บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
1 กองเวรของพงศ์พันธุ์อาโรนมีดังนี้ บุตรอาโรนคือนาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์
2 แต่นาดับและอาบีฮูสิ้นชีวิตก่อนบิดาของตนและไม่มีบุตรเอเลอาซาร์และอิธามาร์จึงทำหน้าที่ตำแหน่งปุโรหิต
3 ด้วยความช่วยเหลือของศาโดกบุตรเอเลอาซาร์และอาหิเมเลคบุตรอิธามาร์ ดาวิดได้ทรงจัดเป็นเวรตามหน้าที่ในการปรนนิบัติของเขาทั้งหลาย
4 มีหัวหน้าในหมู่บุตรเอเลอาซาร์มากกว่าในหมู่บุตรอิธามาร์ เขาจึงจัดแบ่งดังนี้พวกบุตรเอเลอาซาร์มีสิบหกคนเป็นหัวหน้าของตระกูล และพวกบุตรอิธามาร์ตามตระกูลของเขามีแปดคน
5 เขาทั้งหลายจัดแบ่งด้วยฉลาก เหมือนกันหมดเพราะมีเจ้าหน้าที่ของสถานนมัสการ และเจ้าหน้าที่ของพระเจ้าเป็นบุตรเอเลอาซาร์กับบุตรอิธามาร์ทั้งสองฝ่าย
6 และเชไมอาห์ บุตรนาธันเอลอาลักษณ์ ผู้เป็นพวกเลวีได้บันทึกไว้ต่อพระพักตร์พระราชา ต่อหน้าเจ้านายและศาโดกปุโรหิต และอาหิเมเลคบุตรอาบียาธาร์ และหัวหน้าตระกูลของปุโรหิตและของคนเลวี เขาจับฉลากตระกูลหนึ่งจากเอเลอาซาร์ และจับฉลากตระกูลหนึ่งจากอิธามาร์
7 ฉลากแรกตกกับเยโฮยาริบ ที่สองตกแก่เยดายาห์
8 ที่สามแก่ฮาริม ที่สี่แก่เสโอริม
9 ที่ห้าแก่มัลคิยาห์ ที่หกแก่มิยามิน
10 ที่เจ็ดแก่ฮักโขส ที่แปดแก่อาบียาห์
11 ที่เก้าแก่เยชูอา ที่สิบแก่เชคานิยาห์
12 ที่สิบเอ็ดแก่ชิเอลียาชีบ ที่สิบสองแก่ยาคิม
13 ที่สิบสามแก่หุปปาห์ ที่สิบสี่แก่เยเชเบอับ
14 ที่สิบห้าแก่บิลกาห์ ที่สิบหกแก่อิมเมอร์
15 ที่สิบเจ็ดแก่เฮซีร์ ที่สิบแปดแก่ฮัปปิสเซส
16 ที่สิบเก้าแก่เปธาหิยาห์ ที่ยี่สิบแก่เยเฮเซเคล
17 ที่ยี่สิบเอ็ดแก่ยาคีน ที่ยี่สิบสองแก่กามูล
18 ที่ยี่สิบสามแก่เดไลยาห์ ที่ยี่สิบสี่แก่มาอาซิยาห์
19 คนเหล่านี้มีหน้าที่กำหนดของเขาในการปรนนิบัติที่จะเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้า ตามระเบียบที่อาโรน บิดาของเขาได้ตั้งไว้สำหรับเขาทั้งหลาย ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ทรงบัญชาเขาไว้
20 ฝ่ายเชื้อสายของเลวีที่เหลืออยู่คือจากบุตรอัมราม มีชูบาเอล จากบุตรชูบาเอลมี เยเดยาห์
21 ฝ่ายเรหับยาห์ คือจากบุตรเรหับยาห์ มีอิสชีอาห์ ผู้เป็นหัวหน้า
22 จากคนอิสฮาร์มีเชโลโมท จากบุตรเชโลโมทมียาหาท
23 และบุตรเฮโบรน คือเยรียาห์ผู้เป็นหัวหน้า อามาริยาห์ที่สอง ยาฮาซีเอลที่สาม เยคาเมอัมที่สี่
24 บุตรอุสซีเอล คือมีคาห์ บุตรมีคาห์ คือชามีร์
25 น้องชายของมีคาห์ คืออิสชีอาห์ บุตรอิสชีอาห์ คือเศคาริยาห์
26 บุตรเมรารี คือมาห์ลีและมูชี บุตรยาอาซียาห์คือเบโน
27 ฝ่ายพงศ์พันธุ์เมรารีคือของยาอาซียาห์ มีเบโนโชฮัม ศักเกอร์ และอิบรี
28 ของมาห์ลี คือเอเลอาซาร์ผู้ไม่มีบุตรชาย
29 ของคีช บุตรคีช คือเยราเมเอล
30 บุตรมูชี คือมาห์ลี เอเดอร์และเยรีโมท คนเหล่านี้เป็นพงศ์พันธุ์ของคนเลวี ตามตระกูลของเขาทั้งหลาย
31 คนเหล่านี้ คือแต่ละหัวหน้าของตระกูล และน้องชายของเขาก็เหมือนกันได้จับสลากด้วยอย่างเดียวกับพี่น้องของเขา คือบุตรอาโรน ต่อพระพักตร์ของกษัตริย์ดาวิด ศาโดก อาหิเมเลค และต่อหน้าหัวหน้าของตระกูลของปุโรหิตและของคนเลวี
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
1 Chronicles 24
1 Now [these are] the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
2 But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
3 And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
4 And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and [thus] were they divided. Among the sons of Eleazar [there were] sixteen chief men of the house of [their] fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.
5 Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors [of the house] of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
6 And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, [one] of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and [before] the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and [one] taken for Ithamar.
7 Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
8 The third to Harim, the fourth to Seorim,
9 The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
10 The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
11 The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,
12 The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
13 The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
14 The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
15 The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
16 The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
17 The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
18 The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
19 These [were] the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.
20 And the rest of the sons of Levi [were these]: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.
21 Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first [was] Isshiah.
22 Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.
23 And the sons [of Hebron]; Jeriah [the first], Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.
24 [Of] the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.
25 The brother of Michah [was] Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.
26 The sons of Merari [were] Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.
27 The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
28 Of Mahli [came] Eleazar, who had no sons.
29 Concerning Kish: the son of Kish [was] Jerahmeel.
30 The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These [were] the sons of the Levites after the house of their fathers.
31 These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม