บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
ตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล
1 แล้วคนอิสราเอลทั้งสิ้นก็ชุมนุมอยู่ด้วยกันเฝ้าดาวิดที่เมืองเฮโบรนทูลว่า "ดูเถิด ข้าพระบาททั้งหลายเป็นกระดูกและเนื้อของฝ่าพระบาท
2 ในกาลก่อน แม้เมื่อซาอูลทรงเป็นพระราชา ฝ่าพระบาทก็ทรงนำอิสราเอลออกไปและเข้ามา และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของฝ่าพระบาทว่า "เจ้าจะเป็นผู้ปกครองอิสราเอลประชากรของเราอย่างผู้เลี้ยงแกะ และเจ้าจะเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรเรา"
3 ดังนั้นพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลก็มาเฝ้าพระราชาที่เมืองเฮโบรน และดาวิดทรงกระทำพันธสัญญากับเขาทั้งหลายที่เมืองเฮโบรนต่อพระพักตร์พระเจ้า และเขาทั้งหลายก็เจิมตั้งดาวิดให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอล ตามพระวจนะของพระเจ้าโดยซามูเอล
ดาวิดยึดเมืองศิโยน
4 ดาวิดและคนอิสราเอลทั้งสิ้นไปยังเยรูซาเล็ม คือเยบุส ที่นั่นคนเยบุสอยู่ซึ่งเป็นชาวแผ่นดินนั้น
5 ชาวเมืองเยบุสทูลดาวิดว่า "พระองค์จะเสด็จเข้ามาที่นี่ไม่ได้" อย่างไรก็ดี ดาวิดทรงยึดที่กำบังเข้มแข็งคือศิโยนไว้ คือนครของดาวิด
6 ดาวิดรับสั่งว่า "ผู้ที่โจมตีคนเยบุสได้ก่อนจะได้เป็นหัวหน้าและผู้บังคับบัญชา" และโยอาบบุตรของนางเศรุยาห์ได้ยกขึ้นไปก่อน ท่านจึงได้เป็นหัวหน้า
7 และดาวิดทรงประทับอยู่ในที่กำบังเข้มแข็ง เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่า นครของดาวิด
8 และพระองค์ทรงสร้างเมืองรอบ ตั้งแต่มิลโลโดยรอบ และโยอาบก็ซ่อมส่วนที่เหลือของเมืองนั้น
9 และดาวิดทรงจำเริญยิ่งๆ ขึ้น เพราะว่าพระเจ้าจอมโยธาทรงสถิตกับพระองค์
ทแกล้วทหารของดาวิด
10 ต่อไปนี้เป็นคนที่เด่นในพวกวีรบุรุษของดาวิด ผู้สนับสนุนพระองค์อย่างแข็งแรงในราชอาณาจักรของพระองค์ ด้วยกันกับอิสราเอลทั้งสิ้น เชิญพระองค์ให้เป็นพระราชาตามพระวจนะของพระเจ้า เกี่ยวด้วยเรื่องอิสราเอล
11 ต่อไปนี้เป็นจำนวนวีรบุรุษของดาวิดคือยาโชเบอัม ตระกูลฮัคโมนีเป็นหัวหน้าของคนทั้งสาม เขายกหอกของเขาสู้คนสามร้อย และฆ่าเสียในคราวเดียวกัน
12 และในคนทั้งสาม คนที่ถัดเขาไปคือเอเลอาซาร์ บุตรโดโดตระกูลอาโหอาห์
13 เขาอยู่กับดาวิดที่ปัสดัมมิม เมื่อคนฟีลิสเตียชุมนุมกันทำสงครามที่นั่นมีที่ดินแปลงหนึ่งมีข้าวบารลีเต็มไปหมด และคนทั้งหลายก็หนีจากคนฟีลิสเตีย
14 แต่เขายืนหยัดอยู่ท่ามกลางที่ดินแปลงนั้น และป้องกันมันไว้ ได้ฆ่าคนฟีลิสเตียเสีย และพระเจ้าทรงช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่
15 สามคนในพวกทหารเอกทั้งสามสิบคนนั้นได้ลงไปถึงศิลาหาดาวิดที่ถ้ำอดุลลัม เมื่อกองทัพของคนฟีลิสเตียตั้งค่ายอยู่ที่หุบเขาเรฟาอิม
16 คราวนั้นดาวิดอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งและทหารประจำป้อมของคนฟีลิสเตียอยู่ที่เบธเลเฮม
17 ดาวิดตรัสด้วยความอาลัยว่า "ใครหนอจะส่งน้ำจากบ่อที่เบธเลเฮมที่อยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราดื่มได้"
18 แล้วคนทั้งสามก็แหกค่ายของคนฟีลิสเตียเข้าไป และตักน้ำมาจากบ่อเบธเลเฮมที่ข้างประตูเมือง นำเอามาถวายดาวิด แต่ดาวิดหาทรงดื่มน้ำนั้นไม่ พระองค์ทรงเทออกถวายแด่พระเจ้า
19 ตรัสว่า "ขอพระเจ้าของข้าทรงห้ามข้า ไม่ให้กระทำอย่างนี้ควรหรือที่ข้าจะดื่มโลหิตของคนเหล่านี้ ผู้ที่เสี่ยงชีวิตของเขาเอาน้ำนี้มา" เพราะฉะนั้นพระองค์จึงหาทรงดื่มไม่ ทแกล้วทหารสามคนนั้นได้กระทำสิ่งนี้
20 ฝ่ายอาบีชัยน้องชายของโยอาบ เป็นหัวหน้าของทั้งสามสิบคนนั้น ท่านได้ยกหอกของท่านสู้คนสามร้อย และฆ่าเสีย และได้รับชื่อเสียงดั่งวีรบุรุษสามคนนั้น
21 ในสามสิบคนนั้นท่านมีชื่อเสียงที่สุด และได้เป็นผู้บังคับบัญชาของเขา แต่ท่านไม่มียศเท่ากับสามคนนั้น
22 และเบไนยาห์บุตรเยโฮยาดา เป็นคนเก่งกล้าแห่งเมืองขับเซเอล เป็นคนประกอบมหกิจ เขาได้ฆ่าบุตรอารีเอลแห่งโมอับเสียสองคน เขาลงไปฆ่าสิงห์ที่ในบ่อในวันที่หิมะตกด้วย
23 เขาได้ฆ่าคนอียิปต์คนหนึ่ง รูปร่างใหญ่โต สูงห้าศอก คนอียิปต์นั้นถือหอกเหมือนไม้กระพั่น แต่เบไนยาห์ถือไม้เท้าลงไปหาเขา และแย่งเอาหอกมาจากมือของคนอียิปต์ และฆ่าเขาเสียด้วยหอกของเขาเอง
24 สิ่งเหล่านี้เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา ได้กระทำ และได้ชื่อเสียงในหมู่พวกทแกล้วทหารสามคนนั้น
25 ดูเถิด เขาเป็นคนมีชื่อเสียงมากกว่าสามสิบคนนั้น แต่เขาได้ไม่เท่ากับสามคนนั้น และดาวิดไม่ได้ทรงตั้งเขาให้อยู่เหนือองครักษ์ของพระองค์
26 นอกนั้นมีพวกทแกล้วทหารของกองทัพคืออาสาเฮล น้องชายของโยอาบ เอลฮานันบุตรโดโด ชาวเบธเลเฮม
27 ชัมโมทชาวฮาโรด เฮเลส คนเปโลน
28 อิราบุตรอิกเขชชาวเทโคอา อาบีเยเซอร์ชาวอานาโธท
29 สิบเบคัย ตระกูลหุชาห์ อิลัย ตระกูลอาโหอาห์
30 มาหะรัย ชาวเนโทฟาห์เฮเลด บุตรบาอานาห์ชาวเนโทฟาห์
31 อิธัยบุตรรีบัย แห่งเมืองกิเบอาของคนเบนยามิน เบไนยาห์ชาวปิราโธน
32 หุรัย ชาวลำธารกาอัช อาบีเอล ตระกูลอารบาห์
33 ชาวอัสมาเวท ตระกูลบาฮูริม เอลียาบา ชาวชาอัลโบน
34 บุตรหลานฮาเชม ตระกูลกิมโซ โยนาธาน บุตรชากี ชาวฮาราห์
35 อาหิอัมบุตรสาคาร์ ชาวฮาราห์ เอลีฟัลบุตรอูระ
36 เฮเฟอร์คนเมเค-ราไธด์ อาหิยาห์คนเปโลน
37 เฮสโร ชาวคารเมล นาอารัยบุตรเอสบัย
38 โยเอล น้องนาธัน มิบฮาร์ บุตรฮากรี
39 เศเลก คนอัมโมน นาหะรัย ชาวเบเอโรท ผู้ถืออาวุธของโยอาบ บุตรนางเศรุยาห์
40 อิรา ตระกูลอิทไรต์ กาเรบ ตระกูลอิทไรต์
41 อุรียาห์ คนฮิตไทต์ ศาบาด บุตรอัคลัย
42 อาดีนาบุตรชิซา คนรูเบน หัวหน้าคนหนึ่งของคนรูเบน และสามสิบคนด้วยกันกับเขา
43 ฮานันบุตรมาอาคาห์ และโยชาฟัทตระกูลมิทเน
44 อุสชียา ชาวอัชทาโรท ซามาและเยอีเอล บุตรโฮธาม คนอาโรเออร์
45 เยดียาเอล บุตรชิมรี และโยฮา น้องของเขา ชาวทิไซต์
46 เอลีเอล ตระกูลมาหะไวต์ และเยรีบัย โยชาวิยาห์ บุตรเอลนาอัม และอิทมาห์คนโมอับ
47 เอลีเอล และโอเบด และยาอาซีเอล ตระกูลเมโซบัย
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
1 Chronicles 11
1 Then all Israel gathered themselves to David unto Hebron, saying, Behold, we [are] thy bone and thy flesh.
2 And moreover in time past, even when Saul was king, thou [wast] he that leddest out and broughtest in Israel: and the LORD thy God said unto thee, Thou shalt feed my people Israel, and thou shalt be ruler over my people Israel.
3 Therefore came all the elders of Israel to the king to Hebron; and David made a covenant with them in Hebron before the LORD; and they anointed David king over Israel, according to the word of the LORD by Samuel.
4 And David and all Israel went to Jerusalem, which [is] Jebus; where the Jebusites [were], the inhabitants of the land.
5 And the inhabitants of Jebus said to David, Thou shalt not come hither. Nevertheless David took the castle of Zion, which [is] the city of David.
6 And David said, Whosoever smiteth the Jebusites first shall be chief and captain. So Joab the son of Zeruiah went first up, and was chief.
7 And David dwelt in the castle; therefore they called it the city of David.
8 And he built the city round about, even from Millo round about: and Joab repaired the rest of the city.
9 So David waxed greater and greater: for the LORD of hosts [was] with him.
10 These also [are] the chief of the mighty men whom David had, who strengthened themselves with him in his kingdom, [and] with all Israel, to make him king, according to the word of the LORD concerning Israel.
11 And this [is] the number of the mighty men whom David had; Jashobeam, an Hachmonite, the chief of the captains: he lifted up his spear against three hundred slain [by him] at one time.
12 And after him [was] Eleazar the son of Dodo, the Ahohite, who [was one] of the three mighties.
13 He was with David at Pas-dammim, and there the Philistines were gathered together to battle, where was a parcel of ground full of barley; and the people fled from before the Philistines.
14 And they set themselves in the midst of [that] parcel, and delivered it, and slew the Philistines; and the LORD saved [them] by a great deliverance.
15 Now three of the thirty captains went down to the rock to David, into the cave of Adullam; and the host of the Philistines encamped in the valley of Rephaim.
16 And David [was] then in the hold, and the Philistines' garrison [was] then at Beth-lehem.
17 And David longed, and said, Oh that one would give me drink of the water of the well of Beth-lehem, that [is] at the gate!
18 And the three brake through the host of the Philistines, and drew water out of the well of Beth-lehem, that [was] by the gate, and took [it], and brought [it] to David: but David would not drink [of] it, but poured it out to the LORD,
19 And said, My God forbid it me, that I should do this thing: shall I drink the blood of these men that have put their lives in jeopardy? for with [the jeopardy of] their lives they brought it. Therefore he would not drink it. These things did these three mightiest.
20 And Abishai the brother of Joab, he was chief of the three: for lifting up his spear against three hundred, he slew [them], and had a name among the three.
21 Of the three, he was more honourable than the two; for he was their captain: howbeit he attained not to the [first] three.
22 Benaiah the son of Jehoiada, the son of a valiant man of Kabzeel, who had done many acts; he slew two lionlike men of Moab: also he went down and slew a lion in a pit in a snowy day.
23 And he slew an Egyptian, a man of [great] stature, five cubits high; and in the Egyptian's hand [was] a spear like a weaver's beam; and he went down to him with a staff, and plucked the spear out of the Egyptian's hand, and slew him with his own spear.
24 These [things] did Benaiah the son of Jehoiada, and had the name among the three mighties.
25 Behold, he was honourable among the thirty, but attained not to the [first] three: and David set him over his guard.
26 Also the valiant men of the armies [were], Asahel the brother of Joab, Elhanan the son of Dodo of Beth-lehem,
27 Shammoth the Harorite, Helez the Pelonite,
28 Ira the son of Ikkesh the Tekoite, Abiezer the Antothite,
29 Sibbecai the Hushathite, Ilai the Ahohite,
30 Maharai the Netophathite, Heled the son of Baanah the Netophathite,
31 Ithai the son of Ribai of Gibeah, [that pertained] to the children of Benjamin, Benaiah the Pirathonite,
32 Hurai of the brooks of Gaash, Abiel the Arbathite,
33 Azmaveth the Baharumite, Eliahba the Shaalbonite,
34 The sons of Hashem the Gizonite, Jonathan the son of Shage the Hararite,
35 Ahiam the son of Sacar the Hararite, Eliphal the son of Ur,
36 Hepher the Mecherathite, Ahijah the Pelonite,
37 Hezro the Carmelite, Naarai the son of Ezbai,
38 Joel the brother of Nathan, Mibhar the son of Haggeri,
39 Zelek the Ammonite, Naharai the Berothite, the armourbearer of Joab the son of Zeruiah,
40 Ira the Ithrite, Gareb the Ithrite,
41 Uriah the Hittite, Zabad the son of Ahlai,
42 Adina the son of Shiza the Reubenite, a captain of the Reubenites, and thirty with him,
43 Hanan the son of Maachah, and Joshaphat the Mithnite,
44 Uzzia the Ashterathite, Shama and Jehiel the sons of Hothan the Aroerite,
45 Jediael the son of Shimri, and Joha his brother, the Tizite,
46 Eliel the Mahavite, and Jeribai, and Joshaviah, the sons of Elnaam, and Ithmah the Moabite,
47 Eliel, and Obed, and Jasiel the Mesobaite.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม