บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
เชื้อสายของยูดาห์
1 บุตรยูดาห์คือเปเรศ เฮสโรน คารมี เฮอร์ และโชบาล
2 เรอายาห์ บุตรโชบาลเป็นบิดาของยาหาท และยาหาท เป็นบิดาของอาหุมัย และลาฮาด เหล่านี้เป็นตระกูลของชาวโศราห์
3 ต่อไปนี้เป็นบุตรบิดาของเอธาม คือยิสเรเอล อิชมา และอิดบาช และน้องสาวของเขาชื่อฮัสเซเลลโพนี
4 และเปนูเอลผู้เป็นบิดาของเกโดร์ และเอเซอร์ผู้เป็นบิดาของหุชาห์ เหล่านี้เป็นบุตรเฮอร์ บุตรหัวปีของเอฟราธาห์ผู้เป็นบิดาของเบธเลเฮม
5 อัชฮูร์บิดาของเทโคอา มีภรรยาสองคน คือเฮลาห์และนาอาราห์
6 นาอาราห์คลอด อาหุสซาม เฮเฟอร์ เทเมนี และฮาอาหัชทารีให้แก่เขาเหล่านี้เป็นบุตรนาอาราห์
7 บุตรเฮลาห์ คือเศเรท อิสฮาร์และเอทนาน
8 ฮักโขสเป็นบิดาของอานูบ โศเบบาห์และบรรดาตระกูลของอาหารเฮล บุตรฮารูม
9 ฝ่ายยาเบส เป็นผู้มีเกียรติกว่าพี่น้องทั้งหลายของเขา มารดาของเขาเรียกชื่อเขาว่า ยาเบส กล่าวว่า "เพราะเราคลอดเขาด้วยความเจ็บปวด"
10 ยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่า "ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ และขอพระหัตถ์ของพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์ และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้าย เพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย" และพระเจ้าทรงประสาทตามที่เขาทูลขอ
11 เคลูบพี่ชายของชูอาห์ เป็นบิดาของเมหิร์ผู้เป็นบิดาของเอชโทน
12 เอชโทนเป็นบิดาของเบธราฟา ปาเสอาห์ และเทหินนาห์ผู้เป็นบิดาของอิรนาหาช เหล่านี้เป็นคนของเรคาห์
13 บุตรเคนัส คือโอทนีเอล และเสไรอาห์ และบุตรโอทนีเอล คือฮาธาท และเมโอโนธัย
14 เมโอโนธัยเป็นบิดาของโอฟราห์ และเสไรอาห์เป็นบิดาของโยอาบ ผู้เป็นบิดาของเกหะราชิม (คือ หุบเขาแห่งช่างฝีมือ) เพราะเขาเป็นช่างฝีมือ
15 บุตรคาเลบผู้เป็นบุตรเยฟุนเนห์คืออิรู เอลาห์และนาอัม และบุตรเอลาห์ และเคนัส
16 บุตรเยฮาลเลเลลคือศิฟ ศิฟาห์ ทิรียา และอาสาเรล
17 บุตรเอสราห์ คือเยเธอร์ เมเรดเอเฟอร์ และยาโลน และนางก็ตั้งครรภ์คลอดมิเรียม ชัมมัย และอิชบาห์บิดาของเอชเทโมอา
18 และภรรยาชาติยิวของท่านคลอดเยเรดบิดาของเกโดร์ เฮเบอร์บิดาของโสโค และเยคูธีเอลบิดาของศาโนอาห์ เหล่านี้เป็นบุตรบิทิยาห์ ธิดาของฟาโรห์ผู้ที่เมเรดได้แต่งงานด้วย
19 บุตรชายภรรยาของโฮดียาห์น้องสาวของนาฮัมเป็นบิดาของเคอีลาห์ ผู้เป็นตระกูลเกเรม และเอชเทโมอาผู้เป็นตระกูลมาอาคาห์
20 บุตรชิโมนคืออัมโนน รินนาห์ เบนฮานัน และทิโลน บุตรอิชอี คือโศเหท และเบนโซเฮท
21 บุตรเชลาห์ผู้เป็นบุตรยูดาห์ คือเอร์ บิดาของเลคาห์ ลาอาดาห์บิดาของมาเรชาห์ และบรรดาตระกูลของผู้ทำผ้าป่านแห่งเบธชัชเบอา
22 และโยคิม และคนเมืองโคเซบา และโยอาช และสาราฟผู้ปกครองในเมืองโมอับ และกลับมายังเมืองเลเฮม (เป็นเรื่องแต่โบราณกาล)
23 คนเหล่านี้เป็นช่างหม้อ เป็นชาวเมืองเนทาอิมและเกเดราห์ ที่นั่นเขาอาศัยอยู่กับพระราชารับราชการ
เชื้อสายของสิเมโอน
24 บุตรสิเมโอนชื่อเนมูเอล ยามีน ยารีบ เศ-ราห์ และชาอูล
25 บุตรของชาอูลคือชัลลูม บุตรของชัลลูมคือมิบสัม บุตรของมิบสัม คือมิชมา
26 บุตรของมิชมาคือฮัมมูเอล บุตรของฮัมมูเอลคือศักเกอร์ บุตรของศักเกอร์คือชิเมอี
27 ชิเมอีมีบุตรชายสิบหกคนและบุตรหญิงหกคน แต่พี่น้องของชิเมอีหามีบุตรมากไม่ ตระกูลของเขาก็ไม่ทวีมากขึ้นอย่างกับคนเผ่ายูดาห์
28 เขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในเมืองเบเออร์เชบา โมลาดาห์ ฮาซารชูอาล
29 และที่บิลฮาห์ เอเซม โทลัด
30 เบธูเอล โฮรมาห์ ศิกลาก
31 เบธมารคาโบท ฮาซารสูสิม เบธบิรี และที่ชาอาราอิม เหล่านี้เป็นหัวเมืองของเขาจนถึงดาวิดขึ้นครอบครอง
32 และชนบทของเขาทั้งหลายคือเอตาม อายิน ริมโมน โทเคน และอาชัน ห้าหัวเมือง
33 รวมอยู่กับชนบทของเขาซึ่งอยู่รอบหัวเมืองเหล่านี้ไกลไปจนถึงเมืองบาอัล เหล่านี้เป็นภูมิลำเนาของเขา และเขามีสำมะโนครัวเชื้อสาย
34 เมโชบับ ยัมเลค โยชาห์บุตรอามาซิยาห์
35 โยเอล เยฮู บุตรโยชิบียาห์ ผู้เป็นบุตรเสไรอาห์ ผู้เป็นบุตรอาสิเอล
36 เอลีโอนัย ยาอาโคบาห์ เยโชฮายาห์ อาสายาห์ อาดีเอล เยสิมีเอล เบไนยาห์
37 ศีซา บุตรชิฟี ผู้เป็นบุตรอาโลน ผู้เป็นบุตรเยดายาห์ ผู้เป็นบุตรชิมรี ผู้เป็นบุตรเชไมอาห์
38 ท่านที่กล่าวชื่อมานี้เป็นเจ้านายในตระกูลของท่าน และครอบครัวของเขาทั้งหลายก็เพิ่มขึ้นมากมาย
39 เขาทั้งหลายได้เดินทางไปถึงทางเข้าเมืองที่เกโดร์ ถึงข้างทิศตะวันออกของที่ลุ่ม เพื่อหาทุ่งหญ้าให้ฝูงแพะแกะของเขา
40 เขาทั้งหลายก็พบทุ่งหญ้าอุดมดี และแผ่นดินนั้นก็กว้างขวางเงียบและสงบศานติ เพราะชาวเมืองที่อยู่ก่อนนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ของฮาม
41 แล้วคนเหล่านี้ซึ่งมีชื่อในสำมะโนครัวได้เข้ามาในสมัยของเฮเซคียาห์พระราชาแห่งยูดาห์ และโจมตีเต็นท์ของเขา และพวกเมอูนิมที่พบอยู่ที่นั่น และกวาดล้างเขาเสียจนถึงทุกวันนี้ แล้วก็ตั้งภูมิลำเนาอยู่ในที่ของเขา เพราะที่นั่นมีทุ่งหญ้าให้ฝูงแพะแกะของเขา
42 ส่วนหนึ่งของเขาเหล่านั้น คือส่วนคนสิเมโอนห้าร้อยคนพากันไปที่ภูเขาเสอีร์ มีประมุขชื่อเป-ลาทียาห์ เนอารียาห์ เรไฟยาห์และอุสซีเอล บุตรชายทั้งหลายของอิชอี
43 และเขาได้โจมตีคนอามาเลขส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งหนีรอดไป แล้วเขาทั้งหลายก็อาศัยอยู่ที่นั่นจนทุกวันนี้
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
1 Chronicles 4
1 The sons of Judah; Pharez, Hezron, and Carmi, and Hur, and Shobal.
2 And Reaiah the son of Shobal begat Jahath; and Jahath begat Ahumai, and Lahad. These [are] the families of the Zorathites.
3 And these [were of] the father of Etam; Jezreel, and Ishma, and Idbash: and the name of their sister [was] Hazelelponi:
4 And Penuel the father of Gedor, and Ezer the father of Hushah. These [are] the sons of Hur, the firstborn of Ephratah, the father of Beth-lehem.
5 And Ashur the father of Tekoa had two wives, Helah and Naarah.
6 And Naarah bare him Ahuzam, and Hepher, and Temeni, and Haahashtari. These [were] the sons of Naarah.
7 And the sons of Helah [were], Zereth, and Jezoar, and Ethnan.
8 And Coz begat Anub, and Zobebah, and the families of Aharhel the son of Harum.
9 And Jabez was more honourable than his brethren: and his mother called his name Jabez, saying, Because I bare him with sorrow.
10 And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep [me] from evil, that it may not grieve me! And God granted him that which he requested.
11 And Chelub the brother of Shuah begat Mehir, which [was] the father of Eshton.
12 And Eshton begat Beth-rapha, and Paseah, and Tehinnah the father of Ir-nahash. These [are] the men of Rechah.
13 And the sons of Kenaz; Othniel, and Seraiah: and the sons of Othniel; Hathath.
14 And Meonothai begat Ophrah: and Seraiah begat Joab, the father of the valley of Charashim; for they were craftsmen.
15 And the sons of Caleb the son of Jephunneh; Iru, Elah, and Naam: and the sons of Elah, even Kenaz.
16 And the sons of Jehaleleel; Ziph, and Ziphah, Tiria, and Asareel.
17 And the sons of Ezra [were], Jether, and Mered, and Epher, and Jalon: and she bare Miriam, and Shammai, and Ishbah the father of Eshtemoa.
18 And his wife Jehudijah bare Jered the father of Gedor, and Heber the father of Socho, and Jekuthiel the father of Zanoah. And these [are] the sons of Bithiah the daughter of Pharaoh, which Mered took.
19 And the sons of [his] wife Hodiah the sister of Naham, the father of Keilah the Garmite, and Eshtemoa the Maachathite.
20 And the sons of Shimon [were], Amnon, and Rinnah, Ben-hanan, and Tilon. And the sons of Ishi [were], Zoheth, and Ben-zoheth.
21 The sons of Shelah the son of Judah [were], Er the father of Lecah, and Laadah the father of Mareshah, and the families of the house of them that wrought fine linen, of the house of Ashbea,
22 And Jokim, and the men of Chozeba, and Joash, and Saraph, who had the dominion in Moab, and Jashubi-lehem. And [these are] ancient things.
23 These [were] the potters, and those that dwelt among plants and hedges: there they dwelt with the king for his work.
24 The sons of Simeon [were], Nemuel, and Jamin, Jarib, Zerah, [and] Shaul:
25 Shallum his son, Mibsam his son, Mishma his son.
26 And the sons of Mishma; Hamuel his son, Zacchur his son, Shimei his son.
27 And Shimei had sixteen sons and six daughters; but his brethren had not many children, neither did all their family multiply, like to the children of Judah.
28 And they dwelt at Beer-sheba, and Moladah, and Hazar-shual,
29 And at Bilhah, and at Ezem, and at Tolad,
30 And at Bethuel, and at Hormah, and at Ziklag,
31 And at Beth-marcaboth, and Hazar-susim, and at Beth-birei, and at Shaaraim. These [were] their cities unto the reign of David.
32 And their villages [were], Etam, and Ain, Rimmon, and Tochen, and Ashan, five cities:
33 And all their villages that [were] round about the same cities, unto Baal. These [were] their habitations, and their genealogy.
34 And Meshobab, and Jamlech, and Joshah the son of Amaziah,
35 And Joel, and Jehu the son of Josibiah, the son of Seraiah, the son of Asiel,
36 And Elioenai, and Jaakobah, and Jeshohaiah, and Asaiah, and Adiel, and Jesimiel, and Benaiah,
37 And Ziza the son of Shiphi, the son of Allon, the son of Jedaiah, the son of Shimri, the son of Shemaiah;
38 These mentioned by [their] names [were] princes in their families: and the house of their fathers increased greatly.
39 And they went to the entrance of Gedor, [even] unto the east side of the valley, to seek pasture for their flocks.
40 And they found fat pasture and good, and the land [was] wide, and quiet, and peaceable; for [they] of Ham had dwelt there of old.
41 And these written by name came in the days of Hezekiah king of Judah, and smote their tents, and the habitations that were found there, and destroyed them utterly unto this day, and dwelt in their rooms: because [there was] pasture there for their flocks.
42 And [some] of them, [even] of the sons of Simeon, five hundred men, went to mount Seir, having for their captains Pelatiah, and Neariah, and Rephaiah, and Uzziel, the sons of Ishi.
43 And they smote the rest of the Amalekites that were escaped, and dwelt there unto this day.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม