บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเยรูซาเล็ม
1 พวกประมุขของประชาชนอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม และประชาชนนอกนั้นจับสลากกัน เพื่อจะนำเอาคนส่วนหนึ่งในสิบส่วนให้เข้าไปอยู่ในเยรูซาเล็มนครบริสุทธิ์ ฝ่ายอีกเก้าส่วนสิบนั้นให้อยู่ในหัวเมืองต่างๆ
2 และประชาชนได้โมทนาแก่บรรดาผู้ที่สมัครใจไปอยู่ในเยรูซาเล็ม
3 ต่อไปนี้เป็นหัวหน้ามณฑลที่มาอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม แต่ในหัวเมืองของประเทศยูดาห์ ต่างคนต่างอาศัยอยู่ในที่ดินของตน ในหัวเมืองของตนคืออิสราเอล บรรดาปุโรหิต คนเลวี คนใช้ประจำพระวิหารและเชื้อสายข้าราชการของซาโลมอน
4 บางคนในพงศ์พันธุ์ของยูดาห์และพงศ์พันธุ์ของเบนยามิน อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มพงศ์พันธุ์ของยูดาห์ มี อาธายาห์บุตรอุสซียาห์ ผู้เป็นบุตรเศคาริยาห์ ผู้เป็นบุตรอามาริยาห์ ผู้เป็นบุตรเชฟาทิยาห์ ผู้เป็นบุตรมาหะลาเลล แห่งพงศ์พันธุ์เปเรศ
5 และมาอาเสอาห์ บุตรบารุค ผู้เป็นบุตรคลโฮเซห์ ผู้เป็นบุตรฮาซายาห์ ผู้เป็นบุตรอาดายาห์ ผู้เป็นบุตรโยยาริบ ผู้เป็นบุตรเศคาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชาวชิโลห์
6 เชื้อสายของเปเรศทั้งสิ้นที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม มีคนเก่งกล้า สี่ร้อยหกสิบแปดคน
7 และต่อไปนี้ เป็นพงศ์พันธุ์เบนยามินคือ สัลลู บุตรเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรโยเอด ผู้เป็นบุตรเปดายาห์ ผู้เป็นบุตรโคลายาห์ ผู้เป็นบุตรมาอาเสอาห์ ผู้เป็นบุตรอิธีเอล ผู้เป็นบุตรเยชายาห์
8 และถัดเขาไปคือ กับบัย สัลลัย มีเก้าร้อยยี่สิบแปดคน
9 โยเอลบุตรศิครีเป็นผู้ดูแลเขาทั้งหลาย และเหนือเมืองนั้นยูดาห์บุตรหัสเสนูอาห์เป็นที่สอง
10 จากบรรดาปุโรหิตคือ เยดายาห์ บุตรโยยาริบ ยาดีน
11 เสไรยาห์ บุตรฮิลคียาห์ ผู้เป็นบุตรเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรศาโดก ผู้เป็นบุตรเมราโยท ผู้เป็นบุตรอาหิทูบ ผู้ปกครองพระนิเวศของพระเจ้า
12 และพี่น้องของเขาที่ทำงานอยู่ในพระนิเวศ มีแปดร้อยยี่สิบสองคน และอาดายาห์บุตรเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรเปไลยาห์ ผู้เป็นบุตรอัมซี ผู้เป็นบุตรเศคาริยาห์ ผู้เป็นบุตรปาชเฮอร์ ผู้เป็นบุตรมัลคียาห์
13 และพี่น้องของเขา หัวหน้าของตระกูล มีสองร้อยสี่สิบสองคนและอามาชสัยบุตรอาซาเรล ผู้เป็นบุตรอัคซัย ผู้เป็นบุตรเมชิลเลโมท ผู้เป็นบุตรอิมเมอร์
14 และพี่น้องของเขา เป็นทแกล้วทหารมีหนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน ผู้ดูแลของเขา คือ ศับดีเอล บุตรฮักเกโดลิม
15 จากคนเลวี คือ เชไมอาห์ บุตรหัสชูบ ผู้เป็นบุตรอัสรีคัม ผู้เป็นบุตรฮาชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตรบุนนี
16 และชับเบธัยกับโยซาบาด จากพวกหัวหน้าของคนเลวี ผู้ควบคุมการงานภายนอกพระนิเวศของพระเจ้า
17 และมัทธานิยาห์ บุตรมีคาห์ ผู้เป็นบุตรศับดี ผู้เป็นบุตรอาสาฟ ผู้เป็นหัวหน้าในการเริ่มต้นการโมทนาในการอธิษฐาน และบัคบูคิยาห์เป็นที่สองในหมู่พี่น้องของเขา และอับดาบุตรชัมมุวา ผู้เป็นบุตรกาลาล ผู้เป็นบุตรเยดูธูน
18 คนเลวีทั้งหมดในนครบริสุทธิ์มีสองร้อยแปดสิบสี่คน
19 คนเฝ้าประตูมีอักขูบ ตัลโมนและพี่น้องของเขา ผู้เฝ้าบรรดาประตูมีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคน
20 คนอิสราเอลนอกนั้น ที่เป็นพวกปุโรหิตและคนเลวี อยู่ในหัวเมืองทั้งสิ้นของยูดาห์ ทุกคนอยู่ในที่ดินมรดกของเขา
21 แต่คนใช้ประจำพระวิหารอยู่ที่โอเฟล และศีหะกับกิชปา ควบคุมคนใช้ประจำพระวิหาร
22 ผู้ดูแลคนเลวีในเยรูซาเล็มคือ อุสซี บุตรบานี ผู้เป็นบุตรฮาชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตรมัทธานิยาห์ ผู้เป็นบุตรมีคา แห่งพงศ์พันธุ์อาสาฟ นักร้อง ดูแลการงานพระนิเวศของพระเจ้า
23 เพราะมีพระบัญชาจากพระราชาถึงเรื่องเขา และมีของปันส่วนที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับนักร้อง ตามที่ต้องการทุกๆวัน
24 และเปธาหิยาห์บุตรเมเชซาเบล พงศ์พันธุ์เศ-ราห์ บุตรยูดาห์ เป็นสนองโอษฐ์ของพระราชาในเรื่องกิจการต่างๆอันเกี่ยวกับประชาชน
พวกที่พำนักนอกเยรูซาเล็ม
25 ส่วนที่ชนบทและไร่นาของชนบทเหล่านั้น ประชาชนพวกยูดาห์บางคนอาศัยอยู่ในคีริยาทอารบา และชนบทของเมืองนั้น และในดีโบนกับชนบทของเมืองนั้น และในเยขับเซเอล กับชนบทของเมืองนั้น
26 และในเยชูอา กับในโมลาดาห์ และเบธเปเลต
27 ในฮาซารชูอาล ในเบเออร์เชบากับชนบทของเมืองนั้น
28 ใน ศิกลาก ในเมโคนาห์กับชนบทของเมืองนั้น
29 ในเอนริมโมน ในโศราห์ ในยารมูท
30 ศาโนอาห์ อดุลลัมและชนบทของเมืองนั้น ลาคีชและไร่นาของเมืองนั้น อาเซคาห์กับชนบทของเมืองนั้น เขาจึงตั้งค่ายจากเบเออร์เชบาถึงหุบเขาฮินโนม
31 ประชาชนเบนยามินอยู่ต่อจากเกบาไปด้วยที่มิคมาช ที่อัยยา เบธเอลและชนบทของเมืองนั้น
32 ที่อานาโธท นบ อานานิยาห์
33 ฮาโซร์ รามา กิธทาอิม
34 ฮาดิด เสโบอิม เนบัลลัท
35 ลด และโอโน หุบเขาของพวกช่างฝีมือ
36 และบางส่วนของคนเลวีในยูดาห์ก็สมทบเข้ากับเบนยามิน
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
Nehemiah 11
1 And the rulers of the people dwelt at Jerusalem: the rest of the people also cast lots, to bring one of ten to dwell in Jerusalem the holy city, and nine parts [to dwell] in [other] cities.
2 And the people blessed all the men, that willingly offered themselves to dwell at Jerusalem.
3 Now these [are] the chief of the province that dwelt in Jerusalem: but in the cities of Judah dwelt every one in his possession in their cities, [to wit], Israel, the priests, and the Levites, and the Nethinims, and the children of Solomon's servants.
4 And at Jerusalem dwelt [certain] of the children of Judah, and of the children of Benjamin. Of the children of Judah; Athaiah the son of Uzziah, the son of Zechariah, the son of Amariah, the son of Shephatiah, the son of Mahalaleel, of the children of Perez;
5 And Maaseiah the son of Baruch, the son of Col-hozeh, the son of Hazaiah, the son of Adaiah, the son of Joiarib, the son of Zechariah, the son of Shiloni.
6 All the sons of Perez that dwelt at Jerusalem [were] four hundred threescore and eight valiant men.
7 And these [are] the sons of Benjamin; Sallu the son of Meshullam, the son of Joed, the son of Pedaiah, the son of Kolaiah, the son of Maaseiah, the son of Ithiel, the son of Jesaiah.
8 And after him Gabbai, Sallai, nine hundred twenty and eight.
9 And Joel the son of Zichri [was] their overseer: and Judah the son of Senuah [was] second over the city.
10 Of the priests: Jedaiah the son of Joiarib, Jachin.
11 Seraiah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, [was] the ruler of the house of God.
12 And their brethren that did the work of the house [were] eight hundred twenty and two: and Adaiah the son of Jeroham, the son of Pelaliah, the son of Amzi, the son of Zechariah, the son of Pashur, the son of Malchiah,
13 And his brethren, chief of the fathers, two hundred forty and two: and Amashai the son of Azareel, the son of Ahasai, the son of Meshillemoth, the son of Immer,
14 And their brethren, mighty men of valour, an hundred twenty and eight: and their overseer [was] Zabdiel, the son of [one of] the great men.
15 Also of the Levites: Shemaiah the son of Hashub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, the son of Bunni;
16 And Shabbethai and Jozabad, of the chief of the Levites, [had] the oversight of the outward business of the house of God.
17 And Mattaniah the son of Micha, the son of Zabdi, the son of Asaph, [was] the principal to begin the thanksgiving in prayer: and Bakbukiah the second among his brethren, and Abda the son of Shammua, the son of Galal, the son of Jeduthun.
18 All the Levites in the holy city [were] two hundred fourscore and four.
19 Moreover the porters, Akkub, Talmon, and their brethren that kept the gates, [were] an hundred seventy and two.
20 And the residue of Israel, of the priests, [and] the Levites, [were] in all the cities of Judah, every one in his inheritance.
21 But the Nethinims dwelt in Ophel: and Ziha and Gispa [were] over the Nethinims.
22 The overseer also of the Levites at Jerusalem [was] Uzzi the son of Bani, the son of Hashabiah, the son of Mattaniah, the son of Micha. Of the sons of Asaph, the singers [were] over the business of the house of God.
23 For [it was] the king's commandment concerning them, that a certain portion should be for the singers, due for every day.
24 And Pethahiah the son of Meshezabeel, of the children of Zerah the son of Judah, [was] at the king's hand in all matters concerning the people.
25 And for the villages, with their fields, [some] of the children of Judah dwelt at Kirjath-arba, and [in] the villages thereof, and at Dibon, and [in] the villages thereof, and at Jekabzeel, and [in] the villages thereof,
26 And at Jeshua, and at Moladah, and at Beth-phelet,
27 And at Hazar-shual, and at Beer-sheba, and [in] the villages thereof,
28 And at Ziklag, and at Mekonah, and in the villages thereof,
29 And at En-rimmon, and at Zareah, and at Jarmuth,
30 Zanoah, Adullam, and [in] their villages, at Lachish, and the fields thereof, at Azekah, and [in] the villages thereof. And they dwelt from Beer-sheba unto the valley of Hinnom.
31 The children also of Benjamin from Geba [dwelt] at Michmash, and Aija, and Beth-el, and [in] their villages,
32 [And] at Anathoth, Nob, Ananiah,
33 Hazor, Ramah, Gittaim,
34 Hadid, Zeboim, Neballat,
35 Lod, and Ono, the valley of craftsmen.
36 And of the Levites [were] divisions [in] Judah, [and] in Benjamin.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม