บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
โอรสของดาวิด
1 ต่อไปนี้เป็นโอรสของดาวิดประสูติให้แก่พระองค์ในกรุงเฮโบรน อัมโนนโอรสหัวปี พระนางอาหิโนอัม ชาวยิสเรเอลประสูติ องค์ที่สองคือดาเนียล พระนางอาบีกายิลชาวคารเมลประสูติ
2 องค์ที่สาม คืออับซาโลมพระมารดามีพระนามว่ามาอาคาห์ราชธิดาของทัลมัย พระราชาของเมืองเกชูร์ องค์ที่สี่คืออาโดนียาห์ พระมารดาทรงพระนามว่าฮักกีท
3 องค์ที่ห้าคือเชฟาทิยาห์ พระนางอาบีทัลประสูติ องค์ที่หกคืออิทเรอัม เอกลาห์มเหสีของพระองค์ประสูติ
4 ทั้งหกองค์ประสูติให้แก่พระองค์ในกรุงเฮโบรนที่นั่นพระองค์ ทรงครอบครองเจ็ดปีกับหกเดือน และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มสามสิบสามปี
5 ต่อไปนี้เป็นโอรสที่ประสูติให้แก่พระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม คือชิเมอา โชบับ นาธัน และซาโลมอน สี่องค์นี้พระนางบัทชูวา บุตรีของอัมมีเอลประสูติ
6 แล้วก็มีอิบฮาร์ เอลีชามา เอลีเฟเลท
7 โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย
8 เอลีชามา เอลียาดา และเอลีเฟเลท เก้าองค์ด้วยกัน
9 ทั้งสิ้นนี้เป็นโอรสของดาวิด นอกเหนือจากบุตรชายของนางสนม และทามาร์เป็นขนิษฐาของโอรส
เชื้อสายของซาโลมอน
10 โอรสของซาโลมอนคือเรโหโบอัม โอรสของเรโหโบอัมคืออาบียาห์ โอรสของอาบียาห์คืออาสา โอรสของอาสาคือเยโฮชาฟัท
11 โอรสของเยโฮชาฟัทคือโยรัม โอรสของโยรัมคืออาหัสยาห์ โอรสของอาหัสยาห์คือโยอาช
12 โอรสของโยอาชคืออามาซิยาห์ โอรสของอามาซิยาห์คืออาซาริยาห์โอรสของอาซาริยาห์คือโยธาม
13 โอรสของโยธามคืออาหัส โอรสของอาหัสคือเฮเซคียาห์ โอรสของเฮเซคียาห์ คือมนัสเสห์
14 โอรสของมนัสเสห์คืออาโมน โอรสของอาโมนคือโยสิยาห์
15 โอรสของโยสิยาห์คือโยฮานัน โอรสหัวปี องค์ที่สองคือเยโฮยาคิม องค์ที่สามคือเศเดคียาห์ องค์ที่สี่คือชัลลูม
16 โอรสของเยโฮยาคิมคือเยโคนิยาห์ โอรสของเยโคนิยาห์คือเศเดคียาห์
17 และโอรสของเยโคนิยาห์เชลยนั้นชื่อเชอัลทิเอล โอรสของพระองค์
18 มัลคีราม เปดายาห์ เชนาสซาร์ เยคามิยาห์ โฮชามา เนดาบียาห์
19 และบุตรเปดายาห์คือเศรุบบาเบล และชิเมอี และบุตรเศรุบบาเบลคือเมชุลลาม ฮานันยาห์และน้องสาวของเขาชื่อเชโลมิท
20 ฮาชูบาห์ โอเฮล เบเรคิยาห์ ฮาสาดิยาห์ และยูชับเฮเลด ห้าคนด้วยกัน
21 บุตรของฮานันยาห์ คือปาลาติยาห์ และเยชายาห์ บุตรหลานของเรไฟยาห์ บุตรหลานของอารนัน บุตรหลานของโอบาดีห์ บุตรหลานของเชคานิยาห์
22 บุตรเชคานิยาห์คือเชไมอาห์และบุตรเชไมอาห์คือฮัทธัช อิกาล บารียาห์ เนอารียาห์ และชาฟัทหกคนด้วยกัน
23 บุตรเนอารียาห์คือเอลีโอนัย เฮเสคียาห์ และอัสรีคัม สามคนด้วยกัน
24 บุตรเอลีโอนัยคือโฮดาวิยาห์ เอลียาชีบ เปไลยาห์ อักขูบ โยฮานัน เดไลยาห์ และอานานี เจ็ดคนด้วยกัน
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
1 Chronicles 3
1 Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess:
2 The third, Absalom the son of Maachah the daughter of Talmai king of Geshur: the fourth, Adonijah the son of Haggith:
3 The fifth, Shephatiah of Abital: the sixth, Ithream by Eglah his wife.
4 [These] six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years.
5 And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bath-shua the daughter of Ammiel:
6 Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet,
7 And Nogah, and Nepheg, and Japhia,
8 And Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.
9 [These were] all the sons of David, beside the sons of the concubines, and Tamar their sister.
10 And Solomon's son [was] Rehoboam, Abia his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,
11 Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,
12 Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,
13 Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,
14 Amon his son, Josiah his son.
15 And the sons of Josiah [were], the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.
16 And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.
17 And the sons of Jeconiah; Assir, Salathiel his son,
18 Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.
19 And the sons of Pedaiah [were], Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister:
20 And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushab-hesed, five.
21 And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah.
22 And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.
23 And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.
24 And the sons of Elioenai [were], Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม