บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
เชื้อสายของเบนยามิน
1 เบนยามินเป็นบิดาของเบ-ลาบุตรหัวปีของเขา อัชเบลคนที่สอง อาหะราห์คนที่สาม
2 โนฮาห์คนที่สี่ ราฟาคนที่ห้า
3 และเบ-ลามีบุตรคืออัดดาห์ เก-รา อาบีฮูด
4 อาบีชูวา นาอามาน อาโหอาห์
5 เก-รา เชฟูฟาน และหุราม
6 ต่อไปนี้เป็นบุตรเอฮูด (เขาทั้งหลายเป็นหัวหน้าบรรดาตระกูลที่เป็นชาวเมืองเกบา และเขาถูกกวาดไปเป็นเชลยยังเมืองมานาฮาท)
7 คือนาอามาน อาหิยาห์ และเก-รา เขาทั้งหลายถูกกวาดไปเป็นเชลย และท่านเป็นบิดาของอุสซา และอาหิฮูด
8 และชาหะราอิมมีบุตรชายในดินแดนโมอับ ภายหลังจากที่เขาได้ไล่หุชิมและบาอารา ภรรยาของเขาไปแล้ว
9 เขามีบุตรกับโฮเดชภรรยาของเขาคือโยบับ ศิเบีย เมชา มัลคาม
10 เยอูส สาเคีย และมิรมาห์ เหล่านี้เป็นบุตรของเขาเป็นหัวหน้าตระกูลของเขา
11 เขามีบุตรกับหุชิมด้วย คืออาบีทูบและเอลปาอัล
12 บุตรเอลปาอัล คือเอเบอร์ มิชอัม และเชเมด ผู้สร้างเมืองโอโน และเมืองโลดพร้อมกับหัวเมือง
13 และเบรียาห์ และเชมา (เขาทั้งหลายเป็นหัวหน้าบรรดาตระกูลที่เป็นชาวเมืองอัยยาโลน ผู้ซึ่งขับไล่ชาวเมืองกัทไปเสียนั้น)
14 และอาหิโย ชาชัก และเยเรโมท
15 เศบาดิยาห์ อาราด เอเดอร์
16 มีคาเอล อิชปาห์ และโยฮา เป็นบุตรเบรียาห์
17 เศบาดิยาห์ เมชุลลาม ฮิสคี เฮเบอร์
18 อิชเมรัย อิสลิยาห์ และโยบับเป็นบุตรเอลปาอัล
19 ยาคิม ศิครี ศับดี
20 เอลีเยนัย ศิลเลธัย เอลีเอล
21 อาดายาห์ เบไรอาห์ และชิมราท เป็นบุตรชิเมอี
22 อิชปาน เอเบอร์ เอลีเอล
23 อับโดน ศิครี ฮานาน
24 ฮานันยาห์ เอลาม อันโธธียาห์
25 อิฟไดยาห์ และเปนูเอล เป็นบุตรชาชัก
26 ชัมเชรัย เชหะรียาห์ อาธาลิยาห์
27 ยาอาเรชียาห์ เอลียาห์ และศีครี เป็นบุตรเยโรฮัม
28 คนเหล่านี้เป็นหัวหน้าตระกูลของเขา ตามชาตพันธุ์ของเขา เป็นชั้นหัวหน้า คนเหล่านี้อยู่ในเยรูซาเล็ม
วงศ์วานของซาอูล
29 และในกิเบโอนก็มีบิดาของกิเบโอนอาศัยอยู่ และภรรยาของท่านชื่อ มาอาคาห์
30 บุตรหัวปีของท่านชื่อ อับโดน แล้วก็มี ศูร์ คีช บาอัล นาดับ
31 เกโดร์ อาหิโย เศเคอร์
32 และมิกโลท (เขาเป็นบิดาของชิเมอาห์) คนเหล่านี้อาศัยอยู่ตรงข้ามกับญาติของเขาในเยรูซาเล็มด้วย เขาอยู่กับญาติของเขา
33 เนอร์เป็นบิดาของคีช คีชเป็นบิดาของซาอูล ซาอูลเป็นบิดาของโยนาธาน มัลคีชูวา อาบีนาดับ และเอชบาอัล
34 และบุตรโยนาธานคือเมริบบาอัล และเมริบบาอัลเป็นบิดาของมีคาห์
35 บุตรมีคาห์คือปีโธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส
36 และอาหัสเป็นบิดาของเยโฮอัดดาห์ และเยโฮอัดดาห์เป็นบิดาของอาเลเมท อัสมาเวท และศิมรี ศิมรีเป็นบิดาของโมซา
37 โมซาเป็นบิดาของบิเนอา บุตรบิเนอาคือราฟาห์ บุตรราฟาห์ คือเอเลอาสาห์ บุตรเอเลอาสาห์คืออาเซล
38 อาเซลมีบุตรหกคน และต่อไปนี้เป็นชื่อของเขา อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล เชอาริยาห์ โอบาดีย์ และฮานัน ทั้งหมดนี้เป็นบุตรอาเซล
39 บุตรเอเชกน้องชายของเขา คืออุลามบุตรหัวปีของเขา เยอูชคนที่สอง และเอลีเฟเลทคนที่สาม
40 บุตรชายอุลามเป็นคนที่เป็นทแกล้วทหาร นักธนู มีลูกหลานมากหนึ่งร้อยห้าสิบคน คนเหล่านี้ทั้งสิ้นเป็นพงศ์พันธุ์เบนยามิน
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
1 Chronicles 8
1 Now Benjamin begat Bela his firstborn, Ashbel the second, and Aharah the third,
2 Nohah the fourth, and Rapha the fifth.
3 And the sons of Bela were, Addar, and Gera, and Abihud,
4 And Abishua, and Naaman, and Ahoah,
5 And Gera, and Shephuphan, and Huram.
6 And these [are] the sons of Ehud: these are the heads of the fathers of the inhabitants of Geba, and they removed them to Manahath:
7 And Naaman, and Ahiah, and Gera, he removed them, and begat Uzza, and Ahihud.
8 And Shaharaim begat [children] in the country of Moab, after he had sent them away; Hushim and Baara [were] his wives.
9 And he begat of Hodesh his wife, Jobab, and Zibia, and Mesha, and Malcham,
10 And Jeuz, and Shachia, and Mirma. These [were] his sons, heads of the fathers.
11 And of Hushim he begat Abitub, and Elpaal.
12 The sons of Elpaal; Eber, and Misham, and Shamed, who built Ono, and Lod, with the towns thereof:
13 Beriah also, and Shema, who [were] heads of the fathers of the inhabitants of Aijalon, who drove away the inhabitants of Gath:
14 And Ahio, Shashak, and Jeremoth,
15 And Zebadiah, and Arad, and Ader,
16 And Michael, and Ispah, and Joha, the sons of Beriah;
17 And Zebadiah, and Meshullam, and Hezeki, and Heber,
18 Ishmerai also, and Jezliah, and Jobab, the sons of Elpaal;
19 And Jakim, and Zichri, and Zabdi,
20 And Elienai, and Zilthai, and Eliel,
21 And Adaiah, and Beraiah, and Shimrath, the sons of Shimhi;
22 And Ishpan, and Heber, and Eliel,
23 And Abdon, and Zichri, and Hanan,
24 And Hananiah, and Elam, and Antothijah,
25 And Iphedeiah, and Penuel, the sons of Shashak;
26 And Shamsherai, and Shehariah, and Athaliah,
27 And Jaresiah, and Eliah, and Zichri, the sons of Jeroham.
28 These [were] heads of the fathers, by their generations, chief [men]. These dwelt in Jerusalem.
29 And at Gibeon dwelt the father of Gibeon; whose wife's name [was] Maachah:
30 And his firstborn son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab,
31 And Gedor, and Ahio, and Zacher.
32 And Mikloth begat Shimeah. And these also dwelt with their brethren in Jerusalem, over against them.
33 And Ner begat Kish, and Kish begat Saul, and Saul begat Jonathan, and Malchi-shua, and Abinadab, and Esh-baal.
34 And the son of Jonathan [was] Merib-baal; and Merib-baal begat Micah.
35 And the sons of Micah [were], Pithon, and Melech, and Tarea, and Ahaz.
36 And Ahaz begat Jehoadah; and Jehoadah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza,
37 And Moza begat Binea: Rapha [was] his son, Eleasah his son, Azel his son:
38 And Azel had six sons, whose names [are] these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these [were] the sons of Azel.
39 And the sons of Eshek his brother [were], Ulam his firstborn, Jehush the second, and Eliphelet the third.
40 And the sons of Ulam were mighty men of valour, archers, and had many sons, and sons' sons, an hundred and fifty. All these [are] of the sons of Benjamin.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม