บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
งานที่กำหนดให้แก่คนเลวี
1 พระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า
2 "จงทำสำมะโนครัววงศ์วานโคฮาท จากเผ่าพันธุ์เลวี ตามตระกูลและตามครอบครัว
3 จากคนที่มีอายุสามสิบปีถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ เพื่อทำงานในเต็นท์นัดพบ
4 นี่เป็นงานที่วงศ์วานโคฮาทกระทำในเต็นท์นัดพบ คืองานที่กระทำต่อสิ่งบริสุทธิ์ที่สุด
5 เมื่อจะเคลื่อนย้ายค่ายไป อาโรนและบุตรของท่านจะเข้าไปข้างใน และปลดม่านกำบังออกเอาคลุมหีบพระโอวาทไว้
6 แล้วเอาหนังทาคัชคลุม และเอาผ้าสีฟ้าล้วนคลุมบนนั้น และสอดคานหาม
7 และเอาผ้าสีฟ้าปูลงบนโต๊ะที่ประทับ" แล้ววางจานและชาม อ่างและเหยือกรินเครื่องดื่มบูชา และขนมปังตั้งถวายเป็นนิตย์ก็ให้วางอยู่บนผ้าสีฟ้านั้นด้วย
8 แล้วเอาผ้าสีแดงคลุม บนนี้เอาหนังทาคัชคลุมอีก แล้วสอดคานหาม
9 แล้วให้เขาเอาผ้าสีฟ้าคลุมคันประทีป ที่ใช้จุดคลุมตะเกียง ตะไกรตัดไส้ตะเกียง ถาด และภาชนะใส่น้ำมันเติมตะเกียง
10 เอาหนังทาคัชห่อตะเกียงและเครื่องประกอบทั้งหมด แล้วใส่ไว้บนโครงหาม
11 ให้เขาเอาผ้าสีฟ้ามาคลุมแท่นทองคำ เอาหนังทาคัชคลุมไว้ แล้วสอดคานหาม
12 และให้เขาเอาผ้าสีฟ้าห่อภาชนะเครื่องใช้ซึ่งใช้อยู่ในสถานนมัสการและคลุมเสียด้วยหนังทาคัช แล้วใส่ไว้บนโครงหาม
13 ให้เอาขี้เถ้าออกจากแท่นบูชา เอาผ้าสีม่วงคลุมแท่นเสีย
14 เอาภาชนะประจำแท่นทั้งหมดซึ่งเป็นเครื่องใช้ประจำแท่น มีกระถาง ไฟ ส้อม พลั่ว อ่าง และภาชนะประจำแท่นทั้งสิ้นวางไว้ข้างบน แล้วเอาหนังทาคัชคลุม และสอดคานหาม
15 เมื่ออาโรนและบุตรชายคลุมสถานนมัสการ และคลุมเครื่องใช้ของสถานนมัสการเสร็จแล้ว เมื่อถึงเวลาเคลื่อนย้ายค่ายวงศ์วานโคฮาทจึงจะเข้ามาหาม แต่เขาต้องไม่แตะต้องของบริสุทธิ์เหล่านั้นเกลือกว่าเขาจะต้องตาย สิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นของประจำเต็นท์นัดพบซึ่งวงศ์วานของโคฮาทจะต้องหาม
16 "แล้วเอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนปุโรหิต จะต้องดูแลน้ำมันสำหรับตามตะเกียง เครื่องหอม เครื่องธัญญบูชาเนืองนิตย์ และน้ำมันเจิม และดูแลพลับพลาทั้งหมดกับบรรดาสิ่งของในพลับพลานั้น คือสถานนมัสการและเครื่องประกอบด้วย"
17 พระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า
18 "อย่าตัดเผ่าครอบครัวคนโคฮาทออกเสียจากคนเลวี
19 แต่จงกระทำแก่เขาเพื่อจะให้มีชีวิตและไม่ตาย เมื่อเขาทั้งหลายเข้ามาใกล้ของบริสุทธิ์ที่สุดเหล่านั้น คืออาโรนและบุตรทั้งหลายของอาโรน จะเข้าไปตั้งเขาทั้งหลายไว้ตามงานและภาระเขาทุกคน
20 แต่อย่าให้โคฮาทเข้าไปมองของบริสุทธิ์แม้แต่อึดใจเดียว เกลือกว่าเขาจะต้องตาย"
21 พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า
22 "จงทำสำมะโนครัววงศ์วานเกอร์โชน ตามตระกูลตามครอบครัวของเขาด้วย
23 เจ้าจงนับคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้เพื่อทำงานในเต็นท์นัดพบ
24 ต่อไปนี้เป็นการงานของวงศ์วานเกอร์โชน คืองานปรนนิบัติและงานแบกภาระ
25 ให้เขาทั้งหลายขนม่านพลับพลา และขนเต็นท์นัดพบพร้อมกับผ้าคลุมและหนังทาคัชที่คลุมอยู่ข้างบน และผ้าม่านสำหรับบังประตูเต็นท์นัดพบ
26 และม่านบังลาน และม่านทางเข้าประตูลานซึ่งอยู่รอบพลับพลาและแท่นบูชา และเชือกโยง และเครื่องใช้สอยทั้งสิ้น เขาจะต้องกระทำงานที่ควรกระทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้
27 ให้อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของอาโรนบังคับบัญชาบุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชน เรื่องทุกสิ่งที่เขาจะต้องขนและงานทุกอย่างที่เขาจะต้องกระทำ และเจ้าจะต้องกำหนดทุกสิ่งที่เขาจะต้องขน
28 นี่เป็นการงานของวงศ์วานเกอร์โชนในเต็นท์นัดพบ และอิธามาร์บุตรชายของอาโรนปุโรหิตจะบังคับดูแลงานของคนเหล่านั้น
29 "ฝ่ายเผ่าพันธุ์ของเมรารีนั้น เจ้าจงนับเขาตามตระกูลตามครอบครัว
30 เจ้าจงนับคนที่มีอายุสามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้เพื่อทำงานเต็นท์นัดพบ
31 และต่อไปนี้เป็นสิ่งที่กำหนดให้เขาขน งานทั้งหมดของเขาในการปรนนิบัติเต็นท์นัดพบ คือไม้กรอบพลับพลา ไม้กลอน ไม้เสาและฐานรอง
32 เสารอบลานพร้อมกับฐานรอง หลักหมุดและเชือกโยง เครื่องใช้และเครื่องประกอบสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เจ้าจงกำหนดชื่อสิ่งของที่เขาต้องหาม
33 นี่เป็นการงานของวงศ์วานเมรารี เป็นงานทั้งหมดของเขาในการปรนนิบัติเต็นท์นัดพบ ในบังคับบัญชาของอิธามาร์บุตรชายของอาโรนปุโรหิต"
34 โมเสสและอาโรนและบรรดาประมุขของชุมนุมชนได้นับเผ่าพันธุ์ของโคฮาท ตามตระกูลและตามครอบครัว
35 ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปีที่เข้าปฏิบัติงานได้เพื่อทำงานในเต็นท์นัดพบ
36 และจำนวนตามตระกูลของเขาเป็นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบคน
37 นี่แหละเป็นจำนวนคนในตระกูลของโคฮาท บรรดาผู้ปฏิบัติงานในเต็นท์นัดพบ ซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับไว้ตามที่พระเจ้าตรัสสั่งโมเสส
38 จำนวนคนในวงศ์วานเกอร์โชน ตามตระกูลตามครอบครัว
39 ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปีที่เข้าปฏิบัติงานได้ เพื่อทำงานในเต็นท์นัดพบ
40 จำนวนคนตามตระกูลตามครอบครัว เป็นสองพันหกร้อยสามสิบคน
41 นี่เป็นจำนวนคนในวงศ์วานเกอร์โชน บรรดาผู้ปฏิบัติงานในเต็นท์นัดพบ ซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับไว้ตามพระดำรัสของพระเจ้า
42 จำนวนคนในวงศ์วานเมรารีตามตระกูลตามครอบครัว
43 ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปีที่เข้าปฏิบัติงานได้ เพื่อทำงานในเต็นท์นัดพบ
44 จำนวนคนตามตระกูลของเขาเป็นสามพันสองร้อยคน
45 นี่แหละเป็นจำนวนคนที่นับได้ในวงศ์วานเมรารี ซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับไว้ตามที่พระเจ้าตรัสสั่งโมเสส
46 บรรดาคนเลวีที่นับได้ ผู้ที่โมเสสและอาโรนและบรรดาประมุขของคนอิสราเอลได้นับไว้ตาม ตระกูลตามครอบครัว
47 ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปีที่เข้าปฏิบัติงาน และทำงานขนภาระได้ในเต็นท์นัดพบ
48 จำนวนคนที่นับได้นั้นเป็นแปดพันห้าร้อยแปดสิบคน
49 เขาทั้งหลายได้ถูกตั้งตามที่พระเจ้าตรัสสั่งทางโมเสส ให้ทุกคนทำงานปรนนิบัติหรืองานขนของเขา ดังนี้แหละโมเสสได้นับเขาไว้ตามที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสส
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
Numbers 4
1 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
2 Take the sum of the sons of Kohath from among the sons of Levi, after their families, by the house of their fathers,
3 From thirty years old and upward even until fifty years old, all that enter into the host, to do the work in the tabernacle of the congregation.
4 This [shall be] the service of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation, [about] the most holy things:
5 And when the camp setteth forward, Aaron shall come, and his sons, and they shall take down the covering vail, and cover the ark of testimony with it:
6 And shall put thereon the covering of badgers' skins, and shall spread over [it] a cloth wholly of blue, and shall put in the staves thereof.
7 And upon the table of shewbread they shall spread a cloth of blue, and put thereon the dishes, and the spoons, and the bowls, and covers to cover withal: and the continual bread shall be thereon:
8 And they shall spread upon them a cloth of scarlet, and cover the same with a covering of badgers' skins, and shall put in the staves thereof.
9 And they shall take a cloth of blue, and cover the candlestick of the light, and his lamps, and his tongs, and his snuffdishes, and all the oil vessels thereof, wherewith they minister unto it:
10 And they shall put it and all the vessels thereof within a covering of badgers' skins, and shall put [it] upon a bar.
11 And upon the golden altar they shall spread a cloth of blue, and cover it with a covering of badgers' skins, and shall put to the staves thereof:
12 And they shall take all the instruments of ministry, wherewith they minister in the sanctuary, and put [them] in a cloth of blue, and cover them with a covering of badgers' skins, and shall put [them] on a bar:
13 And they shall take away the ashes from the altar, and spread a purple cloth thereon:
14 And they shall put upon it all the vessels thereof, wherewith they minister about it, [even] the censers, the fleshhooks, and the shovels, and the basons, all the vessels of the altar; and they shall spread upon it a covering of badgers' skins, and put to the staves of it.
15 And when Aaron and his sons have made an end of covering the sanctuary, and all the vessels of the sanctuary, as the camp is to set forward; after that, the sons of Kohath shall come to bear [it]: but they shall not touch [any] holy thing, lest they die. These [things are] the burden of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation.
16 And to the office of Eleazar the son of Aaron the priest [pertaineth] the oil for the light, and the sweet incense, and the daily meat offering, and the anointing oil, [and] the oversight of all the tabernacle, and of all that therein [is], in the sanctuary, and in the vessels thereof.
17 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
18 Cut ye not off the tribe of the families of the Kohathites from among the Levites:
19 But thus do unto them, that they may live, and not die, when they approach unto the most holy things: Aaron and his sons shall go in, and appoint them every one to his service and to his burden:
20 But they shall not go in to see when the holy things are covered, lest they die.
21 And the LORD spake unto Moses, saying,
22 Take also the sum of the sons of Gershon, throughout the houses of their fathers, by their families;
23 From thirty years old and upward until fifty years old shalt thou number them; all that enter in to perform the service, to do the work in the tabernacle of the congregation.
24 This [is] the service of the families of the Gershonites, to serve, and for burdens:
25 And they shall bear the curtains of the tabernacle, and the tabernacle of the congregation, his covering, and the covering of the badgers' skins that [is] above upon it, and the hanging for the door of the tabernacle of the congregation,
26 And the hangings of the court, and the hanging for the door of the gate of the court, which [is] by the tabernacle and by the altar round about, and their cords, and all the instruments of their service, and all that is made for them: so shall they serve.
27 At the appointment of Aaron and his sons shall be all the service of the sons of the Gershonites, in all their burdens, and in all their service: and ye shall appoint unto them in charge all their burdens.
28 This [is] the service of the families of the sons of Gershon in the tabernacle of the congregation: and their charge [shall be] under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.
29 As for the sons of Merari, thou shalt number them after their families, by the house of their fathers;
30 From thirty years old and upward even unto fifty years old shalt thou number them, every one that entereth into the service, to do the work of the tabernacle of the congregation.
31 And this [is] the charge of their burden, according to all their service in the tabernacle of the congregation; the boards of the tabernacle, and the bars thereof, and the pillars thereof, and sockets thereof,
32 And the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords, with all their instruments, and with all their service: and by name ye shall reckon the instruments of the charge of their burden.
33 This [is] the service of the families of the sons of Merari, according to all their service, in the tabernacle of the congregation, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.
34 And Moses and Aaron and the chief of the congregation numbered the sons of the Kohathites after their families, and after the house of their fathers,
35 From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that entereth into the service, for the work in the tabernacle of the congregation:
36 And those that were numbered of them by their families were two thousand seven hundred and fifty.
37 These [were] they that were numbered of the families of the Kohathites, all that might do service in the tabernacle of the congregation, which Moses and Aaron did number according to the commandment of the LORD by the hand of Moses.
38 And those that were numbered of the sons of Gershon, throughout their families, and by the house of their fathers,
39 From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that entereth into the service, for the work in the tabernacle of the congregation,
40 Even those that were numbered of them, throughout their families, by the house of their fathers, were two thousand and six hundred and thirty.
41 These [are] they that were numbered of the families of the sons of Gershon, of all that might do service in the tabernacle of the congregation, whom Moses and Aaron did number according to the commandment of the LORD.
42 And those that were numbered of the families of the sons of Merari, throughout their families, by the house of their fathers,
43 From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that entereth into the service, for the work in the tabernacle of the congregation,
44 Even those that were numbered of them after their families, were three thousand and two hundred.
45 These [be] those that were numbered of the families of the sons of Merari, whom Moses and Aaron numbered according to the word of the LORD by the hand of Moses.
46 All those that were numbered of the Levites, whom Moses and Aaron and the chief of Israel numbered, after their families, and after the house of their fathers,
47 From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that came to do the service of the ministry, and the service of the burden in the tabernacle of the congregation,
48 Even those that were numbered of them, were eight thousand and five hundred and fourscore.
49 According to the commandment of the LORD they were numbered by the hand of Moses, every one according to his service, and according to his burden: thus were they numbered of him, as the LORD commanded Moses.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม