บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
นับคนอิสราเอลที่ภูเขาซีนาย
1 ณ วันที่หนึ่งเดือนที่สองปีที่สอง ตั้งแต่เขาทั้งหลายออกจากประเทศอียิปต์ พระเจ้าตรัสกับโมเสสในเต็นท์นัดพบ ณถิ่นทุรกันดารซีนายว่า 2 "เจ้าจงทำสำมะโนครัวชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดตามตระกูลตามครอบครัว ตามจำนวนรายชื่อผู้ชายเรียงตัวทุกคน 3 เจ้ากับอาโรนจงนับทุกคนในอิสราเอลซึ่งออกรบได้ อายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปไว้เป็นกองๆ 4 และให้มีชายจากทุกเผ่ามาอยู่กับเจ้าเผ่าละคน แต่ละคนให้เป็นหัวหน้าในครอบครัวของตน
5 และชื่อชายทั้งปวงที่จะช่วยเจ้านั้น คือเอลีซูร์บุตรเชเดเออร์ จากเผ่ารูเบน
6 เชลูมิเอลบุตรศูริชัดดัย จากเผ่าสิเมโอน
7 นาโชนบุตรอัมมีนาดับ จากเผ่ายูดาห์
8 เนธันเอลบุตรศุอาร์ จากเผ่าอิสสาคาร์
9 เอลีอับบุตรเฮโลน จากเผ่าเศบูลุน
10 จากเผ่าพันธุ์ของโยเซฟ มีเอลีชามา บุตรอัมมีฮูด จากเผ่าเอฟราอิม และกามาลิเอลบุตรเปดาซูร์จากเผ่ามนัสเสห์
11 อาบีดันบุตรกิเดโอนี จากเผ่าเบนยามิน
12 อาหิเยเซอร์บุตรอัมมีชัดดัย จากเผ่าดาน
13 ปากีเอลบุตรโอคราน จากเผ่าอาเชอร์
14 เอลียาสาฟบุตรเดอูเอล จากเผ่ากาด
15 อาหิราบุตรเอนัน จากเผ่านัฟทาลี"
16 คนเหล่านี้เป็นคนที่ชุมนุมชนเลือกให้เป็นประมุขแห่งเผ่าของบรรพบุรุษของเขาเป็นหัวหน้าพงศ์พันธุ์คนอิสราเอล
17 โมเสสและอาโรนได้นำคนเหล่านี้ที่ระบุชื่อมาแล้ว
18 และในวันที่หนึ่งเดือนที่สองคนเหล่านี้ก็เรียกประชุมชนทั้งหมด เขามาขึ้นทะเบียนตามตระกูลและตามครอบครัว ตามจำนวนรายชื่อเรียงตัวคนทั้งปวงที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป
19 ตามที่พระเจ้าตรัสสั่งโมเสสไว้ ท่านจึงนับคนที่ถิ่นทุรกันดารซีนายดังนี้
20 คนเผ่ารูเบนบุตรหัวปีของอิสราเอล ชาตพันธุ์ของเขาตามตระกูลตามครอบครัว ตามจำนวนรายชื่อผู้ชายเรียงตัวทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปที่ออกรบได้ทั้งหมด
21 จำนวนคนในเผ่ารูเบนเป็นสี่หมื่นหกพันห้าร้อยคน
22 คนเผ่าสิเมโอน ชาตพันธุ์ของเขาตามตระกูลตามครอบครัว ทุกคนที่เขานับตามจำนวนรายชื่อผู้ชายเรียงตัวทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่ออกรบได้ทั้งหมด
23 จำนวนคนในเผ่าสิเมโอนเป็นห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยคน
24 คนเผ่ากาด ชาตพันธุ์ของเขาตามตระกูลตามครอบครัว ตามจำนวนรายชื่อคนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปที่ออกรบได้ทั้งหมด
25 จำนวนคนในเผ่ากาดเป็นสี่หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบคน
26 คนเผ่ายูดาห์ ชาตพันธุ์ของเขาตามตระกูลตามครอบครัว ตามจำนวนรายชื่อคนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่ออกรบได้ทั้งหมด
27 จำนวนคนในเผ่ายูดาห์เป็นเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยคน
28 คนเผ่าอิสสาคาร์ ชาตพันธุ์ของเขาตามตระกูลตามครอบครัว ตามจำนวนรายชื่อคนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่ออกรบได้ทั้งหมด
29 จำนวนคนในเผ่าอิสสาคาร์เป็นห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยคน
30 คนเผ่าเศบูลุน ชาตพันธุ์ของเขาตามตระกูลตามครอบครัว ตามจำนวนรายชื่อคนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปที่ออกรบได้ทั้งหมด
31 จำนวนคนในเผ่าเศบูลุนเป็นห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยคน
32 คนพงศ์พันธุ์โยเซฟ คือคนเผ่าเอฟราอิม ชาตพันธุ์ของเขาตามตระกูลตามครอบครัว ตามจำนวนรายชื่อคนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่ออกรบได้ทั้งหมด
33 จำนวนคนเผ่าเอฟราอิมเป็นสี่หมื่นห้าร้อยคน
34 คนเผ่ามนัสเสห์ ชาตพันธุ์ของเขาตามตระกูลตามครอบครัว ตามจำนวนรายชื่อคนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่ออกรบได้ทั้งหมด
35 จำนวนคนในเผ่ามนัสเสห์เป็นสามหมื่นสองพันสองร้อยคน
36 คนเผ่าเบนยามิน ชาตพันธุ์ของเขาตามตระกูลตามครอบครัว ตามจำนวนรายชื่อคนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่ออกรบได้ทั้งหมด
37 จำนวนคนในเผ่าเบนยามินเป็นสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยคน
38 คนเผ่าดาน ชาตพันธุ์ของเขาตามตระกูลตามครอบครัว ตามจำนวนรายชื่อคนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่ออกรบได้ทั้งหมด
39 จำนวนคนในเผ่าดานเป็นหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน
40 คนเผ่าอาเชอร์ ชาตพันธุ์ของเขาตามตระกูลตามครอบครัว ตามจำนวนรายชื่อคนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่ออกรบได้ทั้งหมด
41 จำนวนคนในเผ่าอาเชอร์เป็นสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคน
42 คนเผ่านัฟทาลี ชาตพันธุ์ของเขาตามตระกูลตามครอบครัว ตามจำนวนรายชื่อคนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่ออกรบได้ทั้งหมด
43 จำนวนคนในเผ่านัฟทาลีเป็นห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยคน
44 จำนวนคนเหล่านี้เป็นคนที่โมเสสกับอาโรน และประมุขทั้งสิบสองคนของคนอิสราเอล ผู้แทนคนเผ่าของตนได้นับไว้
45 ฉะนั้นจำนวนคนอิสราเอล ทั้งหมดที่นับตามครอบครัว ตามจำนวนคนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ทุกคนในอิสราเอลซึ่งออกรบได้
46 จำนวนคนทั้งหมดเป็นหกแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบคน
การแต่งตั้งคนเลวีให้ดูแลพลับพลา
47 แต่มิได้นับคนเลวีตามเผ่าบรรพบุรุษของตนรวมด้วย
48 เพราะพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า
49 "เฉพาะเผ่าเลวีเจ้าอย่านับและอย่าทำสำมะโนครัวไว้ในคนอิสราเอล
50 แต่เจ้าจงตั้งคนเลวีไว้สำหรับพลับพลาพระโอวาท สำหรับบรรดาเครื่องใช้กับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพลับพลา ให้เขาขนพลับพลาและเครื่องใช้กับปฏิบัติงานพลับพลานั้น และตั้งเต็นท์อยู่รอบพลับพลา
51 เมื่อจะยกพลับพลาไปคนเลวีจะต้องรื้อพลับพลาลง และเมื่อจะตั้งพลับพลาขึ้น ก็ให้คนเลวีเป็นผู้จัดตั้ง ผู้อื่นเข้ามาใกล้พลับพลา ผู้นั้นต้องถูกโทษถึงตาย
52 ให้คนอิสราเอลตั้งเต็นท์ตามที่ของตนแต่ละพวก และแต่ละคนตามค่ายของตน และแต่ละคนตามธงเผ่าของตน
53 แต่ให้คนเลวีตั้งเต็นท์รอบพลับพลาพระโอวาท เพื่อมิให้พระพิโรธเกิดเหนือชุมนุมชนอิสราเอล ให้เผ่าเลวีปฏิบัติงานพลับพลาพระโอวาท"
54 คนอิสราเอลก็กระทำดังนั้น เขาทั้งหลายกระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการ
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
Numbers 1
1 And the LORD spake unto Moses in the wilderness of Sinai, in the tabernacle of the congregation, on the first [day] of the second month, in the second year after they were come out of the land of Egypt, saying, 2 Take ye the sum of all the congregation of the children of Israel, after their families, by the house of their fathers, with the number of [their] names, every male by their polls; 3 From twenty years old and upward, all that are able to go forth to war in Israel: thou and Aaron shall number them by their armies. 4 And with you there shall be a man of every tribe; every one head of the house of his fathers.
5 And these [are] the names of the men that shall stand with you: of [the tribe of] Reuben; Elizur the son of Shedeur.
6 Of Simeon; Shelumiel the son of Zurishaddai.
7 Of Judah; Nahshon the son of Amminadab.
8 Of Issachar; Nethaneel the son of Zuar.
9 Of Zebulun; Eliab the son of Helon.
10 Of the children of Joseph: of Ephraim; Elishama the son of Ammihud: of Manasseh; Gamaliel the son of Pedahzur.
11 Of Benjamin; Abidan the son of Gideoni.
12 Of Dan; Ahiezer the son of Ammishaddai.
13 Of Asher; Pagiel the son of Ocran.
14 Of Gad; Eliasaph the son of Deuel.
15 Of Naphtali; Ahira the son of Enan.
16 These [were] the renowned of the congregation, princes of the tribes of their fathers, heads of thousands in Israel.
17 And Moses and Aaron took these men which are expressed by [their] names:
18 And they assembled all the congregation together on the first [day] of the second month, and they declared their pedigrees after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, by their polls.
19 As the LORD commanded Moses, so he numbered them in the wilderness of Sinai.
20 And the children of Reuben, Israel's eldest son, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, by their polls, every male from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
21 Those that were numbered of them, [even] of the tribe of Reuben, [were] forty and six thousand and five hundred.
22 Of the children of Simeon, by their generations, after their families, by the house of their fathers, those that were numbered of them, according to the number of the names, by their polls, every male from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
23 Those that were numbered of them, [even] of the tribe of Simeon, [were] fifty and nine thousand and three hundred.
24 Of the children of Gad, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
25 Those that were numbered of them, [even] of the tribe of Gad, [were] forty and five thousand six hundred and fifty.
26 Of the children of Judah, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
27 Those that were numbered of them, [even] of the tribe of Judah, [were] threescore and fourteen thousand and six hundred.
28 Of the children of Issachar, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
29 Those that were numbered of them, [even] of the tribe of Issachar, [were] fifty and four thousand and four hundred.
30 Of the children of Zebulun, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
31 Those that were numbered of them, [even] of the tribe of Zebulun, [were] fifty and seven thousand and four hundred.
32 Of the children of Joseph, [namely], of the children of Ephraim, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
33 Those that were numbered of them, [even] of the tribe of Ephraim, [were] forty thousand and five hundred.
34 Of the children of Manasseh, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
35 Those that were numbered of them, [even] of the tribe of Manasseh, [were] thirty and two thousand and two hundred.
36 Of the children of Benjamin, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
37 Those that were numbered of them, [even] of the tribe of Benjamin, [were] thirty and five thousand and four hundred.
38 Of the children of Dan, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
39 Those that were numbered of them, [even] of the tribe of Dan, [were] threescore and two thousand and seven hundred.
40 Of the children of Asher, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
41 Those that were numbered of them, [even] of the tribe of Asher, [were] forty and one thousand and five hundred.
42 Of the children of Naphtali, throughout their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
43 Those that were numbered of them, [even] of the tribe of Naphtali, [were] fifty and three thousand and four hundred.
44 These [are] those that were numbered, which Moses and Aaron numbered, and the princes of Israel, [being] twelve men: each one was for the house of his fathers.
45 So were all those that were numbered of the children of Israel, by the house of their fathers, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war in Israel;
46 Even all they that were numbered were six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty.
47 But the Levites after the tribe of their fathers were not numbered among them.
48 For the LORD had spoken unto Moses, saying,
49 Only thou shalt not number the tribe of Levi, neither take the sum of them among the children of Israel:
50 But thou shalt appoint the Levites over the tabernacle of testimony, and over all the vessels thereof, and over all things that [belong] to it: they shall bear the tabernacle, and all the vessels thereof; and they shall minister unto it, and shall encamp round about the tabernacle.
51 And when the tabernacle setteth forward, the Levites shall take it down: and when the tabernacle is to be pitched, the Levites shall set it up: and the stranger that cometh nigh shall be put to death.
52 And the children of Israel shall pitch their tents, every man by his own camp, and every man by his own standard, throughout their hosts.
53 But the Levites shall pitch round about the tabernacle of testimony, that there be no wrath upon the congregation of the children of Israel: and the Levites shall keep the charge of the tabernacle of testimony.
54 And the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses, so did they.
อ่านบทต่อไป
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม