บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
การแบ่งนักดนตรี
1 ดาวิดและบรรดาหัวหน้าของผู้ปรนนิบัติได้จัดแยกบางคนไว้คือจากบุตรหลานของอาสาฟ และของเฮมาน และของเยดูธูน ผู้ซึ่งจะเผยพระวจนะด้วยพิณเขาคู่ ด้วยพิณใหญ่และด้วยฉาบ รายชื่อของผู้ทำงานตามหน้าที่ของเขา คือ
2 จากพงศ์พันธุ์ของอาสาฟ คือศักเกอร์ โยเซฟ เนธานิยาห์ และอาชาเรลาห์ บุตรหลานของอาสาฟ ภายใต้การนำของอาสาฟ ผู้เผยพระวจนะภายใต้การทรงนำของพระราชา
3 จากเยดูธูน คือพงศ์พันธุ์เยดูธูน มีเกดาลิยาห์ เศรี เยชายาห์ ฮาชาบิยาห์ และมัททีธิยาห์ หกคนภายใต้การนำของเยดูธูน บิดาของเขา ผู้เผยพระวจนะด้วยพิณเขาคู่ในการโมทนาและสรรเสริญต่อพระเจ้า
4 จากเฮมาน คือพงศ์พันธุ์เฮมาน มีบุคคียาห์ มัทธานิยาห์ อุสซีเอล และเยรีโมทฮานานิยาห์ ฮานานี เอลียาธาห์ กิดดาลที และโรมัมทีเอเซอร์ โยชเบคาชาห์ มัลโลธี โฮธีร์ มาหะซิโอท
5 คนเหล่านี้เป็นบุตรเฮมานผู้ทำนายของพระราชา ตามพระสัญญาของพระเจ้าเพื่อจะเป่าแตร และพระเจ้า (หรือ เพื่อเสริมกำลังของท่านนะ พระเจ้า) ทรงประทานบุตรชายสิบสี่คน และบุตรหญิงสามคนแก่เฮมาน
6 เขาทั้งหลายทุกคนอยู่ภายใต้การนำของบิดาของเขา เพื่อประกอบเพลงในพระนิเวศของพระเจ้า ด้วยฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ เพื่อการปรนนิบัติในพระนิเวศของพระเจ้า อาสาฟ เยดูธูน และเฮมาน อยู่ภายใต้พระราชดำรัสสั่งของพระราชา
7 จำนวนคนของเขารวมทั้งพี่น้องของเขา ผู้รับการฝึกในการร้องเพลงถวายพระเจ้า ทุกคนผู้มีความชำนาญ มีสองร้อยแปดสิบแปดคน
8 เขาทั้งหลายจับฉลากหน้าที่ของเขา ทั้งผู้น้อย ผู้ใหญ่ ครูและศิษย์ก็เหมือนกัน
9 ฉลากแรกตกเป็นพวกของอาสาฟได้แก่โยเซฟ ที่สองได้แก่เกดาลิยาห์ ฉลากตกแก่เขา และพี่น้องและบุตรของเขา สิบสองคน
10 ที่สามตกแก่ศักเกอร์ บุตรของเขาและพี่น้องของเขาสิบสองคน
11 ที่สี่ได้แก่อิสรี บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
12 ที่ห้าได้แก่เนธานิยาห์ บุตรของเขา และพี่น้องของเขา สิบสองคน
13 ที่หกได้แก่บุคคิยาห์ บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
14 ที่เจ็ดได้แก่เยชาเรลาห์ บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
15 ที่แปดได้แก่เยชายาห์ บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
16 ที่เก้าได้แก่มัทธานิยาห์ บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
17 ที่สิบได้แก่ชิเมอี บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
18 ที่สิบเอ็ดได้แก่อาซาเรล บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
19 ที่สิบสองได้แก่ฮาชาบิยาห์ บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
20 ที่สิบสามได้แก่ชูบาเอล บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
21 ที่สิบสี่ได้แก่มัททีธิยาห์ บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
22 ที่สิบห้าได้แก่เยเรโมท บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
23 ที่สิบหกได้แก่ฮานานิยาห์ บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
24 ที่สิบเจ็ดได้แก่โยชเบคาชาห์ บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
25 ที่สิบแปดได้แก่ฮานานี บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
26 ที่สิบเก้าได้แก่มัลโลธี บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
27 ที่ยี่สิบได้แก่เอลียาธาห์ บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
28 ที่ยี่สิบเอ็ดได้แก่โฮธีร์ บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
29 ที่ยี่สิบสอง ได้แก่กิดดาลที บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
30 ที่ยี่สิบสามได้แก่มาหะซิโอท บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
31 ที่ยี่สิบสี่ได้แก่โรมัมทีเอเซอร์ บุตรของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
1 Chronicles 25
1 Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:
2 Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.
3 Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.
4 Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, [and] Mahazioth:
5 All these [were] the sons of Heman the king's seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.
6 All these [were] under the hands of their father for song [in] the house of the LORD, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king's order to Asaph, Jeduthun, and Heman.
7 So the number of them, with their brethren that were instructed in the songs of the LORD, [even] all that were cunning, was two hundred fourscore and eight.
8 And they cast lots, ward against [ward], as well the small as the great, the teacher as the scholar.
9 Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, who with his brethren and sons [were] twelve:
10 The third to Zaccur, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
11 The fourth to Izri, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
12 The fifth to Nethaniah, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
13 The sixth to Bukkiah, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
14 The seventh to Jesharelah, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
15 The eighth to Jeshaiah, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
16 The ninth to Mattaniah, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
17 The tenth to Shimei, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
18 The eleventh to Azareel, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
19 The twelfth to Hashabiah, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
20 The thirteenth to Shubael, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
21 The fourteenth to Mattithiah, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
22 The fifteenth to Jeremoth, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
23 The sixteenth to Hananiah, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
24 The seventeenth to Joshbekashah, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
25 The eighteenth to Hanani, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
26 The nineteenth to Mallothi, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
27 The twentieth to Eliathah, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
28 The one and twentieth to Hothir, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
29 The two and twentieth to Giddalti, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
30 The three and twentieth to Mahazioth, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve:
31 The four and twentieth to Romamti-ezer, [he], his sons, and his brethren, [were] twelve.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม