บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
เนหะมีย์เลือกตั้งผู้ครองครองเยรูซาเล็ม
1 เมื่อสร้างกำแพงเสร็จ ข้าพเจ้าก็ตั้งบานประตู และผู้เฝ้าประตู นักร้องเพลง และแต่งตั้งคนเลวีไว้
2 ข้าพเจ้ามอบให้ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้า และฮานันยาห์ผู้ว่าการป้อมเป็นผู้ดูแลเยรูซาเล็ม เพราะเขาสัตย์ซื่อและเป็นคนยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆอยู่
3 ข้าพเจ้าพูดกับเขาว่า "อย่าให้ประตูเมืองเยรูซาเล็มเปิดจนกว่าแดดจะร้อน และเมื่อเขายืนเฝ้ายามอยู่ ก็ให้ปิดและเอาดาลกั้นไว้ จงแต่งตั้งยามจากชาวเยรูซาเล็ม ต่างก็ประจำที่ของเขา และต่างก็อยู่ยามตรงข้ามเรือนของเขา"
4 เมืองนั้นกว้างและใหญ่ แต่คนภายในน้อยและบ้านช่องก็ยังไม่ได้สร้าง
รายนามเชลยที่กลับ
5 แล้วพระเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้าให้เรียกชุมนุมพวกขุนนาง และเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อจะขึ้นทะเบียนสำมะโนครัวเชื้อสาย ข้าพเจ้าพบหนังสือสำมะโนครัวเชื้อสายของคนที่ขึ้นมาครั้งก่อน ข้าพเจ้าเห็นเขียนไว้ว่า
6 ต่อไปนี้ เป็นประชาชนแห่งมณฑลที่ขึ้นมาจากการเป็นเชลยในพวกที่ถูกกวาดไป ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนได้กวาดไป เขาทั้งหลายกลับมายังเยรูซาเล็มและยูดาห์ต่างกลับยังหัวเมืองของตน
7 เขาทั้งหลายที่กลับมากับเศรุบบาเบล เยชูอา เนหะมีย์ อาซาริยาห์ ราอามิยาห์ นาหะมานี โมรเดคัย บิลชาน มิสเปเรท บิกวัย เนฮูม บาอานาห์ จำนวนประชากรอิสราเอล คือ
8 พงศ์พันธุ์ปาโรช สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคน
9 พงศ์พันธุ์เชฟาทิยาห์ สามร้อยเจ็ดสิบสองคน
10 พงศ์พันธุ์อาราห์ หกร้อยห้าสิบสองคน
11 พงศ์พันธุ์ปาหัทโมอับ คือพงศ์พันธุ์ของเยชูอา และโยอาบ สองพันแปดร้อยสิบแปดคน
12 พงศ์พันธุ์เอลาม หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน
13 พงศ์พันธุ์ศัทธู แปดร้อยสี่สิบห้าคน
14 พงศ์พันธุ์ศักคัย เจ็ดร้อยหกสิบคน
15 พงศ์พันธุ์บินนุย หกร้อยสี่สิบแปดคน
16 พงศ์พันธุ์บาบัย หกร้อยยี่สิบแปดคน
17 พงศ์พันธุ์อัสกาด สองพันสามร้อยยี่สิบสองคน
18 พงศ์พันธุ์อาโดนีคัม หกร้อยหกสิบเจ็ดคน
19 พงศ์พันธุ์บิกวัย สองพันหกสิบเจ็ดคน
20 พงศ์พันธุ์อาดีน หกร้อยห้าสิบห้าคน
21 พงศ์พันธุ์อาเทอร์ คือเฮเซคียาห์ เก้าสิบแปดคน
22 พงศ์พันธุ์ฮาชูม สามร้อยยี่สิบแปดคน
23 พงศ์พันธุ์เบไซ สามร้อยยี่สิบสี่คน
24 พงศ์พันธุ์ฮาริฟ หนึ่งร้อยสิบสองคน
25 พงศ์พันธุ์กิเบโอน เก้าสิบห้าคน
26 คนชาวเบธเลเฮมและเนโทฟาห์หนึ่งร้อยแปดสิบแปดคน
27 คนชาวอานาโธท หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน
28 คนชาวเบธอัสมาเวท สี่สิบสองคน
29 คนชาวคีริยาทเยอาริม เคฟีราห์และเบเอโรท เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน
30 คนชาวรามาห์และเกบา หกร้อยยี่สิบเอ็ดคน
31 คนชาวมิคมาส หนึ่งร้อยยี่สิบสองคน
32 คนชาวเบธเอลและอัย หนึ่งร้อยยี่สิบสามคน
33 คนชาวเนโบอีกแห่งหนึ่ง ห้าสิบสองคน
34 พงศ์พันธุ์เอลามอีกคนหนึ่ง หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน
35 พงศ์พันธุ์ฮาริม สามร้อยยี่สิบคน
36 พงศ์พันธุ์ชาวเยรีโค สามร้อยสี่สิบห้าคน
37 พงศ์พันธุ์ชาวโลด ชาวฮาดิดและชาวโอโน เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดคน
38 พงศ์พันธุ์ชาวเสนาอาห์ สามพันเก้าร้อยสามสิบคน
39 บรรดาปุโรหิต พงศ์พันธุ์เยดายาห์ คือเชื้อสายของเยชูอา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน
40 พงศ์พันธุ์อิมเมอร์ หนึ่งพันห้าสิบสองคน
41 พงศ์พันธุ์ปาชเฮอร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน
42 พงศ์พันธุ์ฮาริม หนึ่งพันสิบเจ็ดคน
43 คนเลวีคือ พงศ์พันธุ์เยชูอา คือ ของขัดมีเอลแห่งพงศ์พันธุ์โฮเดวาห์ เจ็ดสิบสี่คน
44 บรรดานักร้องคือ พงศ์พันธุ์อาสาฟ หนึ่งร้อยสี่สิบแปดคน
45 คนเฝ้าประตู คือ พงศ์พันธุ์ชัลลูม พงศ์พันธุ์อาเทอร์ พงศ์พันธุ์ทัลโมน พงศ์พันธุ์อักขูบ พงศ์พันธุ์ฮาทิธา พงศ์พันธุ์โชบัย หนึ่งร้อยสามสิบแปดคน
46 คนใช้ประจำพระวิหารคือ พงศ์พันธุ์ศีหะ พงศ์พันธุ์ฮาสูฟา พงศ์พันธุ์ทับบาโอท
47 พงศ์พันธุ์เคโรส พงศ์พันธุ์สีอา พงศ์พันธุ์พาโดน
48 พงศ์พันธุ์เลบานา พงศ์พันธุ์ฮากาบา พงศ์พันธุ์ชัลมัย
49 พงศ์พันธุ์ฮานัน พงศ์พันธุ์กิดเดล พงศ์พันธุ์กาฮาร์
50 พงศ์พันธุ์เรอายาห์ พงศ์พันธุ์เรซีน พงศ์พันธุ์เนโคดา
51 พงศ์พันธุ์กัสซาม พงศ์พันธุ์อุสซา พงศ์พันธุ์ปาเสอาห์
52 พงศ์พันธุ์เบสัย พงศ์พันธุ์เมอูนิม พงศ์พันธุ์เนฟิสิม
53 พงศ์พันธุ์บัคบูค พงศ์พันธุ์ฮาคูฟา พงศ์พันธุ์ฮารฮูร
54 พงศ์พันธุ์บัสลีท พงศ์พันธุ์เมหิดา พงศ์พันธุ์ฮารชา
55 พงศ์พันธุ์บารโขส พงศ์พันธุ์สิเสรา พงศ์พันธุ์เทมาห์
56 พงศ์พันธุ์เนซิยาห์ พงศ์พันธุ์ฮาทิฟา
57 พงศ์พันธุ์ผู้รับใช้ของซาโลมอน พงศ์พันธุ์โสทัย พงศ์พันธุ์โสเฟเรท พงศ์พันธุ์เปรีดา
58 พงศ์พันธุ์ยาอาลา พงศ์พันธุ์ดารโคน พงศ์พันธุ์กิดเดล
59 พงศ์พันธุ์เชฟาทิยาห์ พงศ์พันธุ์ฮัทธิล พงศ์พันธุ์โปเคเรทหัสซาบาอิม พงศ์พันธุ์อาโมน
60 คนใช้ประจำพระวิหารทั้งสิ้นและพงศ์พันธุ์แห่งข้าราชการของซาโลมอน มีสามร้อยเก้าสิบสองคน
61 ต่อไปนี้ เป็นบรรดาคนที่ขึ้นมาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครูบ อัดโดนและอิมเมอร์ แต่เขาพิสูจน์ตระกูลของเขา หรือเชื้อวงศ์ของเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหรือไม่
62 คือ พงศ์พันธุ์เดลายาห์ พงศ์พันธุ์โทบีอาห์ พงศ์พันธุ์เนโคดา หกร้อยสี่สิบสองคน
63 จากบรรดาปุโรหิตด้วยคือ พงศ์พันธุ์โฮบายาห์ พงศ์พันธุ์ฮักโขส พงศ์พันธุ์บารซิลลัย (ผู้มีภรรยาคนหนึ่งเป็นบุตรหญิงของบารซิลลัยคนกิเลอาด จึงได้ชื่อตามนั้น)
64 คนเหล่านี้หาการลงทะเบียนของเขาในทะเบียนสำมะโนครัวเชื้อสาย แต่หาไม่พบจึงถือว่าเป็นคนธรรมดา และถูกตัดออกจากพวกปุโรหิต
65 ผู้ว่าราชการเมืองสั่งเขามิให้รับอาหารบริสุทธิ์ที่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูรีมและทูมมีมเสียก่อน
66 ชุมนุมชนทั้งหมดด้วยกันมี สี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบคน
67 นอกเหนือจากคนใช้ชายหญิงของเขา ซึ่งมีอยู่เจ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนักร้องสองร้อยสี่สิบห้าคนทั้งชายและหญิง
68 ม้าของเขามีเจ็ดร้อยสามสิบหกตัว ล่อสองร้อยสี่สิบห้าตัว
69 อูฐสี่ร้อยสามสิบห้าตัว และลาหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบตัว
70 หัวหน้าตระกูลบางคนได้ถวายให้แก่งาน ผู้ว่าราชการถวายเข้าพระคลังเป็นทองคำหนึ่งพันดาริค ชามห้าสิบลูก เสื้อปุโรหิตห้าร้อยสามสิบตัว
71 และหัวหน้าตระกูลบางคนถวายให้แก่พระคลังของงานเป็นทองคำสองหมื่นดาริค เงินสองพันสองร้อยมาเน
72 และสิ่งที่ประชาชนส่วนที่เหลือถวายนั้น มีทองคำสองหมื่นดาริค เงินสองพันมาเน และเสื้อปุโรหิตหกสิบเจ็ดตัว
73 ดังนั้นบรรดาปุโรหิต คนเลวี คนเฝ้าประตู นักร้อง ประชาชนบางคน คนใช้ประจำพระวิหารและคนอิสราเอลทั้งปวงอาศัยอยู่ในหัวเมืองของตน เมื่อถึงเดือนที่เจ็ด คนอิสราเอลอยู่ในหัวเมืองของเขาทั้งหลาย
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
Nehemiah 7
1 Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
2 That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he [was] a faithful man, and feared God above many.
3 And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar [them]: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one [to be] over against his house.
4 Now the city [was] large and great: but the people [were] few therein, and the houses [were] not builded.
5 And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
6 These [are] the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
7 Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, [I say], of the men of the people of Israel [was this];
8 The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
9 The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
10 The children of Arah, six hundred fifty and two.
11 The children of Pahath-moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred [and] eighteen.
12 The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
13 The children of Zattu, eight hundred forty and five.
14 The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
15 The children of Binnui, six hundred forty and eight.
16 The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
17 The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
18 The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
19 The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
20 The children of Adin, six hundred fifty and five.
21 The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
22 The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
23 The children of Bezai, three hundred twenty and four.
24 The children of Hariph, an hundred and twelve.
25 The children of Gibeon, ninety and five.
26 The men of Beth-lehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
27 The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
28 The men of Beth-azmaveth, forty and two.
29 The men of Kirjath-jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
30 The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
31 The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
32 The men of Beth-el and Ai, an hundred twenty and three.
33 The men of the other Nebo, fifty and two.
34 The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
35 The children of Harim, three hundred and twenty.
36 The children of Jericho, three hundred forty and five.
37 The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
38 The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
39 The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
40 The children of Immer, a thousand fifty and two.
41 The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
42 The children of Harim, a thousand and seventeen.
43 The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, [and] of the children of Hodevah, seventy and four.
44 The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
45 The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
46 The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
47 The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
48 The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
49 The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
50 The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
51 The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
52 The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
53 The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
54 The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
55 The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
56 The children of Neziah, the children of Hatipha.
57 The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
58 The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
59 The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
60 All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, [were] three hundred ninety and two.
61 And these [were] they which went up [also] from Tel-melah, Tel-haresha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they [were] of Israel.
62 The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
63 And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took [one] of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
64 These sought their register [among] those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
65 And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood [up] a priest with Urim and Thummim.
66 The whole congregation together [was] forty and two thousand three hundred and threescore,
67 Beside their manservants and their maidservants, of whom [there were] seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
68 Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:
69 [Their] camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
70 And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.
71 And [some] of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
72 And [that] which the rest of the people gave [was] twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.
73 So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and [some] of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel [were] in their cities.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม