บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
ค่ายและหัวหน้าของเผ่า
1 พระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า
2 "ให้คนอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ตามธงของตนทุกคน ตามธงตราครอบครัวของตน ให้ตั้งเต็นท์หันหน้าเข้าหาเต็นท์นัดพบทุกด้าน
3 พวกที่ตั้งค่ายด้านตะวันออกทางดวงอาทิตย์ขึ้น ให้เป็นของธงค่ายยูดาห์ตามกองของเขา นาโชนบุตรอัมมีนาดับเป็นประมุขของคนยูดาห์
4 พลโยธาที่นับไว้นี้มีเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยคน
5 ให้เผ่าอิสสาคาร์ตั้งค่ายเรียงถัดมา เนธันเอลบุตรศุอาร์เป็นประมุขของคนเผ่าอิสสาคาร์
6 พลโยธาที่นับไว้นี้มีห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยคน
7 ให้เผ่าเศบูลุนเรียงถัดยูดาห์ไป เอลีอับบุตรเฮโลนเป็นประมุขคนเผ่าเศบูลุน
8 พลโยธาที่นับไว้นี้มีห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยคน
9 จำนวนชนทั้งหมดที่นับเข้าในค่ายยูดาห์ตามกองของเขา เป็นหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยคน เมื่อออกเดินคนเหล่านี้จะยกไปก่อน
10 "ให้ธงค่ายของรูเบนตั้งทางทิศใต้ตามกองของเขา เอลีซูร์บุตรเชเดเออร์เป็นประมุขของคนเผ่ารูเบน
11 พลโยธาที่นับไว้นี้มีสี่หมื่นหกพันห้าร้อยคน
12 ให้เผ่าสิเมโอนตั้งค่ายเรียงถัดมา เชลูมิเอลบุตรศูริชัดดัยเป็นประมุขคนเผ่าสิเมโอน
13 พลโยธาที่นับไว้นี้มีห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยคน
14 ให้เผ่ากาดเรียงถัดรูเบนไป เอลียาสาฟบุตรเรอูเอลเป็นประมุขคนเผ่ากาด
15 พลโยธาที่นับไว้นี้มีสี่หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบคน
16 จำนวนคนทั้งหมดที่นับเข้าในค่ายรูเบนตามกองของเขาเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบคน เมื่อออกเดินคนเหล่านี้จะเป็นพวกที่สอง
17 "แล้วให้ยกเต็นท์นัดพบเดินตามไป ให้ค่ายคนเลวีอยู่กลางกระบวนค่าย เขาตั้งค่ายอยู่อันดับใดก็ให้ออกเดินไปตามอันดับนั้น ทุกค่ายตามอันดับตามธงเผ่าของตน
18 "ให้ธงค่ายของเอฟราอิมตั้งทางทิศตะวันตกตามกองของเขา เอลีชามาบุตรอัมมีฮูดเป็นประมุขของคนเผ่าเอฟราอิม
19 พลโยธาที่นับไว้นี้มีสี่หมื่นห้าร้อยคน
20 ให้คนเผ่ามนัสเสห์เรียงถัดมา กามาลิเอลบุตรเปดาซูร์เป็นประมุขคนเผ่ามนัสเสห์
21 พลโยธาที่นับไว้นี้มีสามหมื่นสองพันสองร้อยคน
22 ให้เผ่าเบนยามินเรียงถัดเอฟราอิมไป อาบีดันบุตรกิเดโอนีเป็นประมุขของคนเผ่าเบนยามิน
23 พลโยธาที่นับไว้นี้มีสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยคน
24 จำนวนคนทั้งหมดที่นับเข้าในค่ายเอฟราอิมตามกองของเขาเป็นหนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยคน เมื่อออกเดินคนเหล่านี้จะเป็นพวกที่สาม
25 "ให้ธงค่ายของดานตั้งทางทิศเหนือตามกองของเขา อาหิเยเซอร์บุตรอัมมีชัดดัยเป็นประมุขของคนเผ่าดาน
26 พลโยธาที่นับไว้นี้มีหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน
27 ให้เผ่าอาเชอร์ตั้งค่ายเรียงถัดมา ปากีเอลบุตรโอครานเป็นประมุขของคนเผ่าอาเชอร์
28 พลโยธาที่นับไว้นี้มีสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคน
29 ให้เผ่านัฟทาลี เรียงถัดดานไป อาหิราบุตรเอนันเป็นประมุขคนเผ่านัฟทาลี
30 พลโยธาที่นับไว้นี้มีห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยคน
31 จำนวนคนทั้งหมดที่นับเข้าในค่ายดาน เป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยคน เมื่อออกเดินคนเหล่านี้จะเป็นพวกสุดท้าย เดินตามธงเผ่าของตน"
32 คนเหล่านี้เป็นชนชาติอิสราเอลที่นับตามครอบครัว คนทั้งหมดที่อยู่ในค่ายนับตามกองมีหกแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบคน
33 แต่มิได้นับพวกเลวีรวมเข้าในคนอิสราเอล ตามที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสส
34 คนอิสราเอลก็กระทำดังนั้นเขาทั้งหลายตั้งค่ายอยู่ตามธง และยกออกเดินไปทุกคนตามครอบครัวของตนตามตระกูลของตน ตามที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการ
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
Numbers 2
1 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
2 Every man of the children of Israel shall pitch by his own standard, with the ensign of their father's house: far off about the tabernacle of the congregation shall they pitch.
3 And on the east side toward the rising of the sun shall they of the standard of the camp of Judah pitch throughout their armies: and Nahshon the son of Amminadab [shall be] captain of the children of Judah.
4 And his host, and those that were numbered of them, [were] threescore and fourteen thousand and six hundred.
5 And those that do pitch next unto him [shall be] the tribe of Issachar: and Nethaneel the son of Zuar [shall be] captain of the children of Issachar.
6 And his host, and those that were numbered thereof, [were] fifty and four thousand and four hundred.
7 [Then] the tribe of Zebulun: and Eliab the son of Helon [shall be] captain of the children of Zebulun.
8 And his host, and those that were numbered thereof, [were] fifty and seven thousand and four hundred.
9 All that were numbered in the camp of Judah [were] an hundred thousand and fourscore thousand and six thousand and four hundred, throughout their armies. These shall first set forth.
10 On the south side [shall be] the standard of the camp of Reuben according to their armies: and the captain of the children of Reuben [shall be] Elizur the son of Shedeur.
11 And his host, and those that were numbered thereof, [were] forty and six thousand and five hundred.
12 And those which pitch by him [shall be] the tribe of Simeon: and the captain of the children of Simeon [shall be] Shelumiel the son of Zurishaddai.
13 And his host, and those that were numbered of them, [were] fifty and nine thousand and three hundred.
14 Then the tribe of Gad: and the captain of the sons of Gad [shall be] Eliasaph the son of Reuel.
15 And his host, and those that were numbered of them, [were] forty and five thousand and six hundred and fifty.
16 All that were numbered in the camp of Reuben [were] an hundred thousand and fifty and one thousand and four hundred and fifty, throughout their armies. And they shall set forth in the second rank.
17 Then the tabernacle of the congregation shall set forward with the camp of the Levites in the midst of the camp: as they encamp, so shall they set forward, every man in his place by their standards.
18 On the west side [shall be] the standard of the camp of Ephraim according to their armies: and the captain of the sons of Ephraim [shall be] Elishama the son of Ammihud.
19 And his host, and those that were numbered of them, [were] forty thousand and five hundred.
20 And by him [shall be] the tribe of Manasseh: and the captain of the children of Manasseh [shall be] Gamaliel the son of Pedahzur.
21 And his host, and those that were numbered of them, [were] thirty and two thousand and two hundred.
22 Then the tribe of Benjamin: and the captain of the sons of Benjamin [shall be] Abidan the son of Gideoni.
23 And his host, and those that were numbered of them, [were] thirty and five thousand and four hundred.
24 All that were numbered of the camp of Ephraim [were] an hundred thousand and eight thousand and an hundred, throughout their armies. And they shall go forward in the third rank.
25 The standard of the camp of Dan [shall be] on the north side by their armies: and the captain of the children of Dan [shall be] Ahiezer the son of Ammishaddai.
26 And his host, and those that were numbered of them, [were] threescore and two thousand and seven hundred.
27 And those that encamp by him [shall be] the tribe of Asher: and the captain of the children of Asher [shall be] Pagiel the son of Ocran.
28 And his host, and those that were numbered of them, [were] forty and one thousand and five hundred.
29 Then the tribe of Naphtali: and the captain of the children of Naphtali [shall be] Ahira the son of Enan.
30 And his host, and those that were numbered of them, [were] fifty and three thousand and four hundred.
31 All they that were numbered in the camp of Dan [were] an hundred thousand and fifty and seven thousand and six hundred. They shall go hindmost with their standards.
32 These [are] those which were numbered of the children of Israel by the house of their fathers: all those that were numbered of the camps throughout their hosts [were] six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty.
33 But the Levites were not numbered among the children of Israel; as the LORD commanded Moses.
34 And the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses: so they pitched by their standards, and so they set forward, every one after their families, according to the house of their fathers.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม