บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
เครื่องบูชาที่ถวายในการฉลองแท่นบูชา
1 เมื่อวันที่โมเสสจัดตั้งพลับพลาเสร็จ และได้เจิมและได้ชำระพลับพลากับบรรดาเครื่องใช้สอยประจำพลับพลาให้บริสุทธิ์ และได้เจิมและชำระแท่นบูชากับภาชนะประจำทั้งหมดให้บริสุทธิ์แล้ว
2 บรรดาประมุขของคนอิสราเอล หัวหน้าตระกูล คือประมุขของเผ่าต่างๆผู้อยู่เหนือผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้
3 ได้นำของบูชามาถวายแด่พระเจ้า มีเกวียนประทุนหกเล่มกับวัวหกคู่ ประมุขสองคนนำเกวียนเล่มหนึ่งและวัวคนละตัวถวายเสียที่หน้าพลับพลา
4 แล้วพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า
5 "จงรับของเหล่านี้ไว้จากเขาเพื่อจะได้ใช้ในการทำงานของเต็นท์นัดพบ จงมอบไว้กับคนเลวีแก่ทุกคนตามงานปรนนิบัติของเขา"
6 โมเสสจึงนำเกวียนและวัวไปมอบให้แก่คนเลวี
7 ท่านให้เกวียนสองเล่มกับวัวสองคู่แก่บุตรทั้งหลายของเกอร์โชนตามงานปรนนิบัติของเขา
8 ท่านมอบเกวียนสี่เล่มและวัวสี่คู่ให้แก่บุตรทั้งหลายของเมรารีตามงานปรนนิบัติของเขา ซึ่งเป็นตามคำชี้แจงของอิธามาร์บุตรอาโรนปุโรหิต
9 แต่ท่านมิได้มอบอะไรให้แก่บุตรของโคฮาท เพราะงานปรนนิบัติของเขาเป็นงานที่ต้องหามสิ่งของบริสุทธิ์
10 และบรรดาประมุขก็นำของบูชามาเพื่อแก่การฉลองแท่นบูชาในวันที่ ทำพิธีเจิมแท่นบูชานั้น และพวกประมุขต่างก็ถวายเครื่องบูชาของตนหน้าแท่นบูชา
11 พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "ให้พวกประมุขมาถวายเครื่องบูชาของเขาวันละคนในงานฉลองแท่นบูชา"
12 ผู้ที่ถวายเครื่องบูชาในวันแรกคือนาโชนบุตรอัมมีนาดับแห่งเผ่ายูดาห์
13 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่งหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล และชามเงินลูกหนึ่งหนักเจ็ดสิบเชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มียอดแป้งคลุกน้ำมันเต็ม เพื่อเป็นธัญญบูชา
14 ถ้วยทองคำลูกหนึ่งหนักสิบเชเขล มีเครื่องหอมสำหรับเผาเต็ม
15 ลูกวัวผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบตัวหนึ่ง เป็นเครื่องเผาบูชา
16 แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
17 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบห้า เป็นเครื่องศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของนาโชนบุตรของอัมมีนาดับ
18 วันที่สองเนธันเอลบุตรศุอาร์ประมุขของเผ่าอิสสาคาร์ถวายของ
19 เขาถวายของถวายของเขาเป็นจานเงินลูกหนึ่งหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่งหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มียอดแป้งคลุกน้ำมันเต็ม เพื่อเป็นธัญญบูชา
20 ถ้วยทองคำลูกหนึ่งหนักสิบเชเขลมีเครื่องหอมสำหรับเผาเต็ม
21 ลูกวัวผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา
22 แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
23 และวัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบห้าเป็นเครื่องศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเนธันเอลบุตรของศุอาร์
24 วันที่สามเอลีอับบุตรเฮโลนประมุขของคนเผ่าเศบูลุน
25 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่งหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชาม เงินลูกหนึ่งหนักเจ็ดสิบเชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มียอดแป้งคลุกน้ำมันเต็ม เพื่อเป็นธัญญบูชา
26 ถ้วยทองคำลูกหนึ่งหนักสิบเชเขลมีเครื่องหอมสำหรับเผาเต็ม
27 ลูกวัวผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบตัวหนึ่ง เป็นเครื่องเผาบูชา
28 แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
29 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบห้า เป็นเครื่องศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลีอับบุตรของเฮโลน
30 วันที่สี่เอลีซูร์บุตรของเชเดเออร์ประมุขของคนเผ่ารูเบน
31 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่งหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่งหนักเจ็ดสิบเชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มียอดแป้งคลุกน้ำมันเต็ม เพื่อเป็นธัญญบูชา
32 ถ้วยทองคำลูกหนึ่งหนักสิบเชเขลมีเครื่องหอมสำหรับเผาเต็ม
33 ลูกวัวผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบตัวหนึ่ง เป็นเครื่องเผาบูชา
34 แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
35 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบห้า เป็นเครื่องศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลีซูร์บุตรของเชเดเออร์
36 วันที่ห้าเชลูมิเอลบุตรศุริชัดดัยประมุขของคนเผ่าสิเมโอน
37 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่งหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่งหนักเจ็ดสิบเชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มียอดแป้งคลุกน้ำมันเต็ม เพื่อเป็นธัญญบูชา
38 ถ้วยทองคำลูกหนึ่งหนักสิบเชเขล มีเครื่องหอมสำหรับเผาเต็ม
39 ลูกวัวผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบตัวหนึ่ง เป็นเครื่องเผาบูชา
40 แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
41 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบห้า เป็นเครื่องศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเชลูมิเอลบุตรของศุริชัดดัย
42 วันที่หกเอลียาสาฟบุตรเดอูเอล ประมุขของคนเผ่ากาด
43 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ง หนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่งหนักเจ็ดสิบเชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มียอดแป้งคลุกน้ำมันเต็ม เพื่อเป็นธัญญบูชา
44 ถ้วยทองคำลูกหนึ่งหนักสิบเชเขลมีเครื่องหอมสำหรับเผาเต็ม
45 ลูกวัวผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบตัวหนึ่ง เป็นเครื่องเผาบูชา
46 แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
47 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบห้า เป็นเครื่องศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลียาสาฟบุตรของเดอูเอล
48 วันที่เจ็ดเอลีชามาบุตรอัมมีฮูดประมุขของคนเผ่าเอฟราอิม
49 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ง หนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่งหนักเจ็ดสิบเชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มียอดแป้งคลุกน้ำมันเต็ม เพื่อเป็นธัญญบูชา
50 ถ้วยทองคำลูกหนึ่งหนักสิบเชเขล มีเครื่องหอมสำหรับเผาเต็ม
51 ลูกวัวผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา
52 แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
53 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบห้าเป็นเครื่องศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลีชามาบุตรอัมมีฮูด
54 วันที่แปดกามาลิเอลบุตรเปดาซูร์ ประมุขของคนเผ่ามนัสเสห์
55 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่งหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่งหนักเจ็ดสิบเชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มียอดแป้งคลุกน้ำมันเต็ม เพื่อเป็นธัญญบูชา
56 ถ้วยทองคำลูกหนึ่งหนักสิบเชเขลมีเครื่องหอมสำหรับเผาเต็ม
57 ลูกวัวผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบตัวหนึ่ง เป็นเครื่องเผาบูชา
58 แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
59 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบห้าเป็นเครื่องศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของกามาลิเอลบุตรของเปดาซูร์
60 วันที่เก้าอาบีดันบุตรกิเดโอนีประมุขของคนเผ่าเบนยามิน
61 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ง หนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่งหนักเจ็ดสิบเชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มียอดแป้งคลุกน้ำมันเต็ม เพื่อเป็นธัญญบูชา
62 ถ้วยทองคำลูกหนึ่งหนักสิบเชเขลมีเครื่องหอมสำหรับเผาเต็ม
63 ลูกวัวผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบตัวหนึ่ง เป็นเครื่องเผาบูชา
64 แพะผู้ตัวหนึ่ง เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
65 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบห้า เป็นเครื่องศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของอาบีดันบุตรของกิเดโอนี
66 วันที่สิบอาหิเยเซอร์บุตรอัมมีชัดดัย ประมุขของคนเผ่าดาน
67 ของถวายของเขาคือ จานเงินลูกหนึ่งหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่งหนักเจ็ดสิบเชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มียอดแป้งคลุกน้ำมันเต็ม เพื่อเป็นธัญญบูชา
68 ถ้วยทองคำลูกหนึ่งหนักสิบเชเขลมีเครื่องหอมสำหรับเผาเต็ม
69 ลูกวัวผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบตัวหนึ่ง เป็นเครื่องเผาบูชา
70 แพะผู้ตัวหนึ่ง เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
71 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบห้า เป็นเครื่องศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของอาหิเยเซอร์บุตรของอัมมีชัดดัย
72 วันที่สิบเอ็ดปากีเอลบุตรโอคราน ประมุขของคนเผ่าอาเชอร์
73 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่งหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่งหนักเจ็ดสิบเชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มียอดแป้งคลุกน้ำมันเต็ม เพื่อเป็นธัญญบูชา
74 ถ้วยทองคำลูกหนึ่งหนักสิบเชเขลมีเครื่องหอมสำหรับเผาเต็ม
75 ลูกวัวผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบตัวหนึ่ง เป็นเครื่องเผาบูชา
76 แพะผู้ตัวหนึ่ง เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
77 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบห้า เป็นเครื่องศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของปากีเอลบุตรของโอคราน
78 วันที่สิบสองอาหิราบุตรเอนันประมุขของคนเผ่านัฟทาลี
79 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ง หนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่งหนักเจ็ดสิบเชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มียอดแป้งคลุกน้ำมันเต็ม เพื่อเป็นธัญญบูชา
80 ถ้วยทองคำลูกหนึ่งหนักสิบเชเขลมีเครื่องหอมสำหรับเผาเต็ม
81 ลูกวัวผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบตัวหนึ่ง เป็นเครื่องเผาบูชา
82 แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
83 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบห้า เป็นเครื่องศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของอาหิราบุตรของเอนัน
84 ต่อไปนี้เป็นของถวายในงานฉลองแท่นบูชาจากประมุขของคนอิสราเอล ในวันที่มีพิธีเจิมแท่นบูชานั้นคือจานเงินสิบสองลูก ชามเงินสิบสองลูก ถ้วยทองคำสิบสองลูก
85 จานเงินลูกหนึ่งหนักหนึ่งร้อยสามสิบเชเขล และชามลูกหนึ่งหนักเจ็ดสิบเชเขล เงินที่ทำภาชนะทั้งหมดหนักสองพันสี่ร้อยเชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ
86 ถ้วยทองคำสิบสองลูกมีเครื่องหอมสำหรับเผาเต็ม หนักลูกละสิบเชเขลตามเชเขลของสถานนมัสการ ทองคำที่ทำถ้วยทั้งหมดหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเชเขล
87 สัตว์สำหรับเครื่องเผาบูชา มีวัวผู้สิบสองตัว แกะผู้สิบสองลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบสิบสอง พร้อมกับเครื่องธัญญบูชาคู่กัน และแพะผู้สิบสองตัวสำหรับ เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
88 สัตว์ทั้งหมดที่ฆ่าถวายเป็นเครื่องศานติบูชามีวัวผู้ยี่สิบสี่ แกะผู้หกสิบ แพะผู้หกสิบ และลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบหกสิบ นี่แหละเป็นของถวายในงานฉลองแท่นบูชาเมื่อได้กระทำการเจิมแล้ว
89 เมื่อโมเสสได้เข้าไปในเต็นท์นัดพบ เพื่อจะกราบทูลพระองค์ ท่านได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับท่านมาจากพระที่นั่งกรุณา ซึ่งอยู่บนหีบพระโอวาทท่ามกลางเครูบทั้งสอง และพระสุรเสียงนั้นได้สนทนากับท่าน
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
Numbers 7
1 And it came to pass on the day that Moses had fully set up the tabernacle, and had anointed it, and sanctified it, and all the instruments thereof, both the altar and all the vessels thereof, and had anointed them, and sanctified them;
2 That the princes of Israel, heads of the house of their fathers, who [were] the princes of the tribes, and were over them that were numbered, offered:
3 And they brought their offering before the LORD, six covered wagons, and twelve oxen; a wagon for two of the princes, and for each one an ox: and they brought them before the tabernacle.
4 And the LORD spake unto Moses, saying,
5 Take [it] of them, that they may be to do the service of the tabernacle of the congregation; and thou shalt give them unto the Levites, to every man according to his service.
6 And Moses took the wagons and the oxen, and gave them unto the Levites.
7 Two wagons and four oxen he gave unto the sons of Gershon, according to their service:
8 And four wagons and eight oxen he gave unto the sons of Merari, according unto their service, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.
9 But unto the sons of Kohath he gave none: because the service of the sanctuary belonging unto them [was that] they should bear upon their shoulders.
10 And the princes offered for dedicating of the altar in the day that it was anointed, even the princes offered their offering before the altar.
11 And the LORD said unto Moses, They shall offer their offering, each prince on his day, for the dedicating of the altar.
12 And he that offered his offering the first day was Nahshon the son of Amminadab, of the tribe of Judah:
13 And his offering [was] one silver charger, the weight thereof [was] an hundred and thirty [shekels], one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them [were] full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
14 One spoon of ten [shekels] of gold, full of incense:
15 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
16 One kid of the goats for a sin offering:
17 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this [was] the offering of Nahshon the son of Amminadab.
18 On the second day Nethaneel the son of Zuar, prince of Issachar, did offer:
19 He offered [for] his offering one silver charger, the weight whereof [was] an hundred and thirty [shekels], one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
20 One spoon of gold of ten [shekels], full of incense:
21 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
22 One kid of the goats for a sin offering:
23 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this [was] the offering of Nethaneel the son of Zuar.
24 On the third day Eliab the son of Helon, prince of the children of Zebulun, [did offer]:
25 His offering [was] one silver charger, the weight whereof [was] an hundred and thirty [shekels], one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
26 One golden spoon of ten [shekels], full of incense:
27 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
28 One kid of the goats for a sin offering:
29 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this [was] the offering of Eliab the son of Helon.
30 On the fourth day Elizur the son of Shedeur, prince of the children of Reuben, [did offer]:
31 His offering [was] one silver charger of the weight of an hundred and thirty [shekels], one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
32 One golden spoon of ten [shekels], full of incense:
33 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
34 One kid of the goats for a sin offering:
35 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this [was] the offering of Elizur the son of Shedeur.
36 On the fifth day Shelumiel the son of Zurishaddai, prince of the children of Simeon, [did offer]:
37 His offering [was] one silver charger, the weight whereof [was] an hundred and thirty [shekels], one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
38 One golden spoon of ten [shekels], full of incense:
39 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
40 One kid of the goats for a sin offering:
41 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this [was] the offering of Shelumiel the son of Zurishaddai.
42 On the sixth day Eliasaph the son of Deuel, prince of the children of Gad, [offered]:
43 His offering [was] one silver charger of the weight of an hundred and thirty [shekels], a silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
44 One golden spoon of ten [shekels], full of incense:
45 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
46 One kid of the goats for a sin offering:
47 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this [was] the offering of Eliasaph the son of Deuel.
48 On the seventh day Elishama the son of Ammihud, prince of the children of Ephraim, [offered]:
49 His offering [was] one silver charger, the weight whereof [was] an hundred and thirty [shekels], one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
50 One golden spoon of ten [shekels], full of incense:
51 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
52 One kid of the goats for a sin offering:
53 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this [was] the offering of Elishama the son of Ammihud.
54 On the eighth day [offered] Gamaliel the son of Pedahzur, prince of the children of Manasseh:
55 His offering [was] one silver charger of the weight of an hundred and thirty [shekels], one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
56 One golden spoon of ten [shekels], full of incense:
57 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
58 One kid of the goats for a sin offering:
59 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this [was] the offering of Gamaliel the son of Pedahzur.
60 On the ninth day Abidan the son of Gideoni, prince of the children of Benjamin, [offered]:
61 His offering [was] one silver charger, the weight whereof [was] an hundred and thirty [shekels], one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
62 One golden spoon of ten [shekels], full of incense:
63 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
64 One kid of the goats for a sin offering:
65 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this [was] the offering of Abidan the son of Gideoni.
66 On the tenth day Ahiezer the son of Ammishaddai, prince of the children of Dan, [offered]:
67 His offering [was] one silver charger, the weight whereof [was] an hundred and thirty [shekels], one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
68 One golden spoon of ten [shekels], full of incense:
69 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
70 One kid of the goats for a sin offering:
71 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this [was] the offering of Ahiezer the son of Ammishaddai.
72 On the eleventh day Pagiel the son of Ocran, prince of the children of Asher, [offered]:
73 His offering [was] one silver charger, the weight whereof [was] an hundred and thirty [shekels], one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
74 One golden spoon of ten [shekels], full of incense:
75 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
76 One kid of the goats for a sin offering:
77 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this [was] the offering of Pagiel the son of Ocran.
78 On the twelfth day Ahira the son of Enan, prince of the children of Naphtali, [offered]:
79 His offering [was] one silver charger, the weight whereof [was] an hundred and thirty [shekels], one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
80 One golden spoon of ten [shekels], full of incense:
81 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
82 One kid of the goats for a sin offering:
83 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this [was] the offering of Ahira the son of Enan.
84 This [was] the dedication of the altar, in the day when it was anointed, by the princes of Israel: twelve chargers of silver, twelve silver bowls, twelve spoons of gold:
85 Each charger of silver [weighing] an hundred and thirty [shekels], each bowl seventy: all the silver vessels [weighed] two thousand and four hundred [shekels], after the shekel of the sanctuary:
86 The golden spoons [were] twelve, full of incense, [weighing] ten [shekels] apiece, after the shekel of the sanctuary: all the gold of the spoons [was] an hundred and twenty [shekels].
87 All the oxen for the burnt offering [were] twelve bullocks, the rams twelve, the lambs of the first year twelve, with their meat offering: and the kids of the goats for sin offering twelve.
88 And all the oxen for the sacrifice of the peace offerings [were] twenty and four bullocks, the rams sixty, the he goats sixty, the lambs of the first year sixty. This [was] the dedication of the altar, after that it was anointed.
89 And when Moses was gone into the tabernacle of the congregation to speak with him, then he heard the voice of one speaking unto him from off the mercy seat that [was] upon the ark of testimony, from between the two cherubims: and he spake unto him.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม