บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
เชื้อสายของอิสสาคาร์
1 บุตรอิสสาคาร์ คือโทลา ปูอาห์ ยาชูบ และชิมโรน สี่คนด้วยกัน
2 บุตรโทลาคืออุสซี เรไฟยาห์ เยรีเอล ยามัย ยิบสัม และเชมูเอล หัวหน้าตระกูลของเขา คือของโทลาเป็นทแกล้วทหารของชาตพันธุ์ของเขา และจำนวนของคนเหล่านี้ในรัชสมัยของดาวิดเป็นสองหมื่นสองพันหกร้อยคน
3 บุตรอุสซีคือ อิสราหิยาห์ และบุตรอิสราหิยาห์ คือมีคาเอล โอบาดีห์ โยเอล และอิสชีอาห์ ห้าคนด้วยกันทุกคนเป็นคนชั้นหัวหน้า
4 และพร้อมกับคนเหล่านี้ตามชาตพันธุ์ของเขาตามตระกูลของเขา มีหน่วยทหารศึกสามหมื่นหกพันคน เพราะเขามีภรรยาและบุตรมาก
5 ญาติพี่น้องของเขาซึ่งเป็นคนในบรรดาตระกูลของอิสสาคาร์ มีหมดด้วยกันเป็นทแกล้วทหารแปดหมื่นเจ็ดพันคน ขึ้นทะเบียนไว้ในสำมะโนครัวเชื้อสาย
เชื้อสายของเบนยามิน
6 บุตรเบนยามินคือเบลา เบเคอร์ และเยดียาเอล สามคนด้วยกัน
7 บุตรเบลา คือเอสโบน อุสซี อุสซีเอล เยรีโมท และอิรี ห้าคนด้วยกัน เป็นหัวหน้าของตระกูล เป็นทแกล้วทหารและจำนวนที่ขึ้นทะเบียนไว้ในสำมะโนครัวเชื้อสายของเขา เป็นสองหมื่นสองพันสามสิบสี่คน
8 บุตรเบเคอร์คือเศมิราห์ โยอาช เอลีเยเซอร์ เอลีโอนัย อมรี เยเรโมท อาบียาห์ อานาโธท และอาเลเมท ทั้งหมดนี้เป็นบุตรเบเคอร์
9 และจำนวนที่ขึ้นทะเบียนไว้ในสำมะโนครัวเชื้อสาย ตามชาตพันธุ์เป็นหัวหน้าตระกูลของเขา เป็นทแกล้วทหาร เป็นสองหมื่นสองร้อยคน
10 บุตรเยดียาเอล คือบิลฮาน และบุตรบิลฮาน คือเยอูช เบนยามิน เอฮูด เคนาอะนาห์ เศธาน ทารชิช และอาหิชาฮาร์
11 ทั้งหมดนี้เป็นบุตรเยดียาเอลตามหัวหน้าตระกูลของเขา เป็นทแกล้วทหาร เป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยคน พร้อมที่จะรับราชการสงคราม
12 และชุปปิม และหุปปิม เป็นบุตรอิระ หุชิมบุตรอาเฮอร์
เชื้อสายของนัฟทาลี
13 บุตรของนัฟทาลี คือยาซีเอล กุนี เยเซอร์ และชัลลูม พงศ์พันธุ์ของนางบิลฮาห์
เชื้อสายของมนัสเสห์
14 บุตรมนัสเสห์ คืออัสรีเอล ซึ่งภรรยาน้อยชาวอารัมมี นางมีมาคีร์บิดาของกิเลอาด
15 มาคีร์ก็รับภรรยาจากหุปปิม และชุปปิม พี่สาวของเขาชื่อมาอาคาห์ และคนที่สองชื่อเศโลเฟหัด และเศโลเฟหัดมีบุตรหญิง
16 และมาอาคาห์ภรรยาของมาคีร์มีบุตรชายคนหนึ่ง นางเรียกเขาว่า เปเรช และน้องชายของเขาชื่อเชเรช และบุตรของเขาชื่อ อุลาม และราเคม
17 บุตรอุลามคือเบดาน เหล่านี้เป็นบุตรกิเลอาด ผู้เป็นบุตรมาคีร์ ผู้เป็นบุตรมนัสเสห์
18 และฮัมโมเลเคทน้องสาวของเขามีอิชโฮด อาบีเยเซอร์ และมาลาห์
19 บุตรเชมิดา คืออาหิยัน เชเคม ลิคฮี และอานียัม
เชื้อสายของเอฟราอิม
20 บุตรเอฟราอิมคือชูเธลาห์ และบุตรของชูเธลาห์คือเบเรด บุตรของเบเรดคือทาหัท บุตรของทาหัทคือเอเลอาดาห์ บุตรของเอเลอาดาห์คือทาหัท
21 บุตรของทาหัท คือศาบาด บุตรของศาบาดคือชูเธลาห์ กับเอเซอร์ และเอเลอัดซึ่งคนของกัทผู้ที่เกิดในเมืองนั้นได้ฆ่าเสีย เพราะเขาทั้งหลายลงมาปล้นสัตว์เลี้ยงของเขา
22 และเอฟราอิมบิดาของเขาไว้ทุกข์โศกเศร้าเป็นหลายวัน และพี่น้องของเขาก็มาเล้าโลมเขา
23 และเอฟราอิมก็เข้าไปหาภรรยา และนางก็ตั้งครรภ์มีบุตรชายคนหนึ่ง และท่านเรียกชื่อเขาว่า เบรียาห์ เพราะเหตุชั่วร้ายตกอยู่กับเรือนของเขา
24 บุตรหญิงของเขาชื่อ เชเอราห์ ผู้ซึ่งสร้างเมืองเบธโฮโรนล่างและบน และเมืองอุสเซนเชเอราห์
25 เอฟราอิมมีบุตรชื่อเรฟาห์ บุตรเรฟาห์ คือเรเชฟ บุตรเรเชฟ คือเทลาห์ บุตรเทลาห์คือทาหาน
26 บุตรทาหานคือลาดาน บุตรลาดานคืออัมมีฮูด บุตรอัมมีฮูดคือเอลีชามา
27 บุตรเอลีชามาคือนูน บุตรนูนคือโยชูวา
28 ที่ดินกรรมสิทธิ์และภูมิลำเนาของเขา คือเบธเอลพร้อมกับบรรดาหัวเมืองและนาอารันด้านตะวันออก และเกเซอร์ ด้านตะวันตก พร้อมกับบรรดาหัวเมืองเชเคมพร้อมกับบรรดาหัวเมืองและอัยยาห์พร้อมกับบรรดาหัวเมือง
29 และตามพรมแดนของคนมนัสเสห์ มีเมืองเบธชานพร้อมกับบรรดาหัวเมือง ทาอานาคพร้อมกับบรรดาหัวเมืองเมกิดโด พร้อมกับบรรดาหัวเมืองโดร์ พร้อมกับบรรดาหัวเมืองพงศ์พันธุ์โยเซฟ บุตรอิสราเอลได้อาศัยอยู่ในที่เหล่านี้
เชื้อสายของอาเชอร์
30 บุตรอาเชอร์คืออิมนาห์ อิชวาห์ อิชวี เบรียาห์ และเสราห์น้องสาวของเขา
31 บุตรเบรียาห์คือเฮเบอร์และมัลคีเอล ผู้เป็นบิดาของบิรซาวิธ
32 เฮเบอร์เป็นบิดาของยาเฟล็ท โชเมอร์ โฮธามและชูวาน้องสาวของเขา
33 บุตรยาเฟล็ท คือปาสัค บิมฮาล และอัชวาท เหล่านี้เป็นบุตรยาเฟล็ท
34 บุตรเชเมอร์น้องชายของเขา คือโรกาห์ เยฮุบบาห์ และอารัม
35 บุตรเฮเลมน้องชายของเขา คือโศฟาห์ อิมนาเชเลช และอามัล
36 บุตรโศฟาห์ คือสุอาห์ ฮารเนเฟอร์ ชูอัล เบรี อิมราห์
37 เบเชอร์ โฮด ชัมมา ชิลชาห์ อิธราน และเบโอรา
38 บุตรเยเธอร์ คือเยฟุนเนห์ ปิสปา และอารา
39 บุตรอุลลา คืออาราห์ ฮันนีเอล และรีเซีย
40 ทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นคนของอาเชอร์ หัวหน้าตระกูลของเขาเป็นทแกล้วทหารที่คัดเลือกไว้ เป็นเจ้านายใหญ่จำนวนที่ขึ้นทะเบียนไว้ในสำมะโนครัวเชื้อสาย เพื่อเข้ารับราชการสงครามเป็นสองหมื่นหกพันคน
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
1 Chronicles 7
1 Now the sons of Issachar [were], Tola, and Puah, Jashub, and Shimron, four.
2 And the sons of Tola; Uzzi, and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and Jibsam, and Shemuel, heads of their father's house, [to wit], of Tola: [they were] valiant men of might in their generations; whose number [was] in the days of David two and twenty thousand and six hundred.
3 And the sons of Uzzi; Izrahiah: and the sons of Izrahiah; Michael, and Obadiah, and Joel, Ishiah, five: all of them chief men.
4 And with them, by their generations, after the house of their fathers, [were] bands of soldiers for war, six and thirty thousand [men]: for they had many wives and sons.
5 And their brethren among all the families of Issachar [were] valiant men of might, reckoned in all by their genealogies fourscore and seven thousand.
6 [The sons] of Benjamin; Bela, and Becher, and Jediael, three.
7 And the sons of Bela; Ezbon, and Uzzi, and Uzziel, and Jerimoth, and Iri, five; heads of the house of [their] fathers, mighty men of valour; and were reckoned by their genealogies twenty and two thousand and thirty and four.
8 And the sons of Becher; Zemira, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and Omri, and Jerimoth, and Abiah, and Anathoth, and Alameth. All these [are] the sons of Becher.
9 And the number of them, after their genealogy by their generations, heads of the house of their fathers, mighty men of valour, [was] twenty thousand and two hundred.
10 The sons also of Jediael; Bilhan: and the sons of Bilhan; Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tharshish, and Ahishahar.
11 All these the sons of Jediael, by the heads of their fathers, mighty men of valour, [were] seventeen thousand and two hundred [soldiers], fit to go out for war [and] battle.
12 Shuppim also, and Huppim, the children of Ir, [and] Hushim, the sons of Aher.
13 The sons of Naphtali; Jahziel, and Guni, and Jezer, and Shallum, the sons of Bilhah.
14 The sons of Manasseh; Ashriel, whom she bare: ([but] his concubine the Aramitess bare Machir the father of Gilead:
15 And Machir took to wife [the sister] of Huppim and Shuppim, whose sister's name [was] Maachah;) and the name of the second [was] Zelophehad: and Zelophehad had daughters.
16 And Maachah the wife of Machir bare a son, and she called his name Peresh; and the name of his brother [was] Sheresh; and his sons [were] Ulam and Rakem.
17 And the sons of Ulam; Bedan. These [were] the sons of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh.
18 And his sister Hammoleketh bare Ishod, and Abiezer, and Mahalah.
19 And the sons of Shemidah were, Ahian, and Shechem, and Likhi, and Aniam.
20 And the sons of Ephraim; Shuthelah, and Bered his son, and Tahath his son, and Eladah his son, and Tahath his son,
21 And Zabad his son, and Shuthelah his son, and Ezer, and Elead, whom the men of Gath [that were] born in [that] land slew, because they came down to take away their cattle.
22 And Ephraim their father mourned many days, and his brethren came to comfort him.
23 And when he went in to his wife, she conceived, and bare a son, and he called his name Beriah, because it went evil with his house.
24 (And his daughter [was] Sherah, who built Beth-horon the nether, and the upper, and Uzzen-sherah.)
25 And Rephah [was] his son, also Resheph, and Telah his son, and Tahan his son,
26 Laadan his son, Ammihud his son, Elishama his son,
27 Non his son, Jehoshua his son.
28 And their possessions and habitations [were], Beth-el and the towns thereof, and eastward Naaran, and westward Gezer, with the towns thereof; Shechem also and the towns thereof, unto Gaza and the towns thereof:
29 And by the borders of the children of Manasseh, Beth-shean and her towns, Taanach and her towns, Megiddo and her towns, Dor and her towns. In these dwelt the children of Joseph the son of Israel.
30 The sons of Asher; Imnah, and Isuah, and Ishuai, and Beriah, and Serah their sister.
31 And the sons of Beriah; Heber, and Malchiel, who [is] the father of Birzavith.
32 And Heber begat Japhlet, and Shomer, and Hotham, and Shua their sister.
33 And the sons of Japhlet; Pasach, and Bimhal, and Ashvath. These [are] the children of Japhlet.
34 And the sons of Shamer; Ahi, and Rohgah, Jehubbah, and Aram.
35 And the sons of his brother Helem; Zophah, and Imna, and Shelesh, and Amal.
36 The sons of Zophah; Suah, and Harnepher, and Shual, and Beri, and Imrah,
37 Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Ithran, and Beera.
38 And the sons of Jether; Jephunneh, and Pispah, and Ara.
39 And the sons of Ulla; Arah, and Haniel, and Rezia.
40 All these [were] the children of Asher, heads of [their] father's house, choice [and] mighty men of valour, chief of the princes. And the number throughout the genealogy of them that were apt to the war [and] to battle [was] twenty and six thousand men.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม