บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
1 เมื่อดาวิดทรงชราและหง่อมแล้ว พระองค์ทรงตั้งซาโลมอน โอรสของพระองค์ให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอล
การแบ่งคนเลวีและปุโรหิตกับหน้าที่ของเขา
2 ดาวิดทรงให้ประชุมเจ้านายทั้งสิ้นของอิสราเอล และบรรดาปุโรหิตและคนเลวี
3 คนเลวีนั้นอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปก็ให้นับไว้ และรวมได้สามหมื่นแปดพันคน
4 ดาวิดตรัสว่า "จากพวกนี้ สองหมื่นสี่พันคนจะต้องดูแลการงานในพระนิเวศของพระเจ้า และหกพันคนเป็นเจ้าหน้าที่และผู้วินิจฉัย
5 สี่พันคนเป็นนายประตู และอีกสี่พันคนจะถวายสรรเสริญแก่พระเจ้าด้วยเครื่องดนตรี ซึ่งเราได้สร้างไว้ให้ใช้สรรเสริญ"
6 และดาวิดทรงจัดแบ่งเป็นกองๆตามบุตรเลวี คือเกอร์โชม โคฮาท และเมรารี
7 จากคนเกอร์โชม คือลาดาน และชิเมอี
8 บุตรลาดานคือเยฮีเอลผู้เป็นหัวหน้า และเศธามและโยเอล สามคน
9 บุตรชิเมอีคือเชโลโมท ฮาซีเอล และฮาราน สามคน คนเหล่านี้เป็นหัวหน้า ตระกูลลาดาน
10 และบุตรชิเมอีคือยาหาท คินา เยอูช และเบรียาห์ ทั้งสี่คนนี้เป็นบุตรชิเมอี
11 และยาหาทเป็นหัวหน้า และศิซาห์เป็นที่สอง แต่เยอูชและเบรียาห์ ไม่มีบุตรชายมาก เพราะฉะนั้นในการนับจึงรวมเข้าเป็นตระกูลเดียวกัน
12 บุตรโคฮาท คืออัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล สี่คน
13 บุตรอัมราม คืออาโรน และโมเสส เขาตั้งอาโรนไว้ต่างหากให้เป็นผู้ทำพิธีชำระของที่บริสุทธิ์ที่สุด ทั้งเขาและบุตรของเขาสืบไปเป็นนิตย์ เพื่อเผาเครื่องหอมถวายพระเจ้า และปรนนิบัติพระองค์ และอวยพระพรในพระนามของพระองค์เป็นนิตย์
14 ฝ่ายโมเสสคนของพระเจ้านั้น บุตรของท่านมีชื่อเสียงท่ามกลางคนเผ่าเลวี
15 บุตรของโมเสส คือเกอร์โชม กับเอลีเอเซอร์
16 บุตรเกอร์โชม คือเชบูเอล ผู้เป็นหัวหน้า
17 บุตรเอลีเอเซอร์ คือเรหับยาห์ ผู้เป็นหัวหน้า เอลีเอเซอร์ไม่มีบุตรชายอีก แต่บุตรเรหับยาห์มีมากนัก
18 บุตรอิสฮาห์ คือเชโลมิท ผู้เป็นหัวหน้า
19 บุตรเฮโบรน คือเยรียาห์ผู้เป็นหัวหน้า อามาริยาห์ที่สอง ยาฮาซีเอลที่สาม และเยคาเมอัมที่สี่
20 บุตรอุสซีเอล คือมีคาห์ผู้เป็นหัวหน้า และอิสชีอาร์ห์ที่สอง
21 บุตรเมรารี คือมาห์ลีและมูชี บุตรมาห์ลีคือเอเลอาซาร์ และคีช
22 เอเลอาซาร์สิ้นชีวิตไม่มีบุตรชาย มีแต่บุตรหญิง บุตรคีช ผู้เป็นญาติของเขา แต่งงานกับเขา
23 บุตรมูชี คือมาห์ลี เอเดอร์ และเยเรโมท สามคน
24 คนเหล่านี้เป็นคนเลวีตามตระกูลของเขา เป็นหัวหน้าของตระกูลของเขา ตามที่เขาได้ขึ้นทะเบียนไว้ ตามจำนวนชื่อรายบุคคล อายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ผู้ซึ่งจะทำงานปรนนิบัติในพระนิเวศของพระเจ้า
25 เพราะดาวิดตรัสว่า "พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล ได้ประสาทการหยุดพักสงบแก่ประชากรของพระองค์ และพระองค์ประทับในเยรูซาเล็มเป็นนิตย์
26 และคนเลวีจึงไม่ต้องหาบหามพลับพลา หรือเครื่องใช้ใดๆเพื่องานปรนนิบัติอีกเลย"
27 (เพราะตามพระดำรัสสุดท้ายของดาวิด คนเลวีตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไปถูกนับ)
28 "แต่หน้าที่ของเขาจะต้องคอยช่วยบุตรอาโรนในงานปรนนิบัติพระนิเวศแห่งพระเจ้า มีงานดูแลลานและห้องและงานชำระของทุกอย่างที่บริสุทธิ์ และงานใดๆซึ่งเป็นงานปรนนิบัติของพระนิเวศแห่งพระเจ้า
29 และช่วยเกี่ยวกับเรื่องขนมปังตั้งถวายด้วย เรื่องยอดแป้งสำหรับธัญญบูชา ขนมปังไร้เชื้อแผ่นของปิ้งบูชา ของบูชาเคล้าน้ำมัน และเครื่องตวง เครื่องวัดทุกขนาด
30 และทุกๆเช้า เขาจะต้องยืนโมทนาและสรรเสริญพระเจ้า และเวลาเย็นก็เช่นเดียวกัน
31 ทั้งในเวลาเมื่อประชาชนถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าในวันสะบาโต ในวันขึ้นหนึ่งค่ำ ในวันเทศกาล ตามจำนวนที่กำหนดให้ถวายบูชาต่อพระพักตร์พระเจ้าทุกวันเรื่อยไป
32 ดังนี้แหละเขาจะดูแลเต็นท์นัดพบและวิสุทธิสถาน และจะรับใช้บุตรอาโรนพี่น้องของเขา เพื่องานปรนนิบัติแห่งพระนิเวศของพระเจ้า"
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
1 Chronicles 23
1 So when David was old and full of days, he made Solomon his son king over Israel.
2 And he gathered together all the princes of Israel, with the priests and the Levites.
3 Now the Levites were numbered from the age of thirty years and upward: and their number by their polls, man by man, was thirty and eight thousand.
4 Of which, twenty and four thousand [were] to set forward the work of the house of the LORD; and six thousand [were] officers and judges:
5 Moreover four thousand [were] porters; and four thousand praised the LORD with the instruments which I made, [said David], to praise [therewith].
6 And David divided them into courses among the sons of Levi, [namely], Gershon, Kohath, and Merari.
7 Of the Gershonites [were], Laadan, and Shimei.
8 The sons of Laadan; the chief [was] Jehiel, and Zetham, and Joel, three.
9 The sons of Shimei; Shelomith, and Haziel, and Haran, three. These [were] the chief of the fathers of Laadan.
10 And the sons of Shimei [were], Jahath, Zina, and Jeush, and Beriah. These four [were] the sons of Shimei.
11 And Jahath was the chief, and Zizah the second: but Jeush and Beriah had not many sons; therefore they were in one reckoning, according to [their] father's house.
12 The sons of Kohath; Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel, four.
13 The sons of Amram; Aaron and Moses: and Aaron was separated, that he should sanctify the most holy things, he and his sons for ever, to burn incense before the LORD, to minister unto him, and to bless in his name for ever.
14 Now [concerning] Moses the man of God, his sons were named of the tribe of Levi.
15 The sons of Moses [were], Gershom, and Eliezer.
16 Of the sons of Gershom, Shebuel [was] the chief.
17 And the sons of Eliezer [were], Rehabiah the chief. And Eliezer had none other sons; but the sons of Rehabiah were very many.
18 Of the sons of Izhar; Shelomith the chief.
19 Of the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, and Jekameam the fourth.
20 Of the sons of Uzziel; Michah the first, and Jesiah the second.
21 The sons of Merari; Mahli, and Mushi. The sons of Mahli; Eleazar, and Kish.
22 And Eleazar died, and had no sons, but daughters: and their brethren the sons of Kish took them.
23 The sons of Mushi; Mahli, and Eder, and Jeremoth, three.
24 These [were] the sons of Levi after the house of their fathers; [even] the chief of the fathers, as they were counted by number of names by their polls, that did the work for the service of the house of the LORD, from the age of twenty years and upward.
25 For David said, The LORD God of Israel hath given rest unto his people, that they may dwell in Jerusalem for ever:
26 And also unto the Levites; they shall no [more] carry the tabernacle, nor any vessels of it for the service thereof.
27 For by the last words of David the Levites [were] numbered from twenty years old and above:
28 Because their office [was] to wait on the sons of Aaron for the service of the house of the LORD, in the courts, and in the chambers, and in the purifying of all holy things, and the work of the service of the house of God;
29 Both for the shewbread, and for the fine flour for meat offering, and for the unleavened cakes, and for [that which is baked in] the pan, and for that which is fried, and for all manner of measure and size;
30 And to stand every morning to thank and praise the LORD, and likewise at even;
31 And to offer all burnt sacrifices unto the LORD in the sabbaths, in the new moons, and on the set feasts, by number, according to the order commanded unto them, continually before the LORD:
32 And that they should keep the charge of the tabernacle of the congregation, and the charge of the holy [place], and the charge of the sons of Aaron their brethren, in the service of the house of the LORD.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า




สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม