพของพระราชา
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
1 Chronicles 27
1 Now the children of Israel after their number, [to wit], the chief fathers and captains of thousands and hundreds, and their officers that served the king in any matter of the courses, which came in and went out month by month throughout all the months of the year, of every course [were] twenty and four thousand.
2 Over the first course for the first month [was] Jashobeam the son of Zabdiel: and in his course [were] twenty and four thousand.
3 Of the children of Perez [was] the chief of all the captains of the host for the first month.
4 And over the course of the second month [was] Dodai an Ahohite, and of his course [was] Mikloth also the ruler: in his course likewise [were] twenty and four thousand.
5 The third captain of the host for the third month [was] Benaiah the son of Jehoiada, a chief priest: and in his course [were] twenty and four thousand.
6 This [is that] Benaiah, [who was] mighty [among] the thirty, and above the thirty: and in his course [was] Ammizabad his son.
7 The fourth [captain] for the fourth month [was] Asahel the brother of Joab, and Zebadiah his son after him: and in his course [were] twenty and four thousand.
8 The fifth captain for the fifth month [was] Shamhuth the Izrahite: and in his course [were] twenty and four thousand.
9 The sixth [captain] for the sixth month [was] Ira the son of Ikkesh the Tekoite: and in his course [were] twenty and four thousand.
10 The seventh [captain] for the seventh month [was] Helez the Pelonite, of the children of Ephraim: and in his course [were] twenty and four thousand.
11 The eighth [captain] for the eighth month [was] Sibbecai the Hushathite, of the Zarhites: and in his course [were] twenty and four thousand.
12 The ninth [captain] for the ninth month [was] Abiezer the Anetothite, of the Benjamites: and in his course [were] twenty and four thousand.
13 The tenth [captain] for the tenth month [was] Maharai the Netophathite, of the Zarhites: and in his course [were] twenty and four thousand.
14 The eleventh [captain] for the eleventh month [was] Benaiah the Pirathonite, of the children of Ephraim: and in his course [were] twenty and four thousand.
15 The twelfth [captain] for the twelfth month [was] Heldai the Netophathite, of Othniel: and in his course [were] twenty and four thousand.
16 Furthermore over the tribes of Israel: the ruler of the Reubenites [was] Eliezer the son of Zichri: of the Simeonites, Shephatiah the son of Maachah:
17 Of the Levites, Hashabiah the son of Kemuel: of the Aaronites, Zadok:
18 Of Judah, Elihu, [one] of the brethren of David: of Issachar, Omri the son of Michael:
19 Of Zebulun, Ishmaiah the son of Obadiah: of Naphtali, Jerimoth the son of Azriel:
20 Of the children of Ephraim, Hoshea the son of Azaziah: of the half tribe of Manasseh, Joel the son of Pedaiah:
21 Of the half [tribe] of Manasseh in Gilead, Iddo the son of Zechariah: of Benjamin, Jaasiel the son of Abner:
22 Of Dan, Azareel the son of Jeroham. These [were] the princes of the tribes of Israel.
23 But David took not the number of them from twenty years old and under: because the LORD had said he would increase Israel like to the stars of the heavens.
24 Joab the son of Zeruiah began to number, but he finished not, because there fell wrath for it against Israel; neither was the number put in the account of the chronicles of king David.
25 And over the king's treasures [was] Azmaveth the son of Adiel: and over the storehouses in the fields, in the cities, and in the villages, and in the castles, [was] Jehonathan the son of Uzziah:
26 And over them that did the work of the field for tillage of the ground [was] Ezri the son of Chelub:
27 And over the vineyards [was] Shimei the Ramathite: over the increase of the vineyards for the wine cellars [was] Zabdi the Shiphmite:
28 And over the olive trees and the sycomore trees that [were] in the low plains [was] Baal-hanan the Gederite: and over the cellars of oil [was] Joash:
29 And over the herds that fed in Sharon [was] Shitrai the Sharonite: and over the herds [that were] in the valleys [was] Shaphat the son of Adlai:
30 Over the camels also [was] Obil the Ishmaelite: and over the asses [was] Jehdeiah the Meronothite:
31 And over the flocks [was] Jaziz the Hagerite. All these [were] the rulers of the substance which [was] king David's.
32 Also Jonathan David's uncle was a counsellor, a wise man, and a scribe: and Jehiel the son of Hachmoni [was] with the king's sons:
33 And Ahithophel [was] the king's counsellor: and Hushai the Archite [was] the king's companion:
34 And after Ahithophel [was] Jehoiada the son of Benaiah, and Abiathar: and the general of the king's army [was] Joab.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม