บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
อาโรนและบุตรของท่านถวายตัว
1 พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า
2 "จงนำอาโรนและบุตรของเขามาพร้อมกับเสื้อยศ น้ำมันเจิม วัวอันเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป แกะผู้สองตัว กระบุงขนมปังไร้เชื้อ
3 และจงเรียกชุมนุมชนทั้งหมดให้ประชุมกันที่ประตูเต็นท์นัดพบ"
4 และโมเสสก็กระทำดังที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่าน และชุมนุมชนก็ประชุมกันที่ประตูเต็นท์นัดพบ
5 โมเสสกล่าวแก่ชุมนุมชนว่า "ต่อไปนี้เป็นสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาให้กระทำ"
6 โมเสสก็นำอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขามาชำระกายด้วยน้ำ
7 แล้วสวมเสื้อให้และคาดเจียระบาดให้ แล้วสวมเสื้อในให้ และสวมเอโฟดให้เขา เอาเจียระบาดของเอโฟดที่ทออย่างวิจิตรคาดเอวให้ ผูกเอโฟดให้ติดเขาไว้
8 และโมเสสสวมทับทรวงให้อาโรนและใส่อูริมกับทูมมิม (คือ ฉลากศักดิ์สิทธิ์) ไว้ในทับทรวงนั้น
9 และสวมผ้ามาลาไว้บนศีรษะและติดแผ่นทองคำอันเป็นมกุฎที่ผ้ามาลาด้านหน้า ดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้นั้น
10 แล้วโมเสสนำน้ำมันเจิมมาเจิมพลับพลาและทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น ชำระให้เป็นของบริสุทธิ์
11 และท่านเอาน้ำมันเจิมประพรมบนแท่นเจ็ดครั้ง เจิมแท่นและเจิมภาชนะประจำแท่นทั้งหมด เจิมขันและพานรองขันเพื่อชำระให้เป็นของบริสุทธิ์
12 และท่านเทน้ำมันเจิมลงบนศีรษะของอาโรนบ้าง แล้วเจิมเขาไว้เพื่อชำระให้บริสุทธิ์
13 และโมเสสก็นำบุตรอาโรนเข้ามาสวมเสื้อแล้วคาดเจียระบาดให้ และสวมมาลาให้ ดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้
14 แล้วท่านจึงนำวัวอันเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเข้ามา อาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาก็เอามือของตนวางบนหัววัว อันเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น
15 โมเสสก็ฆ่าวัวตัวนั้นเสีย เอานิ้วจุ่มเลือดไปเจิมที่เชิงงอนรอบแท่น ชำระแท่นให้บริสุทธิ์ แล้วเทเลือดที่ฐานของแท่น ถวายแท่นไว้เป็นสิ่งบริสุทธิ์ เพื่อทำการลบมลทินของแท่นนั้น
16 และท่านนำไขมันที่อยู่กับเครื่องในและพังผืดเหนือตับ และไตสองลูก พร้อมกับไขมัน แล้วโมเสสก็เผาสิ่งเหล่านี้เสียบนแท่น
17 แต่วัวและหนังวัว กับเนื้อและมูลของมัน ท่านเผาเสียด้วยไฟข้างนอกค่าย ดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้
18 แล้วท่านก็นำแกะผู้อันเป็นเครื่องเผาบูชาเข้ามา อาโรนกับบุตรทั้งหลายของเขาก็เอามือของตนวางบนหัวของแกะผู้นั้น
19 โมเสสก็ฆ่าแกะนั้นเสีย เอาเลือดประพรมที่แท่นและรอบแท่น
20 เมื่อเขาฟันแกะออกเป็นท่อนๆโมเสสก็เผาหัวและแกะท่อนๆกับไขมันเสีย
21 เมื่อเอาน้ำล้างเครื่องในและขาแกะแล้ว โมเสสก็เผาแกะทั้งตัวบนแท่น เป็นเครื่องเผาบูชาเป็นกลิ่นที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้า ดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสส
22 ท่านจึงนำแกะผู้อีกตัวหนึ่งนั้นเข้ามา คือแกะตัวที่เป็นเครื่องสถาปนา อาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาก็เอามือของตนวางบนหัวของแกะผู้นั้น
23 โมเสสก็ฆ่าแกะนั้นเสีย เอาเลือดเจิมที่ปลายหูข้างขวาของอาโรน และที่นิ้วหัวแม่มือขวาของเขา และที่นิ้วหัวแม่เท้าขวาของเขา
24 แล้วก็นำบุตรทั้งหลายของอาโรนเข้ามา และโมเสสเอาเลือดเจิมที่ปลายหูข้างขวา ที่นิ้วหัวแม่มือข้างขวา ที่นิ้วหัวแม่เท้าข้างขวาของเขา และโมเสสเอาเลือดประพรมที่แท่นและรอบแท่น
25 แล้วท่านจึงนำไขมัน และหางมันๆ และไขมันทั้งหมดที่อยู่กับเครื่องใน และพังผืดเหนือตับ และไตสองลูกกับไขมันที่ติดอยู่ และขาข้างขวา
26 และท่านหยิบขนมไร้เชื้อหนึ่งก้อนจากกระบุงขนมไร้เชื้อ ซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า และหยิบขนมปังคลุกน้ำมันก้อนหนึ่ง ขนมแผ่นแผ่นหนึ่ง วางของเหล่านี้ไว้บนไขมัน และบนขาข้างขวา
27 ท่านเอาสิ่งเหล่านี้วางไว้ในมือของอาโรน และมือของบุตรทั้งหลายของเขา และทำพิธียื่นเป็นเครื่องยื่นถวายแด่พระเจ้า
28 แล้วโมเสสก็รับของเหล่านั้นมาจากมือของเขาทั้งหลาย และเผาเสียบนแท่น พร้อมกับเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องสถาปนบูชาเป็นกลิ่นที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้า
29 และโมเสสเอาเนื้ออกทำพิธียื่น เป็นเครื่องยื่นถวายแด่พระเจ้า นี่เป็นแกะสถาปนาส่วนของโมเสส ดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสส
30 แล้วโมเสสนำน้ำมันเจิมและเลือด ซึ่งอยู่บนแท่นประพรมบนอาโรนและเครื่องยศของเขา และบนบุตรทั้งหลายกับบนเสื้อของบุตรทั้งหลายของเขา ดังนี้แหละท่านก็ชำระอาโรนกับเครื่องยศของเขาให้บริสุทธิ์ บุตรทั้งหลายของเขากับเครื่องยศของบุตรนั้นด้วย
31 โมเสสสั่งอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาว่า "จงต้มเนื้อเสียที่ประตูเต็นท์นัดพบ และรับประทานเสียที่นั่นกับขนมปังซึ่งอยู่ในกระบุงเครื่องสถาปนบูชา ดังที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านว่า อาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาจะรับประทาน
32 เนื้อและขนมปังที่เหลือนั้นท่านจงเผาเสียด้วยไฟ
33 และท่านทั้งหลายอย่าออกไปนอกประตูเต็นท์นัดพบตลอดเจ็ดวัน จนกว่าวันกำหนดสถาปนาของท่านจะครบเพราะที่จะสถาปนาท่านนั้นก็กิน เวลาเจ็ดวัน
34 สิ่งที่ได้กระทำในวันนี้ พระเจ้าทรงบัญชาให้กระทำเพื่อลบมลทินของท่าน
35 ท่านจงอยู่ที่ประตูเต็นท์นัดพบทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดเจ็ดวัน กระทำกิจที่พระเจ้าทรงกำชับไว้ เกลือกว่าท่านจะต้องถึงตาย เพราะนี่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชามา"
36 อาโรนกับบุตรทั้งหลายของเขา ได้กระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาทางโมเสสทุกประการ
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
Leviticus 8
1 And the LORD spake unto Moses, saying,
2 Take Aaron and his sons with him, and the garments, and the anointing oil, and a bullock for the sin offering, and two rams, and a basket of unleavened bread;
3 And gather thou all the congregation together unto the door of the tabernacle of the congregation.
4 And Moses did as the LORD commanded him; and the assembly was gathered together unto the door of the tabernacle of the congregation.
5 And Moses said unto the congregation, This [is] the thing which the LORD commanded to be done.
6 And Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water.
7 And he put upon him the coat, and girded him with the girdle, and clothed him with the robe, and put the ephod upon him, and he girded him with the curious girdle of the ephod, and bound [it] unto him therewith.
8 And he put the breastplate upon him: also he put in the breastplate the Urim and the Thummim.
9 And he put the mitre upon his head; also upon the mitre, [even] upon his forefront, did he put the golden plate, the holy crown; as the LORD commanded Moses.
10 And Moses took the anointing oil, and anointed the tabernacle and all that [was] therein, and sanctified them.
11 And he sprinkled thereof upon the altar seven times, and anointed the altar and all his vessels, both the laver and his foot, to sanctify them.
12 And he poured of the anointing oil upon Aaron's head, and anointed him, to sanctify him.
13 And Moses brought Aaron's sons, and put coats upon them, and girded them with girdles, and put bonnets upon them; as the LORD commanded Moses.
14 And he brought the bullock for the sin offering: and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the bullock for the sin offering.
15 And he slew [it]; and Moses took the blood, and put [it] upon the horns of the altar round about with his finger, and purified the altar, and poured the blood at the bottom of the altar, and sanctified it, to make reconciliation upon it.
16 And he took all the fat that [was] upon the inwards, and the caul [above] the liver, and the two kidneys, and their fat, and Moses burned [it] upon the altar.
17 But the bullock, and his hide, his flesh, and his dung, he burnt with fire without the camp; as the LORD commanded Moses.
18 And he brought the ram for the burnt offering: and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the ram.
19 And he killed [it]; and Moses sprinkled the blood upon the altar round about.
20 And he cut the ram into pieces; and Moses burnt the head, and the pieces, and the fat.
21 And he washed the inwards and the legs in water; and Moses burnt the whole ram upon the altar: it [was] a burnt sacrifice for a sweet savour, [and] an offering made by fire unto the LORD; as the LORD commanded Moses.
22 And he brought the other ram, the ram of consecration: and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the ram.
23 And he slew [it]; and Moses took of the blood of it, and put [it] upon the tip of Aaron's right ear, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot.
24 And he brought Aaron's sons, and Moses put of the blood upon the tip of their right ear, and upon the thumbs of their right hands, and upon the great toes of their right feet: and Moses sprinkled the blood upon the altar round about.
25 And he took the fat, and the rump, and all the fat that [was] upon the inwards, and the caul [above] the liver, and the two kidneys, and their fat, and the right shoulder:
26 And out of the basket of unleavened bread, that [was] before the LORD, he took one unleavened cake, and a cake of oiled bread, and one wafer, and put [them] on the fat, and upon the right shoulder:
27 And he put all upon Aaron's hands, and upon his sons' hands, and waved them [for] a wave offering before the LORD.
28 And Moses took them from off their hands, and burnt [them] on the altar upon the burnt offering: they [were] consecrations for a sweet savour: it [is] an offering made by fire unto the LORD.
29 And Moses took the breast, and waved it [for] a wave offering before the LORD: [for] of the ram of consecration it was Moses' part; as the LORD commanded Moses.
30 And Moses took of the anointing oil, and of the blood which [was] upon the altar, and sprinkled [it] upon Aaron, [and] upon his garments, and upon his sons, and upon his sons' garments with him; and sanctified Aaron, [and] his garments, and his sons, and his sons' garments with him.
31 And Moses said unto Aaron and to his sons, Boil the flesh [at] the door of the tabernacle of the congregation: and there eat it with the bread that [is] in the basket of consecrations, as I commanded, saying, Aaron and his sons shall eat it.
32 And that which remaineth of the flesh and of the bread shall ye burn with fire.
33 And ye shall not go out of the door of the tabernacle of the congregation [in] seven days, until the days of your consecration be at an end: for seven days shall he consecrate you.
34 As he hath done this day, [so] the LORD hath commanded to do, to make an atonement for you.
35 Therefore shall ye abide [at] the door of the tabernacle of the congregation day and night seven days, and keep the charge of the LORD, that ye die not: for so I am commanded.
36 So Aaron and his sons did all things which the LORD commanded by the hand of Moses.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม